Eind mei heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer voorstellen gedaan inzake administratieve lastenverlichting bij de controle van de NOW. Dit mede naar aanleiding van signalen vanuit de sociale partners, de Nederlandsche Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), brancheorganisaties en de Tweede Kamer zelf.

In deze nieuwsbrief beschrijven wij de hoofdlijnen van de voorgestelde verlichting van de administratieve lasten terzake van de controle van de NOW. De voorgestelde 6 verlichtingen zijn gebaseerd op de ervaringen binnen de NOW 1 en NOW 2 en hebben derhalve voornamelijk betrekking op de NOW 3 en 4.

Verlichtingen

1. Generieke verlichting derdenverklaring NOW 3 en -4, verhoging drempelbedrag
Op dit moment is een deskundige derde verklaring benodigd bij een subsidievoorschot van € 20.000 - € 100.000 danwel bij een definitief vastgestelde subsidie van € 25.000 - € 125.000. Voor de NOW 3 en 4 is besloten om het drempel-bedrag te verhogen naar € 40.000,- voor zowel het voorschotbedrag als het definitieve subsidiebedrag. Dit voorstel zal het aantal aanvragers die een derdenverklaring nodig hebben bij NOW 3 en 4 aanmerkelijk verminderen. De bovengrens van € 125.000 zal gaan gelden voor zowel het voorschotbedrag als de definitief vastgestelde subsidie.

2. Beperking werkzaamheden wanneer de financiële administratie al door een deskundige derde wordt gevoerd
Dit betreft een verduidelijking van de eerdere regeling en geldt ook voor NOW 1 en NOW 2. De werkzaamheden worden beperkt wanneer de financiële administratie al door een deskundige derde wordt gevoerd. Wanneer een deskundige derde voor de aanvrager de (doorlopende) financiële administratie voert en de werkzaamheden die zijn verricht in het kader van deze normale administratieve dienstverlening (waaronder het opstellen van de aanvraag tot vaststelling) zoals verwacht mag worden overeenkomen met de werkzaamheden die gevraagd worden in het kader van de afgifte van de derdenverklaring, hoeven deze niet dubbel uitgevoerd te worden.’

Dat is al mogelijk voor de NOW 1 en 2, maar de NBA wilde een expliciete toelichting omdat de optie weinig bekend is en accountants vaktechnisch moeilijk uit de voeten kunnen met hoe de mogelijkheid is verwoord in de derdenverklaring. ‘Deze verduidelijking zal in het nog vast te stellen formulier voor de derdenverklaring bij NOW 3 en 4 worden opgenomen.’ 

3. Controle NOW 3 en NOW 4 gezamenlijk
Wanneer een onderneming gebruik maakt van twee of drie tranches binnen NOW 3 dan kan de accountant de opdracht voor de verschillende tranches beschouwen als 1 opdracht. De accountant controleert in 1 keer, na afloop van de laatste tranche alle periodes en de van toepassing zijnde voorwaarden. Indien de werkgever ook gebruik maakt van NOW 4 dan kan ook de controle van NOW 4 bij de gezamenlijke controle voor de NOW 3 worden betrokken. Per tranche dient wel afzonderlijk te worden gerapporteerd.

4. Aanpassing standaarden NOW
De NBA zal de standaard 3900N aanpassen waardoor er inhoudelijk maar ook procesmatig samenvoegingen kunnen plaatsvinden voor handelingen die op dit moment nog voor alle NOW tranches apart gelden. Hierbij valt te denken aan 1 opdrachtbevestiging, 1 keer opdrachtacceptatie en 1 dossier voor meerdere NOW opdrachten bij dezelfde werkgever. Deze aanpassing zal ook gelden voor NOW 1 en 2.

5. Uitbreiding werkzaamheden door groepsaccountant
Een accountant van een werkmaatschappij binnen een concern heeft mogelijk geen zicht op bepaalde controle-aspecten van de rest van het concern. Het is nu al mogelijk dat bij de controle van de omzet gebruik wordt gemaakt van de controlewerkzaamheden van de groepsaccountant. Dit zorgt ervoor dat de accountant op werkmaatschappijniveau niet zelf deze controle hoeft uit te voeren en tevens niet een uitgebreide review hoeft uit te voeren op de werkzaamheden van de groepsaccountant.

6. Aanpassing controlepiramide bij aanvragen op werkmaatschappijniveau
Voor alle aanvragen waarbij de omzetdaling op het niveau van een werkmaatschappij wordt vastgesteld, waarbij er op concernniveau geen omzetdaling is van minimaal 20%, is op dit moment een accountantsverklaring met redelijke mate van zekerheid vereist, ongeacht de hoogte van de ontvangen tegemoetkoming. Deze zwaardere controle ziet op de aanvullende voorwaarden bij een aanvraag op werkmaatschappijniveau. Zeker voor kleinere ondernemingen kan dit leiden tot hoge administratieve lasten.Deze verlichting ziet op bedrijven die gebruik maken van de regeling voor werkmaatschappijen en waarbij de definitief vastgestelde subsidie lager is dan €375.000 in welk geval de controle wordt verlicht door geen verklaring met redelijke maar met beperkte mate van zekerheid te gaan vragen. 

Meer informatie?

Wilt u hier meer informatie over? Neemt u dan contact op met uw vaste RSM-adviseur of stuur een e-mail naar: [email protected]

Download 'Voorstellen administratieve lastenverlichting controle NOW' in pdf.