Vi hjälper ditt företag med ESG-analys och rapportering 

Klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, väpnade konflikter och komplexa leverantörsled påverkar den globala ekonomin redan idag. Det finns ett flertal hållbarhetsrisker som kan kopplas ihop med finansiella risker och företagsledare behöver idag ta höjd för detta. Det nya lagkravet CSRD träder i kraft 2024 och innebär att de företag som träffas av kraven har en skyldighet att rapportera om hållbarhet. För ett stort antal företag är ESG-frågor idag affärskritiskt och många ser ett behov av att integrera hållbarhet i sin verksamhet. De företag som aktivt arbetar med ESG-frågor är också mer attraktiva för både kunder och medarbetare. 

Vad står ESG för? 

ESG är ett brett hållbarhetsbegrepp som behandlar frågor inom tex miljö och klimat (environment), samhällsansvar och mänskliga rättigheter (social) och bolagsstyrning och regelefterlevnad (governance). 

Varför är ESG viktigt för företag? 

Att endast utvärdera och analysera ett bolag ur ett finansiellt perspektiv är inte tillräckligt för att skapa en långsiktig framgång. CSRD ställer lika höga krav på hållbarhetsredovisning som den finansiella redovisningen. Dessutom förväntar sig intressenter att företag redovisar detta. Intressenterna kan vara kunder och medarbetare, men även investerare.

Environment - Miljö

Avfallet vi producerar, våra utsläpp av växthusgaser, resurserna vi förbrukar och hur vi påverkar naturen är alla faktorer att tänka på när man tittar på hur ert företag påverkar miljön. En ökad medvetenhet om klimatförändringarna från samhället bidrar till att öka pressen på både politiker och lagstiftare att nå målen för Parisavtalet och begränsa temperaturhöjningarna. Därför ställs allt fler krav på den privata sektorn, närmare bestämt på företagens förhållande till hur deras affärsverksamhet påverkar miljön​.

Fokus på företagens klimatpåverkan kommer utan tvekan att fortsätta öka under de kommande åren, speciellt med det kommande regelverket CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) som kräver att ett flertal företag rapporterar om ett antal olika hållbarhetsfrågor. I praktiken innebär det att alla verksamheter som omfattas av direktivet måste redovisa sina utsläpp som direkt skapas genom till exempel produktionen av en specifik vara, men också de utsläpp som skapats genom hela leverantörskedjan.​

Branschen ni verkar i kommer troligen att vara avgörande för vilka områden inom miljö och hållbarhet som är viktigast för din verksamhet att koncentrera sig på. Exempel på områden kan vara koldioxidutsläpp, biologisk mångfald, vattenförbrukning, resursanvändning, avfallshantering och cirkulär ekonomi.​

Social - Samhällsansvar​

Fokus på företagens påverkan på samhället har förändrats på senare tid och uppmärksammas allt mer. Samhällsansvar eller social hållbarhet handlar om den sociala påverkan företag har genom sin verksamhet. Det är ett brett område som handlar om alltifrån hur företagen behandlar sina anställda till hur de bidrar till de lokala samhällen där de verkar i.​

Både CSRD och CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) ställer krav på att företagen ska redovisa dess påverkan på det sociala området genom hela värdekedjan. Flera länder har också nationella lagar gällande detta, tex i Norge där den heter offentlighetslagen (Åpenhetsloven) och i Tyskland där den heter The Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains. Dessa lagar syftar till att främja företagens respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor i värdekedjan. 

Governance – Bolagsstyrning​

Bolagsstyrning avser de regler, kontroller och rutiner som styr företagets beteende. Eftersom bolagsstyrning utgör ramarna för hur verksamheten når sina mål är det ett centralt tema inom hållbarhetsarbetet då det påverkar verksamhetens ambitioner och långsiktiga måluppfyllelse.​

God och effektiv bolagsstyrning innebär inte bara att följa lagar och regler, utan också att hantera viktiga miljö- och sociala frågor. Vidare är god bolagsstyrning beroende av att de åtgärder som sätts in faktiskt bedöms och mäts i efterhand. Ett tydligt och transparent förhållningssätt till företagsledning är viktigt för att uppnå respekt och förtroende från både intressenter och anställda.​

Strategi

För ett stort antal företag är  ESG-frågor idag affärskritiskt och  många ser ett behov av att integrera hållbarhet i sin verksamhet. Vi på RSM utför ESG-analyser och  stöttar er vid framtagning av strategier som kopplas ihop med er affärsmodell. ​

