Att sälja och överföra svenska fastigheter
Att sälja och överföra svenska fastigheter
Att sälja och överföra svenska fastigheter
Fastigheter

Att sälja och överföra fastigheter

Direktförsäljning av fastigheter


INDIVIDER BOSATTA I SVERIGE

Realisationsvinster  
Realisationsvinster på fastigheter är i allmänhet skattepliktiga med 22 % (27 % för kommersiella fastigheter). Anskaffningsvärde och förbättringskostnader är avdragsgilla.

Moms/Stämpelskatt  
Försäljning av fastigheter är inte momspliktig. Stämpelskatten baseras på det högsta av inköpspriset och taxeringsvärdet. Skattesatsen för enskilda är 1,5 %.

Uppskov med vinst  
Uppskov med vinsten är möjlig om vissa krav är uppfyllda. Till exempel om den sålda fastigheten har använts som permanentbostad och säljaren köper en ny permanentbostad för ett högre pris.

Förluster  
En person har rätt att dra av 50 % av förlusten för en privatbostadsfastighet och  
63 % av förlusten för en näringsfastighet samma år som förlusten uppstår. Det är inte möjligt att rulla vidare förlusten. Att rulla förlusten bakåt i tiden är heller inte möjligt enligt svensk skattelagstiftning.

INDIVIDER BOSATTA I UTLANDET

Individer som är bostatta i utlandet behandlas på samma sätt som individer bosatta i Sverige.

INHEMSKA FÖRETAG

Realisationsvinster  
Vinsten vid försäljning av svenska fastigheter klassas som rörelseinkomst enligt svensk bolagsskatt. Vinsten beskattas med en fast skattesats på 20,6 % (2022). Bolagsskatten på realisationsvinster baseras på skillnaden mellan nettoförsäljningsintäkterna och det bokförde värdet.

Moms/Stämpelskatt  
Försäljning av fastigheter är inte momspliktig. Stämpelskatt tas ut och baseras på högsta av inköpspriset och taxeringsvärdet. Stämpelskatten är 4,5 % om köparen är ett företag. Det är köparen av fastigheten som är skyldig att betala skatten. Stämpelskatten kan dock läggas till inköpspriset och tillsammans utgöra tillgångens anskaffningsvärde och därför behandlas som en tillgång i stället för en kostnad.

Förluster  
De förluster som realiseras vid försäljningen av en fastighet får endast kvittas mot realisationsvinster från fastigheter. Ej utnyttjade förluster kan rullas vidare på obestämd tid med reservation av att vissa begränsningar kan gälla vid ägarbyten i företaget.

UTLÄNDSKA FÖRETAG

Utländska företag behandlas på samma sätt som inhemska, då inkomster från fast egendom är skattepliktiga i Sverige.


Indirekta försäljningar

INDIVIDER BOSATTA I SVERIGE

Realisationsvinster  
Kapitalinkomsten är föremål för 20–55 % reavinstskatt.

Moms/Stämpelskatt  
Försäljningen är inte momspliktig. Någon stämpelskatt tas inte heller ut för överlåtelse av aktier.

Förluster  
Förluster kan krediteras mot realisationsvinster. Det finns dock vissa begränsningar, till exempel om individen har ett underskott av kapital. Då får individen en skattereduktion på sin totala skatt det året med 30 % av underskottet som inte överstiger 100 00 kronor, och med 21 % på resterande del av underskottet.

INDIVIDER BOSATTA I UTLANDET

Individer som är bosatta i utlandet behandlas på samma sätt som individer bosatta i Sverige.  Eventuell förekomst av skatteavtal måste dock tas i beaktande.

INHEMSKA FÖRETAG

Realisationsvinster  
Försäljning av aktier är i allmänhet inte skattepliktig om aktierna är onoterade eller moderbolaget innehar mer än 10 % av aktierna (näringsbetingade andelar). Om aktierna inte uppfyller villkoren för att vara näringsbetingade kommer realisationsvinsten att ingå i bolagets omsättning som är föremål för svensk bolagsskatt med en skattesats på 20,6 % (2022).

Förluster  
Förluster vid försäljning av aktier som uppfyller kraven att vara näringsbetingade är inte avdragsgilla. Om aktierna inte är näringsbetingade behandlas förlusten som en avdragsgill kostnad. Förluster i ett svenskt företag kan rullas vidare på obestämd tid och kvittas fullt ut mot bolagets framtida vinster. Här finns det dock vissa begränsningar i avdragsrätten som kan uppstå vid ägarbyten i företaget.

Moms/Stämpelskatt  
Transaktionen är inte momspliktig och omfattas inte av stämpelskatt.

