Snabb översikt över fastigheter belägna i sverige

rsm-real-estate-244368.jpg

Skattebehandling av hyresinkomster och realisationsvinster från svenska fastigheter

Skattebetalare Skatteunderlag Skatt som tas ut Skattesatser (2019)
Person bosatt i Sverige Hyresintäkter Individuell inkomstskatt 30 %
  Realisationsvinster Realisationsvinstskatt 22 %
Person inte bosatt i Sverige Hyresintäkter Individuell inkomstskatt 30 %
  Realisationsvinster Realisationsvinstskatt 22 %
Inhemskt företag Hyresintäkter
Bolagsskatt  
21,4 %
  Realisationsvinster Bolagsskatt 21,4 %
Utländskt företag Hyresintäkter Bolagsskatt 21.4 %
  Realisationsvinster Bolagsskatt 21.4 %

 
* Den svenska bolagsskatten sänks från 1 januari 2021 till 20,6 %


Hyresintäkter

Individer

Inledning

Hyresintäkter beskattas årligen som en del av en skattebetalares totala inkomst.

Skattskyldighet

Hyresintäkter som enskilda personer erhåller är föremål för individuell inkomstskatt.

Skatteunderlag

Individer får göra ett grundavdrag från hyresintäkterna på 40 000 kronor per fastighet för inkomståret 2019. Därefter kan den enskilde också dra av 20 % av den totala hyresinkomsten. Avdragen får inte överstiga inkomsten. Det återstående överskottet är föremål för individuell inkomstskatt.

Företag

Inledning
Hyresintäkter beskattas som rörelseinkomst.

Skattskyldighet

Hyresintäkter som intjänats av företag är föremål för bolagsskatt som rörelseinkomst.

Skatteunderlag

Företagsinkomster beskattas mot en skattesats på 21,4 %. Från och med januari 2021 kommer den tillämpliga skattesatsen att vara 20,6 %.

Realisationsvinster

Individer

Inledning

Kapitalvinster beskattas årligen som en del av en skattebetalares totala inkomst.

Skattskyldighet

Realisationsvinster som erhållits av enskilda personer är föremål för realisationsvinstskatt.

Skatteunderlag

Vinsten beräknas som försäljningspris minus fastighetsmäklarens avgift minus inköpspris minus förbättringsutgifter. Den enskilde kommer att beskattas med en skattesats på 30 % för 22/30 av vinsten (effektiv skattesats 22 %).

Företag

Inledning

Realisationsvinster beskattas som rörelseinkomst.

Skattskyldighet

Försäljning av mark och byggnader är föremål för bolagsskatt.

Skatteunderlag

Rörelseinkomster inklusive alla realisationsvinster är föremål för svensk bolagsskatt med en skattesats på 21,4 %. Från och med januari 2021 kommer den tillämpliga skattesatsen att vara 20,6 %.

Undantag

Realisationsvinster och utdelningar från onoterade aktier är undantagna från bolagsskatt i Sverige. Onoterade aktier i fastighetsbolag ingår i definitionen och omfattas därför inte av bolagsskatt.


Swedish VAT & transfer taxes

Skattebetalare Skatteunderlag Skatt som tas ut Skattesatser (2019)
Person bosatt i Sverige Hyresintäkter Mervärdesskatt -
  Överlåtelse av fastighet Stämpelskatt 1,5 %
Person inte bosatt i Sverige Hyresintäkter Mervärdesskatt -
  Överlåtelse av fastighet Stämpelskatt 1,5 %
Inhemska företag Hyresintäkter Mervärdesskatt 0 % or 25 %
  Överlåtelse av fastighet Stämpelskatt 1.5 % / 4.25 %
Utländska företag Hyresintäkter Mervärdesskatt 0 % or 25 %
  Överlåtelse av fastighet Stämpelskatt

1.5 % / 4.25 %

 
* 1.5% om köparen är en bostadsrättsförening, 4,25 % om köparen är ett företag.​


Mervärdesskatt

Individer

Inledning

Mervärdesskatt är en skatt som baseras på en produkts eller tjänsts värdeökning i varje led i försäljningskedjan.

