Att sälja och överföra svenska fastigheter

shutterstock-237250636.jpg
Direktförsäljning av fastigheter

Individer bosatta i Sverige

Realisationsvinster
Realisationsvinster på fastigheter är i allmänhet skattepliktiga med 22 %. Anskaffningsvärde, försäljningskostnader och förbättringskostnader är avdragsgilla.

Moms/Stämpelskatt
Försäljning av fastigheter är inte momspliktig. Stämpelskatten baseras på det högsta av inköpspriset och taxeringsvärdet. Skattesatsen för enskilda är 1,5 %.

Uppskov med vinst
Uppskov med vinsten är möjlig om vissa krav är uppfyllda. Till exempel om den sålda fastigheten har använts som permanentbostad och säljaren köper en ny permanentbostad för ett högre pris.

Förluster
En person har rätt att dra av 50 % av förlusten för en privatbostadsfastighet och 63 % av förlusten för en näringsfastighet samma år som förlusten uppstår. Det är inte möjligt att rulla vidare förlusten. Att rulla förlusten bakåt i tiden är inte möjligt enligt svensk skattelagstiftning.

Individer bosatta i utlandet

Individer som inte är bosatta i Sverige behandlas på samma sätt som individer som är bosatta i Sverige.

Inhemska företag

Realisationsvinster
Vinsten vid försäljning av svenska fastigheter är föremål för svensk bolagsskatt som rörelseinkomst. Vinsten beskattas med en fast skattesats på 21,4 %. Från och med januari 2021 kommer bolagsskatten att sänkas till 20,6 %. Bolagsskatten på realisationsvinster baseras på skillnaden mellan nettoförsäljningsintäkterna och det bokförde värdet.

Moms/Stämpelskatt
Försäljning av fastigheter är inte momspliktig. Stämpelskatt tas ut och baseras på högsta av inköpspriset och taxeringsvärdet. Stämpelskatten är 4,5 % om köparen är ett företag. Det är köparen av fastigheten som är skyldig att betala skatten. Stämpelskatten kan dock läggas till inköpspriset och tillsammans utgöra tillgångens anskaffningsvärde och därför behandlas som en tillgång i stället för en kostnad.

Förluster
De förluster som realiseras vid försäljningen av en fastighet får endast kvittas mot realisationsvinster från fastigheter. Ej utnyttjade förluster kan rullas vidare på obestämd tid med reservation av att vissa begränsningar kan gälla vid ägarbyten i företaget.

Utländska företag

Utländska företag behandlas på samma sätt som inhemska, eftersom inkomster från fast egendom är skattepliktiga i Sverige.


Indirekta försäljningar

Individer bosatta i Sverige

Realisationsvinster
Kapitalinkomsten är föremål för 20–55 % reavinstskatt.

Moms/Stämpelskatt
Transaktionen är inte momspliktig. Någon stämpelskatt tas inte heller ut för överlåtelse av aktier.

Förluster
Förluster kan krediteras mot realisationsvinster. Det finns dock vissa begränsningar, till exempel om individen har ett underskott av kapital. Då får individen en skattereduktion på sin totala skatt det året med 30 % av underskottet som inte överstiger 100 00 kronor, och med 21 % på resterande del av underskottet.

Individer bosatta i utlandet

Individer som är bosatta i utlandet behandlas på samma sätt som individer som är bosatta i Sverige.  Eventuell förekomst av skatteavtal måste dock tas i beaktande.
Inhemska företag

Realisationsvinster
Försäljning av aktier är i allmänhet inte skattepliktig om aktierna är onoterade eller, om aktierna är noterade, moderbolaget innehar mer än 10 % av aktierna (näringsbetingade andelar). Om aktierna inte uppfyller villkoren för att vara näringsbetingade kommer realisationsvinsten att ingå i bolagets omsättning som är föremål för svensk bolagsskatt med en skattesats på 21,4 %. Från och med januari 2021 kommer bolagsskatten att sänkas till 20,6 %.

Förluster
Förluster vid försäljning av aktier som uppfyller kraven att vara näringsbetingade är inte avdragsgilla.
Om aktierna inte är näringsbetingade behandlas förlusten som en avdragsgill kostnad. Förluster i ett svenskt företag kan rullas vidare på obestämd tid och kvittas fullt ut mot bolagets framtida vinster. Här finns det dock vissa begränsningar i avdragsrätten som kan uppstå vid ägarbyten i företaget.

Moms/Stämpelskatt
Transaktionen är inte momspliktig och omfattas inte av stämpelskatt.

Utländska företag
Utländska företag behandlas i allmänhet på samma sätt som inhemska företag. Bestämmelser i eventuella skatteavtal måste beaktas.


