Nuestro modelo de externalización va más allá de la reducción de costes. Nuestro equipo multidisciplinar especializado le permitirá externalizar con éxito procesos y actividades que serán gestionados de manera ordenada y planificada para lograr el cumplimiento normativo y obtener mejoras en la eficacia y eficiencia de su entidad.

 • Assessorament en acompliment de les obligacions mercantils i comptables
 • Implantació de la gestió pressupostària
 • Implantació de comptabilitat analítica i sistemes de costos
 • Disseny, desenvolupament i implantació de quadres de comandament i sistemes d’informació per la direcció.
 • Avaluació de processos i reducció de costos
 • Benchmarking financer i mapeig sectorial.
 • Elaboració de reportings i optimització del procés de tancament comptable
 • Reportings de diagnòstic econòmico-financer
 • Assistència en els processos de consolidació comptable i elaboració d’informació financera consolidada
 • Elaboració dels comptes anuals individuals i consolidats
 • Assessorament en normativa IFRS i altres marcs d’informació financera
 • Gestió comptable: tenidoria de llibres, operacions vinculades
 • Gestió tributària: Liquidació de l’Impost de societats, IRPF, IGI i altres impostos aplicables i tenidoria de llibres de registre fiscals.
 • Gestió laboral i de recursos humans: càlcul de nòmines i quitances, tràmits relacionats amb la seguretat social, estudi de costos laborals.

Si volen mes informació d’aquests serveis, els podem oferir una presentació més detallada.

¿Podemos ayudarte?

Contacte con nosotros al teléfono +376 86 60 10 o envienos sus preguntas, comentarios o propuestas.