Innehav av fastigheter belägna i sverige

shutterstock-239393797.jpg

Direkt innehav av fastighet

I detta avsnitt diskuteras de viktigaste skattekonsekvenserna av det direkta innehavet av fastigheter. Först och främst diskuteras effekterna för bosatta individer respektive icke-bosatta individer. Därefter diskuteras effekterna för inhemska företag respektive utländska företag.

Individer bosatta i Sverige

Personlig inkomstbeskattning

Inkomst som härrör från fastigheter såsom hyresintäkter är föremål för individuell inkomstskatt. Skattesatsen är mellan 30 % -55 % beroende på individens övriga inkomst.

Avdragsgilla kostnader, ränta och avskrivningar

Fysiska personer får göra ett grundavdrag från hyresintäkterna på 40 000 SEK per fastighet för inkomståret 2019. Därefter kan individen dessutom dra av 20 % av den totala hyresinkomsten. Avdragen får inte överstiga inkomsten. Det återstående överskottet är föremål för individuell inkomstskatt.

Om hyresinkomsten till exempel är 100 000 SEK så gäller följande:

  • Hyresinkomst SEK: 100 000
  • Grundavdrag: -40 000
  • Avdrag med 20 % av den totala hyresinkomsten: -20 000
  • Skattepliktigt överskott: 40 000

Individer bosatta i utlandet

Individer bosatta i utlandet behandlas på samma sätt som individer bosatta i Sverige.

Svenska företag

Bolagsskatt

Rörelseinkomst såsom hyresinkomst och realisationsvinster är föremål för bolagsskatt. Bolagsskatt tas ut med en fast skattesats om 21,4 %. Från och med januari 2021 kommer bolagsskatten att sänkas till 20,6 %.  

Avdragsgilla kostnader, ränta och avskrivningar

Förvärv, uppförande av nya byggnader, förbättringar och utbyggnad av byggnader aktiveras och dras av genom avskrivningar. Den normala årliga avskrivningsprocenten varierar mellan 2–5 %. Underhållskostnader är avdragsgilla löpande under räkenskapsåret och ränta på alla typer av lån är också avdragsgill. Här kan dock flera begränsningsregler i avdragsrätten gälla.

Direktiv mot skatteundandragande

Direktivet mot skatteundandragande (ATAD) är ett direktiv som publiceras av OECD och som kommer att genomföras av europeiska länder. ATAD innehåller vissa räntebegränsningar som kan påverka investerare i fastigheter.

Förluster – kvittningsfållan

Förluster från direktförsäljningar av fastigheter är avdragsgilla mot realisationsvinster från fastigheter. Outnyttjade förluster kan rullas vidare. Ett svenskt fastighetsbolags skattemässiga förluster kan rullas vidare på obestämd tid och kvittas i sin helhet mot framtida vinster i detta företag. Det kan dock uppstå vissa begränsningar vid ägarförändringar.

Utländska företag

Utländska företag behandlas på samma sätt som inhemska företag.


Indirekt innehav av fastighet

I det här avsnittet diskuteras de viktigaste skattekonsekvenserna av det indirekta (genom aktieinnehav) innehavet av fastigheter. Först och främst diskuteras effekterna för bosatta individer respektive icke-bosatta individer. Därefter diskuteras effekterna för inhemska företag respektive utländska företag.

Individer bosatta i Sverige

Personlig inkomstbeskattning

Individer som innehar aktier i ett svenskt företag genererar kapitalinkomster som är föremål för en skattesats mellan 20–55 %.

Avdragsgilla kostnader, räntebetalningar och avskrivningar

Eftersom utbetalning av utdelningar kvalificeras som en kapitalinkomst så är inga kostnader hänförliga till utdelningen avdragsgilla. Räntekostnader är i allmänhet avdragsgilla.

Individer bosatta i utlandet

Utdelning till en individ som är bosatt i utlandet beskattas i allmänhet med 30 % men denna siffra är ofta lägre på grund av bestämmelser i skatteavtal.

Svenska företag

Bolagsskatt

Rörelseinkomster såsom hyresinkomster och realisationsvinster är föremål för bolagsskatt. Bolagsskatt tas ut med en fast skattesats om 21,4 %. Från och med januari 2021 kommer bolagsskatten att sänkas till 20,6 %.

Avdragsgilla kostnader, räntebetalningar och avskrivningar

Räntekostnader från lån för att förvärva en andel i ett fastighetsbolag är i allmänhet avdragsgilla från rörelseinkomsten. Nya regler, baserade på direktivet om skatteundandragande (ATAD), gäller sedan 2019 och kan begränsa möjligheterna till avdrag.

Direktiv mot skatteundandragande

Direktivet mot skatteundandragande (ATAD) är ett direktiv som publiceras av OECD och som kommer att genomföras av europeiska länder. Sverige har genomfört nya räntebegränsningar i allmänhet och särskilt för lån från lågbeskattade jurisdiktioner och lån i samband med förvärv av aktier inom en intressegemenskap.

Fördelning av inkomst och vinster

Utdelningar till andra svenska företag är som huvudregel undantagna från beskattning, om aktierna är onoterade eller om moderbolaget äger mer än 10 % av aktierna.

Utländska företag

Utländska företag behandlas på samma sätt som inhemska företag eftersom inkomster som genereras av fast egendom är skattepliktiga i Sverige.

Hur kan vi hjälpa dig?

Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss på något av våra kontor. Telefonnummer hittar du under "Kontakt" i huvudmenyn.

skicka e-post

våra medarbetare

nyheter

Vi arbetar med digitala lösningar

Är du redo för framtidens bokföring? Framtiden är digital – och RSM är med och leder den spännande omställningen. Vi ligger i framkant vad gäller papperslös redovisning och erbjuder digitala lösningar som sparar både tid och träd.

Läs mer här ›››