Direkt koncernintern överföring (svensk fastighet till svenskt företag)

Inhemskt företag

Realisationsvinster
Vinster vid försäljning av svenska fastigheter är föremål för svensk bolagsskatt som rörelseinkomst. Vinsten beskattas med en fast skattesats på 21,4 %. Från och med januari 2021 kommer bolagsskatten att sänkas till 20,6 %.

Moms/Stämpelskatt
Försäljning av en fastighet är inte momspliktig.
Alla transaktioner på mark och byggnader är föremål för stämpelskatt baserat på det högsta av inköpspriset och taxeringsvärdet. Det finns två olika skattesatser;

  • 4,25 % om köparen är ett företag, till exempel ett svenskt AB eller en svensk ekonomisk förening
  • 1,5 % om köparen är en privatperson, en ideell förening eller en bostadsrättsförening

Stämpelskatten kan skjutas upp om köparen är ett företag inom samma koncern. Om stämpelskatten skjuts upp ska skatten betalas när fastigheten sålts till ett företag utanför koncernen.

Förluster
Förluster vid försäljning av fastigheter får endast kvittas mot realisationsvinster från fastigheter. Ej utnyttjade förluster kan rullas vidare på obestämd tid. Här finns det dock vissa begränsningar i avdragsrätten som kan uppstå vid ägarbyten i företaget.

Utländska företag

Utländska företag behandlas på samma sätt som inhemska företag.
Indirekt koncernintern överföring (svensk fastighet till svenskt företag)

Inhemskt företag

Realisationsvinster
Eventuella realisationsvinster vid aktieförsäljningar är inte skattepliktiga (om aktierna är onoterade eller – om aktierna är noterade – om säljaren äger minst 10 % av rösterna i det sålda företaget).

Moms/Stämpelskatt
Transaktionen är inte skattepliktig för moms- eller stämpelskatt.

Förluster
Förluster vid försäljning av näringsbetingade aktier är inte avdragsgilla.

Utländska företag
Utländska företag behandlas i allmänhet på samma sätt som inhemska företag. Bestämmelser i eventuellt tillämpligt skatteavtal måste dock beaktas.


Direkt koncernintern överföring (svensk fastighet till utländskt företag)

Inhemskt företag

Realisationsvinster
Vinst vid försäljning av svensk fastighet är föremål för svensk bolagsskatt som rörelseinkomst. Vinsten beskattas med en fast skattesats på 21,4 %. Från och med januari 2021 kommer bolagsskatten att sänkas till 20,6 %.

Moms/Stämpelskatt
Transaktionen är inte momspliktig men stämpelskatt måste betalas. Skattesatsen är 4,25 %.
Stämpelskatten är avdragsgill från inkomstskatt. Stämpelskatten kan dock läggas till inköpspriset och tillsammans utgöra tillgångens anskaffningsvärde och därför behandlas som en tillgång i stället för en kostnad.

Förluster
Förluster vid försäljning av fastigheter får endast kvittas mot realisationsvinster från fastigheter. Förluster som inte utnyttjas kan rullas vidare.
Utländska företag
Utländska företag behandlas i allmänhet på samma sätt som inhemska företag. Bestämmelser i eventuellt tillämpligt skatteavtal måste dock beaktas.


Indirekt koncernintern överföring (svensk fastighet till utländskt företag)

Inhemskt företag

Realisationsvinster

Försäljning av aktier är i allmänhet inte skattepliktig om aktierna är onoterade eller, om aktierna är noterade, moderbolaget innehar mer än 10 % av aktierna (näringsbetingade andelar). Om aktierna inte uppfyller villkoren för att vara näringsbetingade kommer realisationsvinsten att ingå i bolagets omsättning som är föremål för svensk bolagsskatt med en skattesats på 21,4 %. Från och med januari 2021 kommer bolagsskatten att sänkas till 20,6 %.

Moms/Stämpelskatt
Transaktionen är inte momspliktig. Ingen stämpelskatt ska betalas om köparen inte är ett svenskt koncernbolag.

Förluster
Förluster vid försäljning av näringsbetingade aktier är inte avdragsgilla.

Utländska företag

Utländska företag behandlas i allmänhet på samma sätt som inhemska företag.


Överföra svenska fastigheter till ett eu-företag

Om överlåtarens hemviststat är medlem i Europeiska unionen kan skyldigheten att beskatta kapitalvinsterna undvikas om fusions- och förvärvsbestämmelserna gäller. Flera detaljerade villkor uppställs och kan hittas i rådets direktiv den 19 oktober 2009.
 

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››