RSM Vietnam's transparency reports

Báo cáo minh bạch của RSM Việt Nam | Transparency reports for RSM Vietnam

Báo cáo minh bạch của chúng tôi nêu rõ các bước mà RSM Việt Nam thực hiện để duy trì các nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp của chúng tôi | Our transparency report states the steps that RSM Vietnam takes to endorse our professional obligations and responsibilities.

Năm 2022

Báo cáo minh bạch cập nhật tháng 04/2022

Năm 2021

Báo cáo minh bạch cập nhật tháng 12/2021

Báo cáo minh bạch cập nhật tháng 11/2021

Báo cáo minh bạch cập nhật tháng 05/2021

Báo cáo minh bạch cập nhật tháng 03/2021

Báo cáo minh bạch cập nhật tháng 01/2021

Năm 2020

Báo cáo minh bạch cập nhật tháng 12/2020

Báo cáo minh bạch cập nhật tháng 09/2020

Báo cáo minh bạch cập nhật tháng 07/2020

Báo cáo minh bạch cập nhật tháng 01/2020

Năm 2019

Báo cáo minh bạch cập nhật tháng 12/2019

Báo cáo minh bạch cập nhật tháng 10/2019

Báo cáo minh bạch cập nhật tháng 09/2019

Báo cáo minh bạch cập nhật tháng 08/2019

Báo cáo minh bạch cập nhật tháng 05/2019

Báo cáo minh bạch cập nhật tháng 03/2019

Báo cáo minh bạch cập nhật tháng 02/2019

Báo cáo minh bạch cập nhật tháng 01/2019

Năm 2018

Báo cáo minh bạch cập nhật tháng 12/2018

Báo cáo minh bạch cập nhật tháng 06/2018

Báo cáo minh bạch cập nhật tháng 04/2018

Báo cáo minh bạch cập nhật tháng 03/2018

Báo cáo minh bạch cập nhật tháng 01/2018