Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i ett mål rörande moms från den 5 maj 2023 öppnat upp för frivillig skattskyldighet för lokaler som samnyttjas av flera hyresgäster.

 

Ett av villkoren för frivillig skattskyldighet för lokaluthyrning är att lokalen hyrs ut för stadigvarande användning i en verksamhet som medför skattskyldighet. 

Tidigare har Skatteverkets uppfattning varit att en hyresgästs användning av en lokal endast uppfyller villkoret på stadigvarande användning om uthyrningen avser en avgränsad lokalyta som hyresgästen disponerar med ensamrätt.

 I det aktuella målet där flera hyresgäster nyttjade samma lokalyta, menade Skatteverket att villkoret om stadigvarande användning inte hade uppfyllts. 

Högsta förvaltningsdomstolen fastställde att kravet på stadigvarande användning kan vara uppfyllt även när lokalytor disponeras av flera hyresgäster. 

 

Avsikten med uthyrningen avgör om kravet på stadigvarande användning är uppfyllt eller inte. 

 

HFD:s dom innebär att utvecklingen går i en önskvärd riktning då den ger större möjlighet att tillämpa frivillig skattskyldighet vid uthyrning av lokaler som används av flera hyresgäster. 

Skatteverket har även själva föreslagit flera lättnader avseende frivillig skattskyldighet för lokaluthyrning i en promemoria från den 4 april 2022. I samband med att den nya momslagen träder i kraft i den 1 juli 2023 kommer vi dock inte se några förändringar i lagtexten som berör detta område. 

 

Vi följer utvecklingen kring frivillig skattskyldighet. 

Har du frågor rörande moms? Kontakta oss på RSM nedan,