Ongeacht de grootte of de sector van uw organisatie, is een efficiënt risicobeheer een sleutel tot welslagen; het laat toe uw strategische en operationele doelstellingen te bereiken

 

Risico’s zijn inherent aan het ondernemerschap; er is geen sprake van risico’s uit te sluiten, doch eerder ze te identificeren, de risicobereidheid te definiëren en gepaste methodes te zoeken om risico’s te kunnen beheren.

De toegevoegde waarde van risicobeheer zit in de integratie van de reflectie in termen van risico’s in de besluitvormingsprocedure, zowel op operationeel als op financieel niveau en ook op niveau van de meer belangrijke strategische uitdagingen verbonden aan nieuwe technologieën, aan de marktvolatiliteit en aan de mondialisering.

Het risicobeheer dient verankerd te zijn in de bedrijfscultuur opdat het met eenieder binnen uw organisatie gedeeld zou worden.

De deskundigen van RSM helpen u bij het evalueren en het opbouwen van de kwaliteit van uw beleid inzake risicobeheer, overeenkomstig de beslissingen die door uw bestuursorganen genomen worden en de wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Onze benaderingswijze is gericht op het begrip van het risicoprofiel van uw organisatie, uw bedrijf, of een bepaald domein ervan. Wij verzekeren een nieuwe kijk die neutraal en constructief is. Dankzij onze multidisciplinaire organisatie kunnen wij u een team van deskundigen voorstellen met elk hun specialiteiten.

Wij bieden u de keuze de analyse van uw beleid inzake risicobeheer volledig aan ons te toe te vertrouwen (outsourcing), of wij kunnen u begeleiden bij het opzetten, ontwikkelen, professionaliseren van uw interne controledienst (Co-Sourcing / Partnering) en ten slotte bieden wij u meer specifieke diensten (bijvoorbeeld per project).

Deze drie modellen zijn flexibel: ze kunnen uitgebreid worden, gecombineerd of beperkt tot het evalueren van de kwaliteit van uw bestaande interne controledienst. Het doel bestaat erin dat uw interne controlesystemen efficiënt functioneren in de praktijk.

Het risicobeheer is een continu proces van verbetering met de goede combinatie van technologie, processen en competentie. Het risicobeheer beoogt het identificeren, evalueren en stellen van prioriteiten voor alle risico’s in verband met uw activiteiten, ongeacht de aard of oorsprong van deze risico’s, teneinde deze risico’s systematisch aan te pakken, zodat de kans op negatieve gebeurtenissen verminderd en gecontroleerd wordt en de eventuele impact van deze gebeurtenissen te beperken.

 

internal_audit_process_nl.jpg

 

Onze methodologie is gebaseerd op de standaarden, ontwikkeld door het “Institute of Internal Auditors” (afgekort “IIA”) en het ISACA (“Information, Systems Audit and Control Association”), die zich beroepen op het gekend COSO-model.

 

De specialisten van RSM helpen u bij het opstellen van uw systeem inzake risicobeheer en meer in het bijzonder:

  • Zij leren uw organisatie en haar context kennen;
  • Zij maken een stand van zaken op van de systemen van interne controle, van het reeds bestaand systeem inzake risicobeheer (interview, kennisneming van de bestaande procedures, …);
  • Zij ontwikkelen een kader voor de risicoanalyse teneinde u toe te laten een systeem van risicobeheer binnen uw organisatie op te zetten door het ter beschikking stellen van ondersteunende middelen, aanbevelingen van een bepaald beleid en procedures, …
  • Zij inventariseren en evalueren de risico’s: deze worden dan genoteerd en geordend in functie van de impact die zij kunnen hebben op uw organisatie en de waarschijnlijkheid dat zij zich zullen voordoen;
  • Zij bekijken de risicolijst en helpen u bij het opstellen ervan, evenals de stappen die moeten ondernomen worden om risico’s te beperken;
  • Zij zorgen voor de communicatie over het beheer van  uw risico’s in uw interne omgeving en zorgen voor de opleiding van uw mensen;
  • Zij staan in voor de opvolging van de ingevoerde maatregelen, de opvolging van de stappen tot beperking van de risico’s om u te ondersteunen bij een continue verbetering.

 

Onze tussenkomst kan schematisch als volgt voorgesteld worden:

 

internal_audit_scheme_nl.jpg

 

RSM biedt u diensten van uitzonderlijke kwaliteit aan, de competenties van onze erkende vennoten en medewerkers op het vlak van interne controle (CIA) en gegevensanalyse (ISACA) laten uw organisatie toe een professionele en onafhankelijke analyse te krijgen van de kwaliteit en efficiëntie van uw controlesystemen.

 

Contacteer onze Expert

Contacteer ons

Heeft u een vraag of opmerking over dit onderwerp, vul dan het formulier in.