Ska jag bilda holdingbolag? 

 

Det enkla svaret är ja – om ditt bolag är lönsamt. Alla bolag som tjänar pengar ska bilda holdingbolag. 
 

Vad är ett holdingbolag? 

Ett holdingbolag, eller moderbolag, är ett bolag som äger aktier eller andelar i andra företag. Holdingbolaget bedriver sällan någon egen verksamhet utan detta görs via rörelsedrivande dotterbolag. För de flesta företagare passar ett holdingbolag perfekt. Skälen till att upprätta en holdingbolagsstruktur är många, men den primära anledningen är att kunna koncentrera kapital i toppen och fördela riskerna längre ner i strukturen. Ett mantra när det kommer till företagande är kapital i toppen och riskerna i botten. 

 

Med en holdingbolagsstruktur får du ett tydligt särskiljande mellan olika verksamheter. Ett sämre resultat eller rent av konkurs i ett rörelsedrivande bolag drabbar därför inte dina andra verksamheter. Du får möjlighet att resultatutjämna inom koncernen och återinvestera kapital i stället för att skatta fram vinster. Med ett holdingbolag kan du sprida ut ägandet och kompensera nyckelpersoner på olika sätt och nivåer. 

Rätt struktur är mer eller mindre nödvändig för en hållbar och lönsam tillväxt i ditt bolag.

Fem goda skäl att starta holdingbolag:   
 

1. SKYDDA TIDIGARE ÅRS UPPARBETADE VINSTER

Genom att dela ut de vinster som upparbetas i dotterföretaget kan man avskilja detta kapital från den risk som det annars hade inneburit att ha kapitalet kvar i det rörelsedrivande bolaget. 

 

2. FÅ MER PENGAR ÖVER OM DU SKA SÄLJA DITT FÖRETAG

Inför en stundande försäljning av ett rörelsedrivande företag kan det vara klokt att se över hur ägandet ser ut. Ägs företaget som ska säljas direkt av fysiska personer? Då kan beskattningen bli väldigt hög om köpeskillingen överstiger ägarnas möjlighet till kapitalbeskattad utdelning. Om i stället ett holdingbolag äger aktierna i det rörelsedrivande företaget så är försäljningen av dotterföretaget under vissa förutsättningar skattefri för holdingbolaget. Inför en försäljning är därför ett gott råd att i god tid se över just din situation, så du kan optimera ditt utfall. 

 

3. RESULTATUTJÄMNA MELLAN OLIKA BOLAG I SAMMA KONCERN

Genom att bilda ett holdingbolag som äger alla dina aktiebolag kan du lämna koncernbidrag mellan de olika företagen. Om ett företag tillfälligt går med förlust och ett annat med vinst finns möjlighet att resultatutjämna mellan bolagen med skattemässig effekt om de ingår i en koncern. 

 

4. LÅNA PENGAR MELLAN OLIKA BOLAG I SAMMA KONCERN

I Aktiebolagslagen finns regler om låneförbud från aktiebolag till dess ägare, direkt och indirekt. Bildar du en koncern med ett holdingbolag som äger samtliga aktiebolag kan du under vissa förutsättningar låna pengar mellan bolagen, genom det så kallade koncernundantaget. Koncernundantaget för lån i kombination med möjligheterna att lämna koncernbidrag gör att du enklare kan fördela resurser och kapital mellan bolagen i din koncern. 

 

5. UTÖKA DITT PENSIONSSPARANDE

De pengar du sparat i ditt holdingbolag kan du förvalta under tiden som du bedriver verksamhet i ditt/dina dotterföretag. Överskottet samt eventuella vinster vid avyttringar av dotterföretag samlas upp i holdingbolaget och kan utgöra ett komplement till andra besparingar, pensionsförsäkringar och annat när det är dags att gå i pension. Utifrån gällande skatteregler finns olika möjligheter att över tid ta ut kapitalet. Ett råd är att planera pensionen i god tid och gärna i samråd med din revisor eller med en skatterådgivare. Summering Samla kapital i toppen och fördela ut riskerna längre ner i strukturen. Återinvestera vinster eller hitta andra kapitalplaceringslösningar. Skydda dig mot obestånd i rörelsedrivande bolag. Sprid ut ägandet och kompensera delägarna på olika sätt och nivåer. 

 

Nyfiken på holdingbolag? 

Då tycker vi att du ska kontakta oss nu på en gång.