Hur vi utvecklar och kommunicerar strategier, riktning och mål i organisationen

Generellt för en verksamhet idag är att kontinuerligt våga och orka förändras samt skapa förutsättningar för goda idéer och tillvaratagande av idéer. En verksamhet som inte förändras och anpassas till omgivningen blir snabbt irrelevant och därmed inte längre ett första- eller ens andrahandsval för kunder och anställda. 

Att snabbt kunna ställa om och driva igenom förändringar kräver en flexibel organisation, ett entreprenörstänk och driv hos både ledare och personal. Det kräver att unga talanger ges utrymme och förtroende att utrycka idéer och åsikter samt frihet att genomföra de idéer som lyfts fram. För att nå dessa generella sanningar är vår filosofi att ha en platt organisation, korta beslutsvägar och att många, hellre än få, individer involveras i såväl beslutsprocess som genomförande. 

Samtidigt ska de gemensamma målsättningarna vara tydliga i organisationen så att alla rör sig mot ett gemensamt mål och att man får en tydlig förståelse för Hur och Varför. För att leva upp till denna filosofi är det centralt att ha ett tydligt ledarskap, tydliga mål och att ledarskapet delas upp mellan olika individer för att snabbare kunna genomföra förändringar och göra individen synlig i organisationen. 

För att åstadkomma detta och verka för ett innovativt tänk har vi inom RSM ett starkt fokus på framtidens ledarskap och utvecklar kontinuerligt program för att skapa Nästa generations ledare. Det senaste satsningen går ut på att varva olika övningar inom tre övergripande målområden:

  • Att leda sig själv 
  • Att leda andra 
  • Att leda kund

Ledarskapsroller växer fram och anpassas i takt med att RSM utvecklas

En viktig egenskap för våra ledare är att våga fatta självständiga beslut, utifrån egen uppfattning och bedömning och därefter våga stå upp för besluten. Detta kan vara nog så svårt även för en erfaren ledare. Inom RSM anser vi därför att det är viktigt att skapa en miljö där våra ledare känner en trygghet. Mod är ett nyckelord i detta sammanhang. Modet att ibland våga göra fel. Modet hos ledare att se nytta även i mindre lyckade idéer. 

På det individuella planet är det transparenta och tydliga ledarskapet en nyckel till framgång. Förutom målsättningarna är en central del i ledarskapet att kunna förklara såväl Vad som Hur och Varför. Har man som medarbetare en tydlig bild över Vad, Hur och Varför skapas bättre förutsättningar att man upplever sitt arbete meningsfullt. 

Även om vi skapar vår framgång tillsammans, har gemensamt uppsatta mål och grundläggande värderingar, så välkomnar vi olika lösningar för att nå målen. Kombinationen av olikheter utgör vår styrka - när vi lär oss att förstå och omfamna olikheterna. Vissa behöver mer tid för att göra sin idé hörd medan andra spontant sprutar ur sig idéer och åsikter. I en inkluderande organisation ges alla möjlighet att få lyfta sina idéer, vilket kräver mycket av ledarskapet.