Den nuvarande momslagen är svåröverskådlig och bestämmelserna har genom åren blivit svårare att förstå och överblicka. Det har lett till att lagen kan vara svår att tillämpa.

I propositionen 2022/23:46 föreslås att lagen moderniseras och blir mer användarvänlig. Förslaget innebär i huvudsak att lagen ska uppdateras, moderniseras och anpassas till EU:s momsdirektiv vad gäller struktur, systematik och begrepp.

Regeringen föreslår att den nya momslagen (”NML”) ska träda i kraft den 1 juli 2023. 

Vad innebär det för företags momshantering?

 NML kommer få en ny struktur och disponeras i samma ordning som momsdirektivet.

Syftet med utredningen är i huvudsak inte att de föreslagna förändringarna i NML ska leda till några större ändringar av innebörden i den nuvarande momslagen. Däremot omfattar förslaget ändå vissa förändringar. Regeringen föreslår exempelvis att interna tjänster i bland annat föreningslivet ska anpassas efter EU:s momsdirektiv då de svenska reglerna i dagsläget tillämpas snävare än direktivets. Om förslaget går igenom skulle det medföra att föreningar och andra organisationer som bedriver verksamhet av allmänt intresse inte skulle behöva belastas med samma momskostnader som idag.

Vidare föreslås att faktureringskravet vid betalning i förskott eller a conto för undantagen försäljning av varor till annat EU-land ska slopas. I utredningen föreslås även bestämmelser i lagen om särskilda ordningar av moms för distansförsäljning av varor och tjänster. Samt kan vissa bestämmelser om frihet från skatt vid bland annat import införas. 

- Av erfarenhet vet vi att anpassningar till lagändringar på kort sikt ofta innebär ökade administrativa kostnader för företagen genom att tid går åt till att sätta sig in i förändrade regler, att uppdatera system, med mera. säger Sarah Amar, Skattejurist på RSM Stockholm. 

Enligt utredningen kommer denna effekt vara övergående och efter övergångsfasen bör NML vara till fördel för företag. Eftersom den kommer att vara lättare att hitta i och de systematiska oklarheterna mellan EU-rätten och den nuvarande momslagen minskar. 

Momsreglerna upplevs ofta som komplexa men det aktuella förslaget medför i huvudsak inte några större materiella förändringar. Under flera år har näringslivet efterfrågat förenklingar på momsområdet, ett exempel är reglerna om frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokaler. 

- Skatteverkets förslag 4 april 2022 till förenklingar avseende frivillig skattskyldighet har inte behandlats ännu och det är oklart om de föreslagna förändringarna kommer att behandlas i närtid, menar Sarah Amar. 

 

Än så länge är den nya momslagen enbart ett förslag. Men vi bevakar löpande utvecklingen på området och de eventuella effekter det kan ha för företagen. 

 

Kontakta RSM vid frågor:

[email protected]  Stockholm 

[email protected]  Göteborg