RSM Sweden
Språk

Språk

Utredning föreslår ändrad beskattning på fastighetsområdet

Nu har utredaren lämnat sitt förslag (SOU 2017:27) som rör vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet. Förslaget innebär, om det går igenom, bland annat att fastighetsbranschen totalt sett kommer att beskattas hårdare än andra branscher.  Vi har sammanfattat nyheten här.

Bakgrund 

Utredarens uppdrag var att utreda vilka samhällsekonomiska effekter som följer av möjligheten att skattefritt sälja fastigheter i paketerad form. En utgångspunkt var att systemet med skattefrihet för utdelningar och kapitalvinster från näringsbetingade andelar ska finnas kvar, men att skattekonsekvenserna vid försäljning i paketerad form ska motsvara de skattekonsekvenser som uppkommer vid direktförsäljning av fastighet. Skatteeffekten ska alltså inte vara styrande för vilken transaktionsform som väljs vid fastighetsavyttringen.

Trots att utredaren kommit fram till att fastighetsbranschen totalt sett (med beaktande av fastighetsskatt och stämpelskatt) inte kan anses skattemässigt gynnad i förhållande till andra branscher, anser utredaren att det är befogat att åtgärda de skatteeffekter som sammanhänger med paketerade fastigheter. Denna bedömning gör utredaren mot bakgrund av att fastighetsskatt och stämpelskatt har fiskala syften och därför ska tas ut utöver normalt bolagsskatteuttag. Om förslaget genomförs kommer alltså fastighetsbranschen totalt sett beskattas hårdare än andra branscher.

Avskattning

Mot bakgrund av detta har utredaren föreslagit en modell där fastigheter under vissa förutsättningar anses avyttrade och återförvärvade när aktier i det fastighetsägande företaget byter ägare (så kallad avskattning av fastigheter). Detta innebär i korthet att om det bestämmande inflytandet upphör över ett företag vars tillgångar till huvudsaklig del består av fastigheter, ska de fastigheter som ägs av det sålda företaget anses sålda och återköpta för ett pris motsvarande marknadsvärdet, vilket innebär att kapitalvinsten beskattas. För att undvika kedjebeskattning ska detta avskattade värde användas som nytt anskaffningsvärde och underlag för värdeminskningsavdrag.

För att avgöra om tillgångarna till huvudsaklig del består av fastigheter görs en jämförelse mellan marknadsvärdet på de sålda fastigheterna och ersättningen för andelarna i paketeringsbolaget, med korrigering för ingående likvida tillgångar och skulder.
 
Ett antal undantag från denna huvudregel kommer finnas då avskattning inte ska ske:

  • Då ersättningen för andelarna ska tas upp på grund av reglerna om skalbolagsbeskattning,
  • Då andelen anses avyttrad på grund av likvidation eller konkurs,
  • Då andelarna i det sålda företaget är marknadsnoterade, eller
  • Då andelsförsäljningen skett för att sälja en rörelse vars huvudsakliga inkomster och utgifter inte är hänförliga till en fastighet

Avskattning av fastighetsinnehavet kan bli aktuellt även när det bestämmande inflytandet inte upphör, om det föreligger särskilda omständigheter. Exempel på en sådan omständighet är att det innan försäljningen sker en riktad nyemission till köparen. Särskilda omständigheter kommer dock aldrig föreligga vid interna andelsförsäljningar.

Utöver detta föreslås att fastighetsfållan tas bort, samt att de företag som ska skatta av fastighet i samband med andelsförsäljning också ska ta upp en schablonintäkt motsvarande den stämpelskatt som skulle ha utgått vid en direktförsäljning av fastigheten.

Stämpelskatt

Utredaren noterar att fastighetsbildning i vissa sammanhang används för att undvika stämpelskatt vid fastighetstransaktioner. Därför föreslås en generell skatteplikt för stämpelskatt vid fastighetsbildning. Utredaren föreslår också att stämpelskatt inte längre ska utgå på koncerninterna fastighetsförsäljningar, samt att stämpelskatten för juridiska personer sänks från 4,25 % till 2 %.

Övriga förslag

Klassificeringen av fastigheter som lager- eller kapitaltillgångar slopas i bolagssektorn och samtliga fastigheter ska klassificeras som kapitaltillgångar. Avslutningsvis föreslås också att det ska råda skattemässig kontinuitet med avseende på anskaffningsvärde, skattemässigt värde och gjorda värdeminskningsavdrag vid underprisöverlåtelse av byggnad med mark. Syftet med detta förslag är att åtgärda oavsedda effekter vid underprisöverlåtelse av fastigheter på grund av att anskaffningsvärdet ska delas upp på mark respektive byggnad.

Ikraftträdande

Det kan konstateras att någon stopplagstiftning inte föreslagits och att förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. Förslaget skickas nu på remiss och därefter får vi se om finansdepartementet går vidare med förslaget.

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på våra kontor i Göteborg, Jönköping eller Stockholm. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››