Skattskyldighet

Hyresintäkter för enskilda är inte momspliktiga, men om den enskilde bedriver uthyrning som affärsverksamhet gäller reglerna för företag.

Företag

Inledning

Mervärdesskatt är en skatt som baseras på en produkts eller tjänsts värdeökning i varje led i försäljningskedjan.

Skattskyldighet

Om ett företag bedriver kommersiell eller professionell verksamhet i Sverige kommer det att vara skattskyldigt för mervärdesskatt.

Skatteunderlag

Som huvudregel är tillhandahållande och uthyrning av egendom undantagna från mervärdesskatt. Det finns dock en möjlighet att frivilligt registrera sig för mervärdesskatt vid uthyrning av affärslokaler, förutsatt att den verksamhet som bedrivs i lokalerna är mervärdesskattepliktig och att stadigvarande används av hyresgästen. Den tillämpliga momssatsen är 25 %.


Stämpelskatt (transaktionsskatt)

Individer

Inledning

Alla transaktioner av mark och byggnader är föremål för stämpelskatt. Det är köparen av fastigheten som är skyldig att betala skatten. Stämpelskatten kan dock läggas till inköpspriset och tillsammans med det utgöra tillgångens anskaffningsvärde och därför behandlas som en tillgång i stället för en kostnad.

Skattskyldighet

En överlåtelse av äganderätten är i allmänhet föremål för stämpelskatt.

Skatteunderlag

Stämpelskatten baseras på det högsta av inköpspriset och taxeringsvärdet. Skattesatsen för enskilda individer är 1,5 %.

Taxeringsvärdet fastställs av Skatteverket. Fastighetsägaren får en fastighetsdeklaration var tredje eller sjätte år där information om fastigheten anges. Skatteverket använder informationen i fastighetsdeklarationen för att beräkna taxeringsvärdet. Fastighetsägare kan få en särskild taxering utöver den ordinarie fastighetstaxeringen om det har skett större förändringar på fastigheten eller om den är nybildad.

Undantag

Överlåtelse av äganderätt på grund av arv, bodelning eller gåva är inte föremål för stämpelskatt.

Företag

Inledning

Alla transaktioner av mark och byggnader är föremål för stämpelskatt. Det är köparen av fastigheten som är skyldig att betala skatten Stämpelskatten kan dock läggas till inköpspriset och tillsammans med det utgöra tillgångens anskaffningsvärde och därför behandlas som en tillgång i stället för en kostnad.

Skattskyldighet

Ägarbyten är föremål för stämpelskatt. Stämpelskatten betalas till Lantmäteriet - en myndighet som tillhör finansdepartementet. Lantmäteriet ansvarar för fastighetsindelningen i Sverige.

Skatteunderlag

Stämpelskatten baseras på det högsta av inköpspriset och taxeringsvärdet. Taxeringsvärdet fastställs av Skatteverket. Fastighetsägaren får en fastighetsdeklaration var tredje eller sjätte år där information om fastigheten anges. Skatteverket använder informationen i fastighetsdeklarationen för att beräkna taxeringsvärdet. Fastighetsägare kan få en särskild taxering utöver den ordinarie fastighetstaxeringen om det har skett större förändringar på fastigheten eller om den är nybildad.

Stämpelskatten är 1,5 % om köparen är en bostadsrättsförening och 4,25 % om köparen är ett företag.

Undantag

Om ägarbytet sker inom ett koncernbolag kan betalning av stämpelskatten skjutas upp tills fastigheten säljs till ett företag utanför koncernen.


Swedish Local taxes

Skattebetalare Skatteunderlag Skatt som tas ut Skattesatser (2019)
Person bosatt i Sverige Taxeringsvärdet* Property tax 0.3 – 2.8 % **
Person ej bosatt i Sverige Taxeringsvärdet* Property tax 0.3 – 2.8 % **
Inhemskt företag Taxeringsvärdet* Property tax 0.3 – 2.8 % **
Utländskt företag Taxeringsvärdet* Property tax 0.3 – 2.8 % **

 
* Taxeringsvärdet bör motsvara 75 % av marknadsvärdet och fastställs av Skatteverket
** Den tillämpliga skattesatsen beror på fastighetens art och typ


Individer

Inledning

Det är Skatteverket som årligen tar ut skatten på svenska fastigheter. Skatten läggs till fastighetsägarens personliga inkomstdeklaration.

