Thành phố Hồ Chí Minh

Address:

Lầu 5, Sai Gon 3 Building

140 Nguyễn Văn Thủ

Phường Da Kao, Quận 1

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

T: +84 28 3827 5026

F: +84 28 3827 5027

Gửi yêu cầu cho chúng tôi: Liên hệ

Default

Office contacts

Đặng Xuân Cảnh
Tổng Giám Đốc
T: +84 28 3827 5026

Services: Dịch vụ kiểm toán và đảm bảo

Lê Khánh Lâm
Phó Tổng Giám đốc - Điều hành Dịch vụ Thuế và Tư vấn
Services: Dịch vụ tư vấn thuế

Lục Thị Vân
Phó Tổng Giám đốc - Dịch vụ Kiểm toán và Đảm bảo
Services: Dịch vụ kiểm toán và đảm bảo

Phan Thị Kim Ngân
Phó Tổng Giám đốc - Dịch vụ Thuế và Tư vấn
Services: Dịch vụ tư vấn thuế

Đặng Thị Hồng Loan
Phó Tổng Giám đốc - Dịch vụ Kiểm toán và Đảm bảo
Services: Dịch vụ kiểm toán và đảm bảo

Nguyễn Thị Liên Hương
Phó Tổng Giám đốc - Dịch vụ Thuế và Tư vấn
Services: Dịch vụ tư vấn thuế

Lê Xuân Mão
Phó Tổng Giám đốc - Dịch vụ Thuế doanh nghiệp
Services: Dịch vụ tư vấn thuế

Nguyễn Thị Bích Ngọc
Phó Tổng Giám đốc - Dịch vụ Chuyển giá
Services: Dịch vụ tư vấn thuế

Nguyễn Thuỵ Nhã Vy
Phó Tổng Giám đốc - Dịch vụ Kiểm toán & Đảm bảo
Services: Dịch vụ kiểm toán và đảm bảo