En RSM prestamos servicios de Auditoría y Assurance de alta calidad caracterizados por la moderna metodología aplicada, la proximidad con nuestros clientes y el análisis de riesgos.

La información financiera que facilitan las empresas precisa de la máxima credibilidad. Para ello, la metodología que seguimos se basa en la aplicación de procedimientos de auditoría generalmente aceptados a nivel internacional.

 • Auditoria de comptes anuals individuals i consolidats i informes relacionats.
 • Auditoria de comptes sota principis IFRS, IPSAS i altres marcs d’informació financera.
 • Auditoria del Sector Públic: auditories financeres, pressupostàries i de compliment normatiu amb la verificació d’assignació i control de fons públics.
 • Auditoria i revisió de reporting packages.
 • Informes de Revisió Limitada (ISRE 2400 i 2410).
 • Informes de Procediments Acordats (ISRS 4400).
 • Informes pericials
 • Càlcul o revisió del lucre cessant i danys emergents
 • Informes d’expert independent
 • Ampliacions i reduccions de capital
 • Aportacions no dineràries
 • Projectes de fusió i altres operacions corporatives
 • Refinançament de deutes
 • Informes requerits pel codi laboral
 • Llei de blanqueig de capitals
 • Informes de control financer d’entitats subvencionades
 • Informes relacionats amb l’Impost de Serveis Indirecte d’entitats asseguradores

¿Podemos ayudarte?

Contacte con nosotros al teléfono +376 86 60 10 o envienos sus preguntas, comentarios o propuestas.