Skattskyldighet

Det är den som äger fastigheten vid ingången av året som är skattskyldig för fastighetsskatt/fastighetsavgift.

Skatteunderlag

Den kommunala fastighetsavgiften är 0,75 % av taxeringsvärdet men aldrig högre än 8 049 kronor (2019).

Företag

Inledning

Skatteverket tar ut den årliga fastighetsskatten. Skatten läggs till bolagets inkomstdeklaration.

Skyldighet att beskatta

Det är den som äger fastigheten vid ingången av året som är skattskyldig för fastighetsskatt.

Skatteunderlag

Skattesatsen är 1 % för kommersiella kontorslokaler och 0,5 % för industrifastigheter. Den årliga fastighetsavgiften för hyresfastigheter med bostadslägenheter är maximalt 1 337 kronor/lägenhet (för 2019) men kan aldrig vara högre än 0,3 % av taxeringsvärdet.

För inkomståret 2019 är avgiften för varje bostadshus 8 049 kronor eller 0,75 % av taxeringsvärdet för huset och tillhörande mark, beroende på vilket som ger den lägre avgiften.

För inkomståret 2019 är fastighetsavgiften för bostadsbyggande på tomtmark 4 024 kronor, eller 0,75 % av taxeringsvärdet, beroende på vilket som ger den lägre avgiften.

För inkomståret 2019 är fastighetsavgiften för tomträtt eller liknande som byggs på med endast hus på tomträttsmark 4 024 kronor eller 0,75 % av taxeringsvärdet, beroende på vilket som ger den lägre avgiften.


Svenska förmögenhetsskatter

Det finns ingen förmögenhetsskatt för privatpersoner eller företag som äger fastigheter i Sverige.

Investeringsinstrument för svenska fastigheter

Vanliga investeringsinstrument för svenska fastigheter

Aktiebolag

Aktiebolaget är den svenska versionen av ett ”limited liability company” och är det mest använda investeringsinstrumentet för ägande av svenska fastigheter. Minimibelopp för aktiekapitalet är 50 000 kronor (100 000 kr från och med 2020). Aktiebolagets aktieägare är inte personligen betalningsansvariga för företagets skulder.

Personer som innehar aktier i aktiebolag får kapitalinkomster som är föremål för en reavinstskatt på 20–30 %. Aktiebolagets vinst är föremål för bolagsskatt med en fast skattesats på 21,4 %. Från och med januari 2021 kommer bolagsskatten att sänkas till 20,6 %.

Partnerskap och joint ventures

Investeringar i fastigheter kan också göras kollektivt av vissa enheter och/eller individer. För svenska skatteändamål görs ingen skillnad mellan beskattning av partnerskap och joint ventures. Vinsten kommer att beskattas hos ägarna av partnerskapen/joint venture. Om ägaren är ett aktiebolag är bolagsskatten en fast skatt om 21,4 %. Från och med januari 2021 kommer bolagsskatten att sänkas till 20,6 %. Om innehavaren är en individ (enskild näringsidkare) varierar skattesatsen mellan 30-55 % beroende på individens övriga förvärvsinkomst.

Utländskt partnerskap

Ett partnerskaps hemvist bestäms av den plats där viktiga affärsbeslut vanligtvis fattas. I allmänhet kommer detta att vara den plats där alla parter träffas regelbundet. Svenska fastigheter har vanligtvis ett fast driftställe i Sverige.

Särskilda investeringsinstrument för svenska fastigheter

Merparten av fastigheterna ägs genom aktiebolag eller partnerskap enligt ovan. Det finns inga specifika investeringsinstrument för svenska fastigheter. Fastighetsfonder (REIT) är inte en accepterad samarbetsform i Sverige.

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››