Vi hjälper ditt företag med ESG-analys och rapportering 

Klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, väpnade konflikter och komplexa leverantörsled påverkar den globala ekonomin redan idag. Det finns ett flertal hållbarhetsrisker som kan kopplas ihop med finansiella risker och företagsledare behöver idag ta höjd för detta. Det nya lagkravet CSRD träder i kraft 2024 och innebär att de företag som träffas av kraven har en skyldighet att rapportera om hållbarhet. För ett stort antal företag är ESG-frågor idag affärskritiskt och många ser ett behov av att integrera hållbarhet i sin verksamhet. De företag som aktivt arbetar med ESG-frågor är också mer attraktiva för både kunder och medarbetare. 

Vad står ESG för? 

ESG är ett brett hållbarhetsbegrepp som behandlar frågor inom tex miljö och klimat (environment), samhällsansvar och mänskliga rättigheter (social) och bolagsstyrning och regelefterlevnad (governance). 

Varför är ESG viktigt för företag? 

Att endast utvärdera och analysera ett bolag ur ett finansiellt perspektiv är inte tillräckligt för att skapa en långsiktig framgång. CSRD ställer lika höga krav på hållbarhetsredovisning som den finansiella redovisningen. Dessutom förväntar sig intressenter att företag redovisar detta. Intressenterna kan vara kunder och medarbetare, men även investerare.

Environment - Miljö

Avfallet vi producerar, våra utsläpp av växthusgaser, resurserna vi förbrukar och hur vi påverkar naturen är alla faktorer att tänka på när man tittar på hur ert företag påverkar miljön. En ökad medvetenhet om klimatförändringarna från samhället bidrar till att öka pressen på både politiker och lagstiftare att nå målen för Parisavtalet och begränsa temperaturhöjningarna. Därför ställs allt fler krav på den privata sektorn, närmare bestämt på företagens förhållande till hur deras affärsverksamhet påverkar miljön​.

Fokus på företagens klimatpåverkan kommer utan tvekan att fortsätta öka under de kommande åren, speciellt med det kommande regelverket CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) som kräver att ett flertal företag rapporterar om ett antal olika hållbarhetsfrågor. I praktiken innebär det att alla verksamheter som omfattas av direktivet måste redovisa sina utsläpp som direkt skapas genom till exempel produktionen av en specifik vara, men också de utsläpp som skapats genom hela leverantörskedjan.​

Branschen ni verkar i kommer troligen att vara avgörande för vilka områden inom miljö och hållbarhet som är viktigast för din verksamhet att koncentrera sig på. Exempel på områden kan vara koldioxidutsläpp, biologisk mångfald, vattenförbrukning, resursanvändning, avfallshantering och cirkulär ekonomi.​

Social - Samhällsansvar​

Fokus på företagens påverkan på samhället har förändrats på senare tid och uppmärksammas allt mer. Samhällsansvar eller social hållbarhet handlar om den sociala påverkan företag har genom sin verksamhet. Det är ett brett område som handlar om alltifrån hur företagen behandlar sina anställda till hur de bidrar till de lokala samhällen där de verkar i.​

Både CSRD och CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) ställer krav på att företagen ska redovisa dess påverkan på det sociala området genom hela värdekedjan. Flera länder har också nationella lagar gällande detta, tex i Norge där den heter offentlighetslagen (Åpenhetsloven) och i Tyskland där den heter The Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains. Dessa lagar syftar till att främja företagens respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor i värdekedjan. 

Governance – Bolagsstyrning​

Bolagsstyrning avser de regler, kontroller och rutiner som styr företagets beteende. Eftersom bolagsstyrning utgör ramarna för hur verksamheten når sina mål är det ett centralt tema inom hållbarhetsarbetet då det påverkar verksamhetens ambitioner och långsiktiga måluppfyllelse.​

God och effektiv bolagsstyrning innebär inte bara att följa lagar och regler, utan också att hantera viktiga miljö- och sociala frågor. Vidare är god bolagsstyrning beroende av att de åtgärder som sätts in faktiskt bedöms och mäts i efterhand. Ett tydligt och transparent förhållningssätt till företagsledning är viktigt för att uppnå respekt och förtroende från både intressenter och anställda.​

Strategi

För ett stort antal företag är  ESG-frågor idag affärskritiskt och  många ser ett behov av att integrera hållbarhet i sin verksamhet. Vi på RSM utför ESG-analyser och  stöttar er vid framtagning av strategier som kopplas ihop med er affärsmodell. ​

ESG-Rapportering​

Med det kommande regelverket CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive ) kommer hållbarhetsrapporteringen inte bara att bli mer utbredd bland företag på rent frivillig basis, utan för många innebär det även att rapporteringen blir obligatoriskt enligt den europeiska standarden – ESRS (European Sustainability Reporting Standard). ​

Bolagsstyrning

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att aktiebolaget sköts på ett hållbart, ansvarsfullt och effektivt sätt. Förtroende , transparens och god bolagsstyrning är viktiga faktorer för investerare  att beakta när de ska investera i ert bolag. God bolagsstyrning står också högt i kurs för aktieägarna, kunder och medarbetare. ​

Hur vi skapar värde

 

Vårt mål är att maximera värdet för våra kunder och deras intressenter 

 

ESG & hållbarhetsrådgivning

VÅR ARBETSMODELL

Hög grad av partner och manager engagemang​

Genom att arbeta i små team med hög delaktighet från partners och managers säkerställer vi att vi alltid är ”hands-on” och väl samordnade för våra kunder.​

ESG & hållbarhetsrådgivning

KUNSKAP OCH ERFARENHET

Smidig och pragmatisk med global räckvidd ​

Vårt mål är att göra hållbarhetsrapporteringen så okomplicerad och tillgänglig som möjligt för små och mellanstora företag genom ett praktiskt och lösningsorienterat tillvägagångsätt. Vid behov använder vi expertis från vårt globala nätverk.

ESG & hållbarhetsrådgivning

POSITIONERING

Stort nätverk för professionella tjänster med fokus på mellanmarknaden 

Vi fokuserar på kärnan i affärsvärlden – mellanmarknaden. Med vår betydande professionella kapacitet och samtidigt personliga omsorg visar vi att vi är stora nog att hantera utmaningar samtidigt som vi aldrig tappar bort individens betydelse.