O.U.G. 70 și Legea 54/2020

 

Noutăți legislative nr. 37/20.05.2020: 


Ordonanța de urgență 70/2020
Legea nr. 54

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal — O.U.G. 70
Cheltuielile cu cesiunile de titluri de stat, obligațiuni și alte instrumente de datorie care conferă deținătorului un drept contractual de a încasa numerar sunt cheltuieli deductibile integral la calculul rezultatului fiscal.
Pentru veniturile impozabile obținute în România de către rezidenți și nerezidenți din activități de organizare sau participare efectivă la evenimente culturale, artistice, sportive, științifice, educaționale sau de divertisment, impozitul pe venit se calculează și se reține la momentul plății venitului; impozitul se va declara și se va plăti la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc evenimentul. Impozitul se calculează, se reține, se declară și se plătește, în lei, la cursul de schimb comunicat de către Banca Națională a României pentru ziua în care se efectuează plata venitului către nerezidenți.
Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului — O.U.G. 70
Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real se prelungește până la 1 noiembrie 2020.
Declarația privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și poate fi transmisă la oficiul registrului comerțului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătură electronică sau prin servicii de poștă și curier. Declarația privind beneficiarul real poate fi și în formă autentică, certificată de avocat sau dată la Oficiul Registrului Comerțului.
Măsuri cu privire la valabilitatea unor documente în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului — O.U.G. 70
Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice se menține pe toată perioada stării de urgență, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia.

Pentru aceeași perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de urgență sunt valabile și actele de identitate care au expirat cu cel mult 15 zile înainte de începerea stării de urgență.

Legea 54/2020 pentru aprobarea O.U.G. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative
Contribuabilii care vor plăti impozitul pe profit și impozitul pe venitul microintreprinderilor aferente trimestrelor 2 și 3 din 2020, în termenele legale (25 iulie 2020, respectiv 25 octombrie 2020) pot beneficia de o bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat pentru respectivele trimestre.
* Prezentul buletin informativ reprezintă o succintă informare și nu are caracter de consultanță. RSM Romania SRL nu își asumă responsabilitatea aplicării acestor informații fără consultarea sa în prealabil.