סעיף 46 לפקודת מס הכנסה מאפשר לנישום, כפוף לתנאים הקבועים בסעיף, לקבל זיכוי ממס בשיעור של 35% מסכום תרומתו לקרן לאומית או למוסד ציבורי כמשמעות בסעיף 9(2) לפקודה.
בהתאם להנחיות רשות המסים, כאשר עסקינן בתרומה בשווה כסף (כגון חפצי אומנות, ציוד ומחשבים, נדל"ן), והתורם לא קיבל כל תמורה ו/או זכות ו/או טובת הנאה, יינתן זיכוי בגין שווי התרומה אשר יקבע ע"י הערכת שמאי שתצורף לקבלה.
ביום 21.3.2024, פרסמה רשות המסים הנחיה בנוגע לקבלת זיכוי בגין תרומה במקביל לפטור ממס רווח הון או פטור ממס שבח, לפיה בכפוף לעמידה בהוראות החוק הרלוונטיות ובהנחיות רשות המסים כאמור לעיל, ניתן יהיה לקבל זיכוי על תרומה בשווה כסף גם במקרים בהם נדרש על ידי הנישום פטור ממס רווח הון או פטור ממס שבח בגין העברת נכס הון למוסד ציבורי.