RSM Sweden
Språk

Språk

Fakturering av styrelsearvode

rsmwebbstyrelsearvode.jpg

I samband med att det 2009 blev lättare för företag att bli godkända för F-skatt uttalade Skatteverket i ett ställningstagande att arvoden för styrelsearbete, som inte var hänförliga till eget eller närståendes ägande i företag, kunde faktureras och utgöra inkomst av näringsverksamhet om fortlöpande minst tre sådana styrelseuppdrag fanns.
 
Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom från den 20 juni 2017 slagit fast att det arvode som styrelseledamöter får för sitt styrelseuppdrag är av sådan personlig art att det normalt ska beskattas som inkomst av tjänst hos ledamoten. Undantag från denna princip kan göras i vissa fall för tillfälliga och särskilt avgränsade uppdrag som ett företag utför åt ett annat företag under förutsättning att det fakturerande företaget i övrigt uppfyller kriterierna för att bedriva näringsverksamhet (förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt). Enligt HFD ska alltså arvode för styrelsearbete beskattas som inkomst av tjänst och det förändrade rättsläget 2009 medförde enligt HFD aldrig att det blev tillåtet att fakturera styrelsearvoden.
 
Eftersom Skatteverket 2009 uttryckligen tog ställning för att styrelsearvoden i vissa fall kunde faktureras, har Skatteverket den 29 juni kommenterat HFD’s dom och meddelat att den tidigare formuleringen om styrelsearbete i Skatteverkets ställningstagande inte längre gäller. Vidare har Skatteverket meddelat att avtal om fakturering av styrelsearvoden, som ingåtts före domen den 20 juni 2017, bör kunna fortlöpa avseende det utbetalande företagets innevarande räkenskapsår utan beskattningskonsekvenser för vare sig inkomstbeskattningen eller socialavgifter. Skatteverket uppger också att de inte heller kommer ompröva tidigare års beskattning av styrelsearvoden under förutsättning att de redovisats i enlighet med det ursprungliga ställningstagandet.
 
För ytterligare information: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/362447.html?date=2017-06-29

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på våra kontor i Göteborg, Jönköping eller Stockholm. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››