RSM Hong Kong Managing Director has been re-appointed by State Taxation Administration as tax expert in Hong Kong

Our Mr. Caesar Wong, Managing Director of China Business Services, has been re-appointed by State Taxation Administration as tax expert in Hong Kong and serves as a member in the Academic Research Committee of China International Taxation Research Institute in June 2020.  Caesar was appointed as member of the Taxation Academic Research Committee of Chinese Tax Institute in August 2016.

guo_jia_shui_wu_zong_ju_gang_qu_shui_wu_zhuan_jia_shou_pin_yi_shi_2020.jpg

zhong_guo_guo_ji_shui_shou_yan_jiu_hui_pin_shu_202006.jpg