Sverige
Språk

Språk

Transaction Support

Ditt stöd i alla typer av företagstransaktioner

Vi vet att många olika faktorer samspelar för dig som arbetar med komplicerade företagstransaktioner. Oavsett om du står inför ett uppköp, omstrukturering, kapitalanskaffning eller en försäljning så krävs proaktivitet och erfarenhet i processen. Vi kan erbjuda följande:

Corporate Finance Services - lokalt och globalt

Transaktionsrelaterade tjänster omfattar en rad olika områden där vi kan bistå er både lokalt och globalt. Vid företagstransaktioner kan vi bistå er med såväl finansiell och skattemässig Due Dilligence som förvärvskalkyler och granskning av tillträdesbalanser.

Vi har marknadskunskap på lokal och global nivå inom flertalet områden inom Corporate Finance och kan kombinera denna kunskap med specifika bransch- och specialistkompetenser.

Ska ni förvärva en rörelse? Vi bistår er före och efter förvärvet

Ofta kräver rörelseförvärv ett antal olika kunskapsområden, såsom skatt, redovisning och finansiering. Innan ett rörelseförvärv genomförs bör en ingående analys göras av det tänkta förvärvsobjektet, vanligtvis genom en Due Diligence. Efter ett rörelseförvärv kan verksamheten behöva integreras tillsammans med andra företag, för vilket vi har erfarna konsulter inom koncernredovisning och affärsstyrning.

Exempel på områden vi kan stötta er med:

Innan förvärv

 • Due Diligence
 • Analys av resultat och kassaflöden
 • Bedömning av tillgångar och skulder som ska tas över
 • Utvärdering av interna kontroller
 • Rådgivning avseende företagsskatter såväl som skatterisker i allmänhet
 • Bedömning av redovisningsmässiga effekter efter ett eventuellt förvärv
 • Rådgivning avseende skattemässigt optimal ägarstruktur

Efter förvärv

 • Värdering av tillgångar och skulder, t.ex. varumärken, kundrelationer och mjukvara
 • Upprättande av förvärvskalkyler
 • Integreringsprocesser, t.ex. anpassning av företagets redovisning, rapportering internt och externt
 • Bankrapporter, om förvärvet är finansierat med banklån förenade med olika villkor
 • Granskning av tillträdesbalanser
 • Beräkning av justering av köpeskillingar

Ska du sälja ditt företag? Vi vägleder dig genom hela processen

Om du ska sälja ditt företag, eller del av ditt företag, är det viktigt att du erhåller ett rimligt pris och att du och köparen har rätt förutsättningar i förhandlingarna. Vi bistår dig genom försäljningsprocessen. En försäljningsprocess innebär ofta att mycket tid och resurser avsätts av dig som företagsledare, i såväl förberedelsefas som försäljningsfas. För att du ska få rätt pris och göra försäljningsprocessen så smidig och effektiv som möjligt är det en rad områden som kan kräva lite extra stöd – då företagsförsäljningar ofta inte är en del av vardagen.

Exempel på områden vi kan stötta dig med:

 • Indikativ värdering
 • Upprättande av investeringsmemorandum att visa för presumtiva köpare
 • Due Diligence och biträde med sammanställning av material till s.k. datarum
 • Rådgivning avseende skatter för dig som ägare
 • Omstruktureringar inför företagsöverlåtelser
 • Löpande kontakt med köparens rådgivare

Upptagande av eget kapitalinstrument eller skuldinstrument för allmän handel

Söker ni kapital eller spridning av aktien genom upptagande av aktie för allmän handel (notering) eller emission av noterat skuldebrev?

I Sverige finns i dagsläget två s.k. reglerade marknader, Nasdaq Nordic och NGM Equity. Härutöver sker organiserad handel på andra handelsplatser, t.ex. First North, Spotlight och Nordic MTF (s.k. handelsplattformar) samt på värdepappersföretagens egna listor. På en reglerad marknad handlas olika typer av värdepapper, t.ex. publika aktier och obligationer. Det ställs stora krav på värdepapper som handlas på en reglerad marknad. En handelsplattform (MTF, Multilateral Trading Facility) kan beskrivas som ett handelssystem som organiseras och tillhandahålls av en börs eller ett värdepappersföretag. Normalt ställs lägre krav, i form av t.ex. informationsgivning och verksamhetshistoria, på de värdepapper som handlas på en handelsplattform jämfört med värdepapper som handlas på en reglerad marknad.

Oavsett marknadsplats som ni anser lämplig för ert ändamål, kan vi bistå med följande stöd inför och efter en notering med informationsgivning till marknaden:

 • Upprättande av finansiell information till prospekt och framtagande av information till prospekt
 • Regelefterlevnad, såsom IFRS och noteringsavtal
 • Anpassning av delårsrapporter och årsredovisningar

Vi hjälper dig gärna med dina företagstransaktioner.
Kontakta ditt lokala RSM kontor så hjälper vi dig med just din specifika situation.

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››