Nya 3:12-regler - förslag publicerat för förenkling och förbättring av fåmansföretagsreglerna

 

I måndags, den 3 juni 2024, publicerades betänkandet ”Förenkla och förbättra” med fokus att förenkla och förbättra skattereglerna för ägare av så kallade fåmansföretag. Utredningen, som pågått i ca två år, har haft som huvuduppdrag att analysera på vilket sätt och i vilken omfattning de särskilda reglerna för beskattning av utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag kan förenklas. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2026. 

 

Här är de viktigaste förslagen från utredningen:

  • En ny modell för beräkning av gränsbelopp införs. Dagens förenklingsregel och huvudregel ersätts med en gemensam beräkningsregel för samtliga delägare. Den nya beräkningsregeln innebär att ett grundbelopp om fyra inkomstbasbelopp (304 800 kronor år 2024) införs och gäller per individ. Delägare som äger andelar i flera företag ska fördela grundbeloppet mellan företagen, om det totala beloppet annars skulle överstiga fyra inkomstbasbelopp. Fördelningen sker i proportion till ägd andel i respektive företag.
  • Löneuttags- och kapitalandelskravet (”4 %-spärren”) slopas. Det ersätts av ett så kallat löneavdrag uppgående till åtta inkomstbasbelopp (609 600 kronor år 2024). Effekten blir att samtliga delägare får tillgodoräkna sig eventuellt löneunderlag (efter vardera löneavdrag), vilket läggs ihop med grundbeloppet. Därmed kommer lönebaserat utrymme få tillgodoräknas oavsett ägarandel. Maximalt gränsbelopp för lönebaserat utrymme kommer dock likt tidigare begränsas till 50 gånger den egna lönen.
  • Gränsbelopp kommer fortsatt kunna beräknas på omkostnadsbelopp men enbart till den del omkostnadsbeloppet överstiger 100 000 kr.
  • Definitionen av närstående ändras på så sätt att syskon inte ska betraktas som närstående inom ramen för dessa regler. Det innebär exempelvis att en delägare inte behöver beakta syskons aktivitet vid bedömningen av om andelarna är så kallat kvalificerade eller inte.
  • Karensregeln och vissa andra tidsgränser sänks från fem till fyra år i stället. Det påverkar bland annat så kallad trädaperiod och karensperiod vid inträde av utomstående ägare.
  • Ett gemensamt takbelopp för utdelning och kapitalvinst införs och ersätter dagens två olika takbelopp. Dessa slås därmed ihop till ett gemensamt belopp om 90 inkomstbasbelopp.
  • Definitionen av dotterföretag ändras och ska följa aktiebolagslagens definition vad gäller ägande i aktiebolag.
  • Förbättring vid s.k. andelsbyten innebärande att löneunderlag får beräknas för hela året trots att andelsbytet sker under pågående kalenderår.

     

RSM kommer att analysera förslaget i detalj och följa den fortsatta utvecklingen. Håll utkik efter våra analyser och uppdateringar.