ბიზნესის სიცოცხლისუნარიანობის მაჩვენებლების  საერთაშორისო კვლევით მიღებული შედეგები.