Trong bối cảnh kinh doanh năng động và hiện đại như hiện nay, việc xác định và tuân thủ quy định giá giao dịch liên kết đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Bối cảnh và đặc điểm của các doanh nghiệp

Xác định và tuân thủ quy định giá giao dịch liên kết đang là một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp vì lĩnh vực này có rất nhiều khái niệm quốc tế. Về bản chất, khu vực này có nhiều cách nhìn mới, yếu tố phức tạp đan xen cần được xem xét và đánh giá thận trọng.

Hiện nay, trong lĩnh vực thuế, các vấn đề liên quan đến việc xác định giá giao dịch liên kết được các tổ chức nghiên cứu quốc tế, các cơ quan thuế trong và ngoài nước cũng như dư luận đặt thành mối quan tâm hàng đầu. Trong các năm qua, Việt Nam ngày càng thu hút được nhiều dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và có nhiều doanh nghiệp FDI được thành lập. Theo đó, giao dịch với các bên liên kết bao gồm giao dịch giữa doanh nghiệp FDI với công ty mẹ, với các công trong cùng tập đoàn là một phần không thể thiếu trong chuỗi giá trị xuyên suốt của các công ty thành viên trong tập đoàn đa quốc gia. Đồng thời, doanh nghiệp nội địa trong quá trình phát triển cũng hình thành nên các tập đoàn kinh tế với cấu trúc sở hữu phức tạp, bao gồm nhiều công ty có liên quan và phát sinh các giao dịch liên kết với nhau.

Đọc thêm