ESG-Rapportering​

Med det kommande regelverket CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive ) kommer hållbarhetsrapporteringen inte bara att bli mer utbredd bland företag på rent frivillig basis, utan för många innebär det även att rapporteringen blir obligatoriskt enligt den europeiska standarden – ESRS (European Sustainability Reporting Standard). ​

Bolagsstyrning

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att aktiebolaget sköts på ett hållbart, ansvarsfullt och effektivt sätt. Förtroende , transparens och god bolagsstyrning är viktiga faktorer för investerare  att beakta när de ska investera i ert bolag. God bolagsstyrning står också högt i kurs för aktieägarna, kunder och medarbetare. ​

Vanliga frågor och svar

Ledare för medelstora företag behöver förstå att ESG-faktorer (Environmental, Social, and Governance) påverkar affärslandskapet i allt större utsträckning. Dessa överväganden påverkar ett företags rykte, tillgång till investeringar och riskprofil. 

För att blomstra bör företag sträva efter att integrera ESG-praktiker och mål i sina affärsprocesser; engagera sig med intressenter transparent och regelbundet; kontinuerligt bedöma och anpassa sina ESG-strategier för att förbli konkurrenskraftiga; och hålla sig uppdaterade om den föränderliga ESG-regleringsmiljön.

Även om det har funnits en viss rörelse mot obligatorisk ESG-rapportering i olika jurisdiktioner,är ESG inte ett enhetligt lagkrav globalt, men däremot regionalt, tex inom EU. Regleringens roll inom ESG-omårdet utvecklas kontinuerligt, med vissa länder som implementerar strängare rapporterings- och efterlevnadskrav. Att hålla sig informerad om lokala regler och globala trender är avgörande för efterlevnad och strategisk planering.

ESG-regleringskrav varierar beroende på region och industri. Några viktiga regelverk inkluderar EU direktivet om icke-finansiell rapportering (NFRD), direktivet om företagens hållbarhetsrapportering (CSRD) och Task Force on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD). Företag måste hålla sig uppdaterade om dessa och andra relevanta regler för att säkerställa efterlevnad och undvika påföljder.

Storleken på ditt företag kan ha en betydande inverkan på regleringskraven. Större företag står ofta inför strängare ESG-rapporterings- och efterlevnadsförpliktelser jämfört med mindre företag. Dock uppmuntras eller krävs små och medelstora företag (SMEs) i allt högre grad att anta ESG-praktiker på grund av tryck från leveranskedjan och investerarförväntningar.

En ESG-poäng kvantifierar ett företags prestationer på miljö-, sociala och styrningskriterier. Poäng beräknas av olika byråer som använder olika metoder, men vanligtvis bedömer de faktorer som koldioxidutsläpp, arbetspraktiker och styrelsemångfald. Företag bedöms utifrån deras förmåga att hantera ESG-risker och möjligheter effektivt.

För att mäta och rapportera om ESG-prestationer bör organisationer börja med att identifiera relevanta ESG-mått, samla in data från olika källor och sätta tydliga mål och målsättningar som är i linje med deras strategiska mål. Att använda etablerade rapporteringsramverk, genomföra väsentlighetsbedömningar och jämföra med branschkollegor kan hjälpa organisationer att bestämma de viktigaste ESG-ämnena och måtten att rapportera om och mäta från både ett internt och externt intressentperspektiv. Detta kommer sedan att hjälpa företag att strukturera sina ESG-rapporteringsinsatser. 

Kontinuerlig förbättring och engagemang med intressenter är avgörande för att förfina ESG-rapporteringspraxis och hantera oro. Offentliggörande och transparens i rapporteringen, inklusive jämförelse med kollegor och efterlevnad av regler, främjar förtroende och ansvarsskyldighet. Periodiska uppdateringar av väsentlighetsbedömningar, uppnåendet av ESG-mål och ett långsiktigt perspektiv på ESG-rapportering stödjer ytterligare transparens och trovärdighet i rapporteringen.

Att integrera ESG (Environmental, Social, and Governance) hänsynstaganden i ett företags strategi erbjuder flera betydande fördelar. Det förbättrar företagets rykte och varumärkesvärde genom att locka miljö- och samhällsmedvetna kunder, investerare och talanger. ESG-integration minskar risker relaterade till regelverksföljande, miljöfrågor och etiskt missförhållande samtidigt som det främjar långsiktig värdeskapande. Det stimulerar innovation genom att främja ansvarsfull resursanvändning och produktutveckling. 

