კონკრეტული მოხსენება RSM-ის ევროპული ბიზნესის მდგრადობის კვლევის ნაწილია.  კვლევის მიზანია ეკონომიკური განვითარებისა და აქტივობის  შესწავლა. სწორედ ამიტომ, RSM-ის გლობალური  ქსელის ევროპელ ექსპერტებს უნდა შეეფასებინათ კომპანიის სტრატეგიული ხედვა, ბიზნეს-ლიდერების  მენტალიტეტი და მეწარმეები, ქვეყნის ბიზნეს გარემო და მაკროეკონომიკის ძირითადი მაჩვენებლები.