Nyemission är en betydelsefull finansiell process som direkt kan påverka ett företags fortsatta tillväxt och överlevnad. Lär dig grunderna om nyemissioner. Vi belyser här olika typer av nyemissioner, skydd mot ägarandelens utspädning, emissionskursberäkning och de olika betalningsmetoderna i en nyemission. 

 

När ett aktiebolag emitterar nya aktier, kallas det för en nyemission. Företaget ger då sina nuvarande aktieägare och/eller nya potentiella aktieägare möjligheten att teckna nyemitterade aktier i bolaget. Denna process kan vara en del av företagets strategi för att öka sin kapitalbas för att kunna finansiera nya projekt eller expansioner, lösa företagets likviditetsproblem eller förbättra företagets ekonomiska beredskap inför framtida affärsmöjligheter. 
 

Vid en nyemission erbjuds aktierna till ett pris som vanligtvis är lägre än det aktuella marknadspriset. Detta gör det attraktivt för nuvarande aktieägare och potentiella investerare att delta och förvärva aktier till ett förmånligt pris. Nuvarande aktieägare får ofta företrädesrätt att teckna de nya aktierna i proportion till sina befintliga aktieinnehav. Detta skyddar deras relativa ägarandel i företaget.


Hur beräknas emissionskursen?

Emissionskursen beräknas genom att väga flera faktorer, såsom marknadsanalys, bolagets värdering, efterfrågan och utbud av aktier på marknaden, företrädesrätt för befintliga aktieägare, framtida potential och företagsstrategi.
 

För att få vägledning i den komplexa processen att beräkna emissionskursen är det ofta klokt att konsultera sin revisor eller ekonomiska rådgivare.

 

Olika varianter av nyemission 

En nyemission börjar med företagets styrelseförslag som sedan skall godkänns av bolagsstämman. Beslut tas även om vem eller vilka som har rätt att teckna de nya aktierna. 

Nedan listas de olika varianterna som går att ange i fråga om vem som får teckna aktier:

Företrädesemission: Befintliga aktieägare har företräde när det gäller att teckna de nya aktierna. Företrädesemission används främst av företag för att ge befintliga aktieägare möjlighet att förvärva nya aktier och bibehålla sin ägarandel.
 

Riktad nyemission: En riktad emission används när ett företag önskar att specifika investerare eller institutioner deltar i nyemissionen. Det innebär att aktier eller andra värdepapper erbjuds endast till en förutbestämd grupp av investerare. 
 

Öppen nyemission: Aktierna erbjuds till allmänheten och nya investerare utan några specifika begränsningar. En öppen nyemission används huvudsakligen för att attrahera en bred och mångsidig bas av investerare från allmänheten, öka företagets kännedom och synlighet samt skapa en demokratisk möjlighet att delta i företagets tillväxt och framgång
 

Gratisemission: Nya aktier delas ut till aktieägare utan kostnad. En gratisemission används huvudsakligen för att belöna befintliga aktieägare genom att öka deras ägarandelar utan extra kostnad.
 

Flerfaldig nyemission: Flera omgångar nya aktier över tiden ökar kapitalet gradvis. En flerfaldig nyemission används oftast för att successivt skaffa kapital över tiden istället för en stor engångsinvestering samt för att ge aktieägare möjlighet att överväga varje emission noggrant och fatta beslut baserat på företagets prestationer över tid.


Viktigt att tänka på gällande utspädning av aktierna

När man gör en nyemission uppstår en så kallad utspädning. Det betyder att aktier som köptes innan nyemissionen utgör en mindre andel av bolaget efter emissionen. För att skydda dig mot utspädning vid en nyemission och bevara din relativa ägarandel i ett företag, kan du vidta några åtgärder:


Delta i nyemissionen: Genom att aktivt delta i nyemissionen och köpa de nya aktier du har rätt till, kan du bibehålla din andel i företaget. Detta är det mest direkta sättet att undvika utspädning.
 

Använd företrädesrätt: Om du är en befintlig aktieägare och företrädesrätt tilldelas vid nyemissionen, se till att utnyttja denna rättighet. Det ger dig möjlighet att köpa nya aktier i proportion till ditt befintliga ägande, vilket minimerar utspädningen.
 

Utöva optionsrätter: Om du har optionsrätter eller teckningsoptioner som ger dig möjlighet att köpa aktier till ett förutbestämt pris, kan du använda dessa rättigheter för att förvärva aktier till det lägre priset innan nyemissionen.


Betalning av aktierna – kontant, kvittning eller apport

Det finns tre olika sätt att betala för nyemitterade aktier, de kan betalas med pengar, apportegendom eller genom kvittning av skuld.


Kontant: Betalning med kontanter är den vanligaste metoden vid aktieemissioner. Investerare betalar det angivna priset per aktie i rena pengar. Det ger företaget omedelbart tillgång till kapital för sina behov.


Kvittning: Vid kvittning används en befintlig skuld som investeraren har gentemot företaget som betalning för de nya aktierna. Detta kan vara fördelaktigt om denne redan har en pågående affärsrelation med företaget och vill omvandla sin skuld till ägarandelar. Kvittningsemission kan vara ett användbart verktyg för att låta anställda bli delägare i företaget. Genom kvittningsemission kan anställda använda förmåner eller ersättningar de har rätt till, såsom bonusar eller andra former av ersättning, för att köpa aktier i företaget i stället för att få kontanter.


Apport: Vid apportemission överför investeraren fysiska tillgångar såsom fastigheter, utrustning eller immateriell egendom till företaget som betalning för aktierna. Detta kan vara användbart om investeraren har tillgångar som är värdefulla för företagets verksamhet och / eller vill delta i emissionen utan att använda kontanter.


Kontakta oss för rådgivning 

Sammanfattningsvis är nyemission en betydelsefull finansiell process som direkt kan påverka ett företags fortsatta tillväxt och överlevnad. Om du behöver rådgivning angående en potentiell nyemission, tveka inte att kontakta oss på RSM.