Vào ngày 28/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP (“Nghị định 15”) quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

TẢI BẢN TIẾNG ANH

TẢI BẢN TIẾNG VIỆT