Belgische beursgenoteerde vennootschappen moeten een auditcomité en een remuneratiecomité oprichten en in hun jaarverslag een verklaring inzake corporate governance en een remuneratieverslag bekend maken. Andere vennootschappen kunnen eveneens op vrijwillige basis een governance-structuur opstellen.

 

Het auditcomité krijgt de volgende opdrachten:

 • De monitoring van het financiële verslaggevingsproces;
 • De monitoring van de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer van de vennootschap;
 • Indien er een interne auditfunctie bestaat, de monitoring van de interne audit en de doeltreffendheid ervan;
 • De monitoring van de wettelijke controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, met inbegrip van de opvolging van de vragen en aanbevelingen geformuleerd door de (externe) commissaris en, indien nodig, door de commissaris die verantwoordelijk is voor de controle van de geconsolideerde financiële overzichten.
 • De beoordeling en monitoring van de onafhankelijkheid van de (externe) commissaris en, in voorkomend geval, van de (externe) commissaris die verantwoordelijk is voor de controle van de geconsolideerde financiële overzichten, in het bijzonder met betrekking tot het verstrekken van bijkomende diensten aan de vennootschap

 

Het Remuneratiecomité is verantwoordelijk voor het formuleren van voorstellen aan de Raad van Bestuur:

 • Met betrekking tot het remuneratiebeleid en de individuele bezoldiging van de bestuurders, de leden van het directiecomité, de overige managers en de CEO.
 • Met betrekking tot de vaste of variabele bezoldiging van de uitvoerende bestuurders en managers, die al dan niet verbonden is met effecten of financiële instrumenten van de vennootschap.
 • Met betrekking tot de overeenkomsten in verband met de vervroegde beëindiging van de functie.

Het Remuneratiecomité stelt eveneens het remuneratieverslag op dat in het jaarverslag moet worden opgenomen en dat wordt toegelicht op de Algemene Vergadering.

 

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

 

RSM Belgium heeft een grondige ervaring inzake onderwerpen van corporate governance.

Wij zijn van oordeel dat een reflectie over het opzetten van een doeltreffende en geschikte governance-structuur aanzienlijke voordelen biedt, zelfs voor entiteiten die niet verplicht zijn om de corporate governance toe te passen:

 • Het biedt een machtsevenwicht binnen de vennootschap
 • Het verzekert een ethisch aspect in de besluitvorming
 • Het schept een professioneel beeld van de entiteit ten aanzien van belanghebbenden, wat in het bijzonder belangrijk kan zijn voor publieke entiteiten of bij de overdrachten van KMO's
 • Het bevordert de duurzaamheid van de onderneming.

Het governance-team van RSM Belgium is er om u te helpen ervoor te zorgen dat u de maximale waarde kan halen uit uw governance. Wij bereiken dit door het nazicht, de verfijning, het ontwerp en de uitvoering van praktische en proportionele governance-oplossingen.

Wij verstrekken advies dat op maat is gemaakt van uw onderneming en behoeften, zowel bij de analyse en de verbetering van uw governance-structuur, bij de voorbereiding van de corporate governance charters als bij de ondersteuning in de opstelling van de verklaring inzake corporate governance.

 

Ons aanbod

 

 • Advies aan de raad van bestuur bij de implementatie van een governance-structuur
 • Auditcomité expert
 • Auditcomité lid
 • Opstelling van het audit charter
 • Bijstand in de opstelling van de verklaring inzake corporate governance en van het remuneratieverslag
 • Ervaren onafhankelijk lid van de raad van bestuur met de juridische kwalificaties die vereist zijn om deel te nemen aan vergaderingen van het auditcomité
 • Ondersteuning bij het besluitvormingsproces

 

Contacteer het Hoofd van Governance

Contacteer ons

Indien u het graag met ons wil hebben over onderwerpen inzake governance, vul dan het formulier in.