RSM Sverige
Languages

Languages

Regeringen föreslår nya skatteregler för företagssektorn

rsmwebbandringarskatteomradet20180323.png

Regeringen har den 21 mars överlämnat en lagrådsremiss med ett omarbetat förslag som är tänkt att motverka skatteplanering med ränteavdrag och bidra till en ökad neutralitet i skattesystemet genom breddade skattebaser.

Regeringen har i stora delar lyssnat på kritiken från remissinstanser och opposition och förslaget innebär kortfattat att bolagsskatten sänks till 20,6 % (i två steg fram till 2021) och att en generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn införs. 

Till skillnad från det ursprungliga förslaget lägger man sig nu i huvudsak i linje med miniminivåerna i EU:s skatteflyktsdirektiv, vilket innebär att Sverige nu får liknande regler som övriga EU-länder.

Avdragsbegränsningen är i det omarbetade förslaget utformad som en s.k. EBITDA-regel med ett avdragsutrymme om 30 % (25 % i tidigare förslag). Den ursprungliga tanken om större neutralitet i beskattningen av eget respektive lånat kapital finns kvar, men det har tillkommit ett antal undantagsregler som gynnar små och medelstora företag och enligt regeringen är det endast 1 % av företagen som beräknas omfattas av begränsningsreglerna medan små och medelstora företag får en generell skattesänkning.

Som en del av detta föreslås en förenklingsregel som innebär att ett negativt räntenetto utan begränsning får dras av upp till 5 mkr (företag i en intressegemenskap räknas som ett företag). Detta får för många betraktas som en god nyhet i sammanhanget eftersom denna gräns medför att huvuddelen av företagen inte kommer att drabbas av ränteavdragsbegränsningsreglerna. 

I det ursprungliga förslaget var denna gräns satt till 100 000 kr. Kritikerna menar dock att man hade kunnat använda sig av EU:s accepterade gräns på € 3 miljoner. Negativa räntenetton som inte får dras av enligt nämnda EBITDA-regel får rullas framåt under en period om maximalt sex år.

Det föreslås även skatteregler för finansiell leasing som innebär att räntedelen i leasingsavgiften ska brytas ut och ingå i räntenettot.

Regeringens tidigare förslag om tillfälliga begränsningar i tidigare års underskott väljer man dock att inte gå vidare med och underskotten lämnas därmed orörda.

I remissen föreslås också ett avdragsförbud för ränta vid vissa gränsöverskridande situationer (hybridregler) och att de nuvarande reglerna om begränsning av ränteavdrag för vissa interna lån ska snävas in och blir mer träffsäkra för att motverka aggressiv skatteplanering i internationella koncerner.

Regeringen anser vidare att den höga takt på byggandet av hyreshus som råder i dag behöver upprätthållas och föreslår därför ett s.k. primäravdrag för hyreshus som minskar skatten de första sex åren efter ny-, till- och ombyggnation. Förslaget innebär att ett dubbelt värdeminskningsavdrag får göras under dessa år. I det tidigare förslaget gällde primäravdraget under fem år och endast vid nyproduktion.

Regeringen ger också uttryck för att det kan finnas skäl till undantag från begränsningsreglerna för långsiktiga offentliga infrastrukturprojekt, men den frågan kräver ytterligare beredningsunderlag och regeringen avser att återkomma i denna del.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.


Om du har frågor kring de föreslagna reglerna, vänligen kontakta Jens Ödlund, skattejurist, [email protected], 031 719 17 02.

How can we help you?

You are always welcome to contact us at one of our offices in Sweden. Telephone Numbers can be found under "Contact" in the main menu.

Email us

our staff

our offices