Utländska företag  
Utländska företag behandlas i allmänhet på samma sätt som inhemska företag. Bestämmelser i eventuella skatteavtal måste beaktas.


Direkt koncernintern överföring (svensk fastighet till svenskt företag)

INHEMSKT FÖRETAG

Realisationsvinster  
Vinster vid försäljning av svenska fastigheter är föremål för svensk bolagsskatt som rörelseinkomst. Vinsten beskattas med en fast skattesats på 20,6 % (2022).

Moms/Stämpelskatt  
Försäljning av en fastighet är inte momspliktig. Alla transaktioner på mark och byggnader är föremål för stämpelskatt baserat på det högsta av inköpspriset och taxeringsvärdet. Det finns två olika skattesatser;

  • 4,25 % om köparen är ett företag, till exempel ett svenskt AB eller en svensk ekonomisk förening
  • 1,5 % om köparen är en privatperson, en ideell förening eller en bostadsrättsförening

Stämpelskatten kan skjutas upp om köparen är ett företag inom samma koncern. Om stämpelskatten skjuts upp ska skatten betalas när fastigheten sålts till ett företag utanför koncernen.

Förluster  
Förluster vid försäljning av fastigheter får endast kvittas mot realisationsvinster från fastigheter. Ej utnyttjade förluster kan rullas vidare på obestämd tid. Här finns det dock vissa begränsningar i avdragsrätten som kan uppstå vid ägarbyten i företaget.

UTLÄNDSKA FÖRETAG

Utländska företag behandlas på samma sätt som inhemska företag.


Indirekt koncernintern överföring (svensk fastighet till svenskt företag)

INHEMSKT FÖRETAG

Realisationsvinster  
Eventuella realisationsvinster vid aktieförsäljningar är inte skattepliktiga (om säljaren innehar minst 10 % av aktierna eller om aktierna är onoterade).

Moms/Stämpelskatt  
Försäljningen är inte skattepliktig för moms- eller stämpelskatt.

Förluster  
Förluster vid försäljning av näringsbetingade aktier är inte avdragsgilla.

UTLÄNDSKA FÖRETAG

Utländska företag behandlas i allmänhet på samma sätt som inhemska företag. Bestämmelser i eventuellt tillämpligt skatteavtal måste dock beaktas.


Direkt koncernintern överföring (svensk fastighet till utländskt företag)

INHEMSKT FÖRETAG

Realisationsvinster  
Vinst vid försäljning av svensk fastighet är föremål för svensk bolagsskatt som rörelseinkomst. Vinsten beskattas med en fast skattesats på 20,6 % (2022).

Moms/Stämpelskatt  
Transaktionen är inte momspliktig men stämpelskatt måste betalas. Skattesatsen är 4,25 %. Stämpelskatten är avdragsgill från inkomstskatt. Stämpelskatten kan dock läggas till inköpspriset och tillsammans utgöra tillgångens anskaffningsvärde och därför behandlas som en tillgång i stället för en kostnad.

Förluster  
Förluster vid försäljning av fastigheter får endast kvittas mot realisationsvinster från fastigheter. Förluster som inte utnyttjas kan rullas framåt eller bakåt.

UTLÄNDSKA FÖRETAG

Utländska företag behandlas i allmänhet på samma sätt som inhemska företag. Bestämmelser i eventuellt tillämpligt skatteavtal måste dock beaktas.


Indirekt koncernintern överföring (svensk fastighet till utländskt företag)

INHEMSKT FÖRETAG

Realisationsvinster

Försäljning av aktier är i allmänhet inte skattepliktig (om säljaren innehar minst  
10 % av aktierna och aktierna är onoterade).

Om aktierna inte uppfyller villkoren för att vara näringsbetingade kommer realisationsvinsten att ingå i bolagets omsättning som är föremål för svensk bolagsskatt med en skattesats på 20,6 % (2022).

Moms/Stämpelskatt  
Transaktionen är inte momspliktig. Ingen stämpelskatt ska betalas om köparen inte är ett svenskt koncernbolag.

Förluster  
Förluster vid försäljning av näringsbetingade aktier är inte avdragsgilla.

UTLÄNDSKA FÖRETAG

Utländska företag behandlas i allmänhet på samma sätt som inhemska företag.


Överföra svenska fastigheter till ett eu-företag

Om överlåtarens hemjurisdiktion är inom Europeiska unionen kan skyldigheten för kapitalvinsten undvikas om fusions- och förvärvsbestämmelserna gäller. Flera detaljerade villkor gäller som finns i rådets direktiv av den 19 oktober 2009.