Sverige
Språk

Språk

Förenklingsregler kring bolagsstämmor till följd av Covid-19

rsm-webb-rsmakademien-20191209.jpg

Ytterligare förenklingsregler kring bolagsstämmor har beslutats till följd av Covid-19

Den 15 april trädde en tillfällig lag i kraft, vilken underlättar möjligheterna att samla in fullmakter, möjligheterna till poströstning och deltagande genom ombud vid hållande av bolagsstämmor. 

Nu har riksdagen beslutat om ytterligare åtgärder för att underlätta möjligheterna till att hålla bolagsstämmor utan risk för smittspridning av Covid-19. Denna gång med möjlighet för styrelsen att besluta om stämma helt utan fysiskt deltagande, utan att det behöver godkännas av samtliga aktieägare.

De nya reglerna trädde i kraft den 18 maj och innebär att styrelsen kan besluta om en stämma genom elektronisk uppkoppling med poströstning eller en stämma med enbart poströstning. Om samtliga aktieägare är överens kan stämman dock hållas digitalt utan poströstning. Med elektronisk uppkoppling avses alla former av digitala möten, som till exempel över videolänk eller över telefon.

Eftersom det kan vara svårt att avgöra vem som följer stämman när den hålls elektroniskt ges styrelsen möjlighet att besluta att utomstående ska ha rätt att följa förhandlingarna om beslut om elektronisk stämma fattats (i normala fall krävs stämmobeslut för en sådan åtgärd).

Särskilda problem uppstår för minoritetsskyddet i de fall en stämma hålls genom enbart poströstning. Trots att vissa ärenden enligt aktiebolagslagen, till exempel fråga om att utse en minoritetsrevisor, får tas upp på en bolagsstämma trots att det inte angivits i kallelsen så är detta inte möjligt vid en stämma som hålls genom enbart poströstning.

Även om en stämma hålls genom enbart poströstning har alla aktieägare rätt att begära upplysningar, men enligt de nya reglerna måste en sådan begäran nu ske senast tio dagar före bolagsstämman. Svar på begäran ska lämnas av styrelsen och VD senast fem dagar före stämman, och ska skickas till aktieägaren som har begärt upplysningarna. Om bolaget har en webbplats ska svaret även hållas tillgängligt för aktieägarna där.

Det ska, vid en stämma som hålls genom enbart poströstning, i formuläret som bolaget tillhandahåller inför stämman framgå att man kan begära att beslut i ett ärende ska skjutas upp till en fortsatt stämma, som då inte får hållas med enbart poströstning. För att få igenom en sådan begäran ska den framföras av ägare som representerar minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

De nya reglerna upphör att gälla den 31 december 2020.

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››