RSM Sverige
Språk

Språk

Transaction Support

Ditt stöd i alla typer av företagstransaktioner

Vi vet att många olika faktorer samspelar för dig som arbetar med komplicerade företagstransaktioner. Oavsett om du står i begrepp att göra ett uppköp, skapa ett strategiskt samarbete, söka eller investera kapital, frigöra resurser genom en försäljning eller omstrukturering av verksamheten, behöver du kompetent vägledning som är både konkret och nyskapande.

Corporate Finance Services - lokalt och globalt

Transaktionsrelaterade tjänster (eller Corporate Finance Services) omfattar en rad olika områden där vi kan bistå er både lokalt och internationellt. Vid företagstransaktioner kan vi bistå er genom hela transaktionskedjan, med analys, due diligence, värderingar och informationsgivning.   

Vi har marknadskunskap på lokal och internationell nivå inom Corporate Finance och kan kombinera denna med våra olika bransch- och specialistkompetenser.

Ska du sälja ditt företag? Vi vägleder dig genom hela processen.

Om du ska sälja hela eller en del av ditt företag är det viktigt att du erhåller ett rimligt pris och att du och köparen har rätt förutsättningar i förhandlingarna.  En försäljningsprocess innebär ofta att mycket tid och resurser avsätts av dig som företagsledare. För att du ska få rätt pris och göra försäljningsprocessen så smidig och effektiv som möjlig är det en rad områden som kan kräva lite extra stöd – då företagsförsäljningar ofta inte är en del av den ordinarie vardagen.
Vi vägleder dig genom hela försäljningsprocessen.

Exempel på områden som vi kan stötta er med:

 • Indikativ värdering
 • Due diligence och biträde med sammanställning av material till s.k. datarum
 • Rådgivning avseende skatter för dig som ägare
 • Omstruktureringar inför företagsöverlåtelser
 • Löpande kontakt med köparens rådgivare

Ska ni förvärva en rörelse? Vi bistår er före och efter förvärvet.

Ofta kräver rörelseförvärv ett antal olika kunskapsområden, såsom skatt, redovisning och finansiering. Innan ett rörelseförvärv genomförs bör en ingående analys göras av förvärvsobjektet. Efter ett rörelseförvärv kan verksamheten behöva integreras tillsammans med andra företag. Vi bistår er genom hela förvärsprocessen.

Exempel på områden som vi kan stötta er med:

 • Due diligence innan förvärvet
 • Analys av resultat och kassaflöden
 • Bedömning av tillgångar och skulder som ska övertas
 • Utvärdering av interna kontroller
 • Rådgivning avseende företagsskatter såväl som skatterisker i allmänhet
 • Bedömning av redovisningsmässiga effekter efter ett eventuellt förvärv
 • Rådgivning avseende skattemässigt optimal ägarstruktur

Efter förvärvet

 • Värdering av tillgångar och skulder som t.ex. varumärken, kundrelationer och mjukvara
 • Upprättande av förvärvskalkyler
 • Integreringsprocesser, t.ex. anpassning av företagets redovisning, rapportering internt och externt
 • Bankrapporter, om förvärvet är finansierat med banklån förenade med olika villkor
 • Granskning av tillträdesbalanser
 • Beräkning av justering av köpeskillingar

Notering av aktie eller emission av noterade skuldebrev

Söker ni kapital eller spridning av aktien genom upptagande av aktie för allmän handel (notering) eller emission av noterat skuldebrev.

I Sverige finns i dagsläget två s.k. reglerade marknader - Stockholmsbörsen (OMX Nordiska Börs Stockholm AB) och NGM (Nordic Growth Market NGM AB. Härutöver sker organiserad handel på andra handelsplatser, t.ex. First North och Nordic MTF (s.k. handelsplattformar) samt på värdepappersföretagens egna listor. På en reglerad marknad handlas olika typer av värdepapper, t.ex. publika aktier och obligationer. Det ställs stora krav på värdepapper som handlas på en reglerad marknad. En handelsplattform (MTF, Multilateral Trading Facility) kan beskrivas som ett handelssystem som organiseras och tillhandahålls av en börs eller ett värdepappersföretag. Normalt sett ställs lägre krav i form av t.ex. informationsgivning och verksamhetshistoria, på de värdepapper som handlas på en handelsplattform jämfört med värdepapper som handlas på en reglerad marknad.

Vi kan bistå med stöd och informationsgivning till marknaden, både inför och efter en notering, oavsett vilken marknadsplats som ni anser lämplig för ert ändamål.

 • Upprättande av finansiell information till prospekt och framtagande av information till prospekt
 • Regel - efterlevnad, såsom IFRS och noteringsavtal
 • Anpassning av delårsrapporter och årsredovisningar

Vi hjälper dig gärna med dina företagstransaktioner. Kontakta ditt lokala RSM kontor så hjälper vi dig med just din specifika situation.

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››