Transaction Support

Många olika faktorer samspelar för dig som arbetar med komplicerade företagstransaktioner. Oavsett om du står inför ett uppköp, omstrukturering, kapitalanskaffning eller en försäljning så krävs proaktivitet och erfarenhet i processen. Vi kan stödja dig i alla typer av företagstransaktioner.

Corporate Finance Services - lokalt och globalt

Transaktionsrelaterade tjänster omfattar en rad olika områden där vi kan bistå er både lokalt och globalt. Vid företagstransaktioner kan vi bistå er med såväl finansiell och skattemässig Due Dilligence som förvärvskalkyler och granskning av tillträdesbalanser.

Vi har marknadskunskap på lokal- och global nivå inom flertalet Corporate Finance områden och kan kombinera denna kunskap med specifika bransch- och specialistkompetenser.

Förvärva en rörelse?

Rörelseförvärv kräver ofta ett antal kunskapsområden, såsom skatt, redovisning och finansiering. Innan ett rörelseförvärv genomförs bör en ingående analys göras av det tänkta förvärvsobjektet, vanligtvis genom en Due Diligence. Efter ett rörelseförvärv kan verksamheten behöva integreras tillsammans med andra företag. Vi bistår er före och efter förvärvet och kan erbjuda erfarna konsulter inom koncernredovisning och affärsstyrning.

Exempel på områden vi kan stötta er med:

Innan förvärv

 • Due Diligence
 • Analys av resultat och kassaflöden
 • Bedömning av tillgångar och skulder som ska tas över
 • Utvärdering av interna kontroller
 • Rådgivning avseende företagsskatter såväl som skatterisker i allmänhet
 • Bedömning av redovisningsmässiga effekter efter ett eventuellt förvärv
 • Rådgivning avseende skattemässigt optimal ägarstruktur

Efter förvärv

 • Värdering av tillgångar och skulder, t.ex. varumärken, kundrelationer och mjukvara
 • Upprättande av förvärvskalkyler
 • Integreringsprocesser, t.ex. anpassning av företagets redovisning, rapportering internt och externt
 • Bankrapporter, om förvärvet är finansierat med banklån förenade med olika villkor
 • Granskning av tillträdesbalanser
 • Beräkning av justering av köpeskillingar

Sälja ditt företag?

Om du ska sälja hela eller en del av ditt företag, är det viktigt att du erhåller ett rimligt pris och att du och köparen har rätt förutsättningar i förhandlingarna. En försäljningsprocess innebär ofta att mycket tid och resurser avsätts av dig som företagsledare, i såväl förberedelse- som försäljningsfas. Vi vägleder dig gärna genom hela försäljningsprocessen.

För att du ska få rätt pris och göra försäljningsprocessen så smidig och effektiv som möjligt är det en rad områden som kan kräva lite extra stöd,  då företagsförsäljningar ofta inte är en del av vardagen.

Exempel på områden vi kan stötta dig med
- Indikativ värdering
- Upprättande av investeringsmemorandum att visa för presumtiva köpare
- Due Diligence och biträde med sammanställning av material till s.k. datarum
- Rådgivning avseende skatter för dig som ägare
- Omstruktureringar inför företagsöverlåtelser
- Löpande kontakt med köparens rådgivare

Upptagande av eget kapitalinstrument eller skuldinstrument för allmän handel

Söker ni kapital eller spridning av aktien genom upptagande av aktie för allmän handel (notering) eller emission av noterat skuldebrev?

I Sverige finns i dagsläget två s.k. reglerade marknader - Nasdaq Nordic och NGM Equity. Härutöver sker organiserad handel på andra handelsplatser, t.ex. First North, Spotlight och Nordic MTF (s.k. handelsplattformar) samt på värdepappers-
företagens egna listor. På en reglerad marknad handlas olika typer av värdepapper, t.ex. publika aktier och obligationer.

Det ställs stora krav på värdepapper som handlas på en reglerad marknad

En handelsplattform (MTF, Multilateral Trading Facility) kan beskrivas som ett handelssystem som organiseras och tillhandahålls av en börs eller ett värdepappersföretag. Normalt ställs lägre krav, i form av t.ex. informationsgivning och verksamhetshistoria, på de värdepapper som handlas på en handelsplattform jämfört med värdepapper som handlas på en reglerad marknad.

Oavsett marknadsplats som ni anser lämplig för ert ändamål, kan vi bistå med följande stöd inför och efter en notering med informationsgivning till marknaden:

 • Upprättande av finansiell information till prospekt och framtagande av information till prospekt
 • Regelefterlevnad, såsom IFRS och noteringsavtal
 • Anpassning av delårsrapporter och årsredovisningar

Vi bistår dig gärna i dina företagstransaktioner. Kontakta ditt lokala RSM kontor så hjälper vi dig med just din specifika situation.

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital och RSM kan stötta dig i den spännande omställningen som digitaliseringen innebär. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››