RSM Sweden
Språk

Språk

Regeringen ändrar 3:12-förslaget

 

Den 22 mars 2017 överlämnade regeringen ett omarbetat förslag till nya 3:12-regler.

Utredningen förslag, som vi tidigare skrivit om här, innefattade många försämringar för fåmansföretagsdelägare och har fått hård kritik från många håll. Regeringen har nu justerat förslaget på flera punkter, både i förbättrande och försämrande riktning. Precis som i utredningens förslag föreslås de nya bestämmelserna träda i kraft den 1 januari 2018.

Sammanfattningsvis föreslår regeringen följande förändringar:

 • Beräkningen av det lönebaserade utrymmet förändras – Regeringen förslag överensstämmer i huvudsak med utredningens. Det lönebaserade utrymmet beräknas för respektive andelsägare till summan av:
  • 15 procent av andelsägarens löneunderlag som inte överstiger 6 IBB (369 000 kr)
  • ​30 procent av andelsägarens löneunderlag som överstiger 6 IBB men inte 60 IBB (369 000 kr – 3 690 000 kr), och
  • 40 procent av andelsägarens löneunderlag som överstiger 60 IBB (3 690 000 -)
    
 • Löneuttagskravet för att delägare ska få tillämpa löneunderlagsregeln lämnas oförändrad.
   
 • Skattesatsen på utdelning och kapitalvinst inom ramen för gränsbeloppet på K10-blanketten (aktiva delägare) höjs från dagens 20 % till 25. Regeringen anser däremot att skattesatsen för utdelning och kapitalvinst över takbeloppet fortsatt ska vara 30 %, till skillnad från utredningen som föreslog en sänkning till 25 %.
   
 • Förenklingsregeln (även kallad schablonregeln) för beräkning av gränsbeloppet skall lämnas oförändrad dvs 2,75 x inkomstbasbeloppet (ca 160 000 kr). Dock föreslår man begränsningsregler som innebär att om förenklingsregeln används i ett bolag får delägaren inte beräkna något gränsbelopp alls i andra bolag.
   
 • Fyraprocentsregeln tas bort. Detta innebär att delägare som äger mindre än 4 procent av andelarna i ett företag får beräkna ett lönebaserat utrymme. För delägare som äger mindre än fyra procent av kapitalet i företaget begränsas dock det lönebaserade utrymmet till att uppgå till högst 0,25 gånger den egna eller närståendes kontakta ersättning från bolaget eller dess dotterföretag året före beskattningsåret.
   
 • Uppräkningen av sparat utdelningsutrymme sänks från statslåneräntan ökad med tre procentenheter till statslåneräntan ökad med två procentenheter.
   
 • Reglerna för takbelopp avseende beskattning i tjänst för utdelning och kapitalvinst föreslås slås samman till ett gemensamt takbelopp om 120 inkomstbasbelopp per år och närståendekrets.
   
 • Nuvarande dotterföretagsdefinitionen behålls.
   
 • Ägarskiften mellan närstående underlättas. Regeringens förslag överensstämmer med utredningens. Det vill säga för att underlätta generationsskiften införs en särskild undantagsregel med innebörden att beskattningen inte påverkas av om försäljningen av ett fåmansbolag sker till någon närstående eller till någon utomstående.

Observera att ovanstående fortfarande bara är förslag, som nu skickas ut på en ny remissrunda.

För att läsa hela förslaget klicka här  ›››

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på våra kontor i Göteborg, Jönköping eller Stockholm. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››