ESG-strategier kan även förbättra engagemang och behållning av medarbetare, minska driftskostnader och öka tillgången till kapital då fler investerare prioriterar ansvarsfulla och hållbara investeringar. I slutändan, att omfamna ESG-principer inte bara överensstämmer med etiska och samhälleliga förväntningar utan förbättrar också ett företags konkurrenskraft, motståndskraft och övergripande finansiella prestanda, särskilt på medellång och lång sikt.

Att integrera ESG-faktorer i ett företags verksamhet och strategi innebär flera utmaningar. För det första, även om det pågår ansträngningar för att främja enhetlighet och standardisering av ESG-rapportering och regleringar, finns det för närvarande brist på standardiserad ESG-rapportering och mätvärden över olika branscher och jurisdiktioner, vilket gör det svårt att mäta och jämföra prestanda på ett korrekt sätt. 

Dessutom kan ESG-integration kräva betydande kulturella och organisatoriska förändringar, vilket kan mötas med motstånd från olika nivåer inom företaget. Att säkerställa noggrannhet och tillförlitlighet i data för ESG-rapportering kan också vara utmanande. Vidare kräver uppnåendet av ESG-mål ofta initiala investeringar, vilket potentiellt kan påverka kortsiktig lönsamhet. 

Slutligen, den föränderliga regleringsmiljön och skiftande förväntningar från intressenter kräver kontinuerlig anpassning, vilket lägger till komplexitet i integrationsprocessen. Framgångsrik ESG-integration kräver engagemang, transparens och ett långsiktigt perspektiv för att effektivt hantera dessa utmaningar. Tillgången på resurser för ESG är också en avgörande faktor för framgång, med många företag som står inför begränsningar i resurser och strävar efter att övervinna den omedelbara utmaningen med kapacitetsuppbyggnad.

ESG-faktorer har en betydande påverkan på risker på flera sätt. Genom att ta hänsyn till ESG-risker såsom klimatförändringar, resursbrist eller sociala frågor kan företag bättre bedöma och mildra potentiella hot mot sin verksamhet och sitt rykte. Att inte adressera ESG-frågor kan resultera i regleringsböter, ansvarskyldigheter, negativa effekter på verksamhet och tillgångar samt skador på varumärkesvärde. 

Dessutom överväger investerare och intressenter alltmer ESG-prestanda när de fattar beslut, och företag med svaga ESG-meriter kan möta högre kapitalkostnader eller svårigheter att attrahera investeringar. Sammantaget kan robusta ESG-praktiker förbättra riskhanteringen, minska sårbarheter och positionera företag för att navigera i en föränderlig och samhällsansvarig affärsmiljö mer effektivt.

ESG-överväganden kan påverka kostnader både på kort sikt för investeringar och på lång sikt för driftskostnader. Initialt kan integrering av ESG-praktiker kräva kapitalinvesteringar för att implementera hållbara teknologier, förbättra sociala program, stärka styrningsstrukturer eller införa effektiva metoder för datainsamling. På lång sikt kan dock ESG leda till kostnadsbesparingar genom effektivitetsförbättringar, minskad resursanvändning och lägre driftskostnader. 

Hållbara metoder som energieffektivitet, avfallsminskning och ansvarsfull hantering av leverantörskedjan kan minska kapitalkostnader, förbättra lönsamheten och bidra till ett företags finansiella motståndskraft. Dessutom kan stark ESG-prestanda attrahera investerare som prioriterar ansvarsfulla företag, vilket utökar företagets tillgång till finansieringskällor.

Hur vi skapar värde

 

Vårt mål är att maximera värdet för våra kunder och deras intressenter 

 

VÅR ARBETSMODELL

Hög grad av partner och manager engagemang​

Genom att arbeta i små team med hög delaktighet från partners och managers säkerställer vi att vi alltid är ”hands-on” och väl samordnade för våra kunder.​

KUNSKAP OCH ERFARENHET

Smidig och pragmatisk med global räckvidd ​

Vårt mål är att göra hållbarhetsrapporteringen så okomplicerad och tillgänglig som möjligt för små och mellanstora företag genom ett praktiskt och lösningsorienterat tillvägagångsätt. Vid behov använder vi expertis från vårt globala nätverk.

POSITIONERING

Stort nätverk för professionella tjänster med fokus på mellanmarknaden 

Vi fokuserar på kärnan i affärsvärlden – mellanmarknaden. Med vår betydande professionella kapacitet och samtidigt personliga omsorg visar vi att vi är stora nog att hantera utmaningar samtidigt som vi aldrig tappar bort individens betydelse.