VERKLIG HUVUDMAN – DETTA MÅSTE DU VETA 

Visste du att ungefär hälften av bolagen i Sverige som är skyldiga att rapportera in verklig huvudman har fel uppgifter registrerat? Och att endast hälften av alla nybildade bolag registrerar verklig huvudman inom de fyra veckorna de har i tidsfrist? Detta trots att sanktionen för att uppgifterna saknas eller inte stämmer kan ge företaget vite, dessutom riskerar företaget problem med banker och sämre kreditvärdighet. Vitesbeloppets storlek bestäms utefter storleken på den juridiska personen, och har hittills varierat mellan 12 500 kronor och 25 000 kronor. 

VEM ÄR EN VERKLIG HUVUDMAN?

Verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger, kontrollerar eller har stort inflytande i den juridiska personen. En verklig huvudman är alltid en fysisk person. För att räknas som verklig huvudman ska man, direkt eller indirekt, äga 25 % av aktierna eller rösterna i bolaget. Det kan också vara en person som genom interna avtal, föreskrifter i bolagsordningen eller jämförbara dokument, kan tillämpa kontroll i bolaget. 

VARFÖR FINNS REGISTRET ÖVER VERKLIGA HUVUDMÄN? 

Syftet med registret är att exempelvis banker och finanspolisen, men även leverantörer, kunder och verksamhetsutövare ska kunna ta reda på vem eller vilka som står bakom ett företag, och därigenom bekämpa ekonomisk brottslighet, penningtvätt och finansiering av terrorism. Den 20 november 2022 beslöt EU-domstolen att information om verklig huvudman inte ska vara tillgänglig för allmänheten. De som fortfarande kan söka i registret är myndigheter, verksamhetsutövare eller personer eller organisationer från allmänheten som har ett berättigat intresse att ta del av uppgifterna. Det kan exempelvis vara media eller företag som sannolikt kommer göra transaktioner med företaget. 

VILKA FÖRETAG BEHÖVER ANMÄLA VERKLIG HUVUDMAN? 

De företag och föreningar som måste anmäla verklig huvudman är aktiebolag, bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar, handelsbolag, kommanditbolag samt ideella föreningar som har en eller flera verkliga huvudmän. Enskilda näringsidkare, börsnoterade aktiebolag, enkla bolag, dödsbon och konkursbon är undantagna från anmälningsplikten. Från och med 2 januari 2022 är även dotterbolag till bolag vars aktier är noterade på en reglerad marknad undantagna från att anmäla verklig huvudman. Totalt berörs omkring 800 000 företag och föreningar i Sverige av registreringskravet. 

HUR ÄNDRAR JAG MINA UPPGIFTER HOS BOLAGSVERKET? 

En behörig företrädare anmäler verklig huvudman på Bolagsverkets webbplats. Om ingen företrädare har svenskt elektroniskt bank-id så kan företaget ansöka om dispens från att anmäla verklig huvudman elektroniskt. Värt att notera är att det inte tillåtet att skicka in en anmälan på papper utan att först ha sökt och beviljats dispens. Om du är delägare i ett bolag där det inte finns någon verklig huvudman ska behörig företrädare för bolaget ändå anmäla till Bolagsverket att det saknas verklig huvudman. 

TÄNK PÅ DET HÄR! 

  • När en nyemission, indragning av aktier, aktieöverlåtelse eller annan ändring gjorts i företagets ägande, måste registret uppdaterats, förutsatt att förändringen påverkar vem eller vilka som är verklig huvudman. 
  • Verksamhetsutövare har, enligt penningtvättslagen, skyldighet att underrätta Bolagsverket om felaktiga uppgifter i registret finns. 
  • Nystartade bolag ska göra anmälan inom fyra veckor från det att de registrerats. Bolaget måste ha fått ett organisationsnummer innan verklig huvudman kan anmälas. 

Behöver du rådgivning kring verklig huvudman? 

Tveka inte att kontakta Elsa Gyllén, Ansvarig för Bolagstjänster på RSM nedan.