RSM Shiff Hazenfratz Co
Languages

Languages

חיפוש

News article
23 November 2017
חלק א': עבודת מבקר הפנים   חלק ב': חדשנות וחשיבה מחוץ לקופסא  
News article
17 December 2017
לקוחות וידידים יקרים, ביום ה-  12.12.2017 הודיעה רשות המיסים על חידוש הוראת השעה לנוהל  "גילוי מרצון". בהתאם להוראת השעה מעוניינת רשות המיסים לעודד נישומים שעברו עבירות על חוקי המיסים, לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת. לשם כך, מתחייבת רשות המיסים,...
מאמרים ופרסומים
20 December 2017
לקוחות וידידים יקרים, הרינו מתכבדים להגיש לעיונכם את מדריך המיסים השנתי של משרדנו – הערכות לקראת שנת 2018 . בשנת 2017 נמשכה המגמה המתרחשת בשנים האחרונות בתחום חקיקת המס בארץ ובעולם להגדלת שיתופי הפעולה בין המדינות השונות ולהחלפת מידע במטרה למגר את...
מאמרים ופרסומים
21 January 2018
כתבות ופרסומים "מרבה נכסים מרבה דאגה? – מלחמתה של רשות המיסים בישראל בהון השחור" – מאמר פרי עטו של רו"ח ראובן שיף, אשר פורסם במגזין הבנקאות הפרטית של חודש ינואר 2018 - במאמר מתייחס רו"ח שיף לחידושו של נוהל גילוי מרצון באומרו כי הוא מהווה חלון...
מאמרים ופרסומים
26 February 2018
חלק גדול מההון הבלתי מדווח, הנמצא הן בארץ והן בחו"ל, מקורו אינו בפעילות "עבריינית" אלא נובע בעיקר מחוסר ידיעת החוק ובעיקר בשל שינויי החקיקה התכופים שחלו בעשור האחרון. לאחרונה הודיעה רשות המסים על חידושו של נוהל גילוי מרצון והוראת השעה על בקשות...
News article
26 February 2018
"המהלך המיוחד שעשה את 2017 הוא רכישתה של מוביליאיי על ידי חברת אינטל העולמית, האקזיט הגדול ביותר בתולדות ההייטק הישראלי. בעיני זו הצלחה אדירה, שכן מעבר להצלחה העסקית זה מהלך המסמל של ניצחון היזמות, החזון והתעוזה. כמו כן, זו הוכחה לכך שישראל הייתה...
News article
26 February 2018
מלחמה של רשות המיסים בישראל בהון השחור. ביום 12 בדצמבר 2017 הודיעה רשות המיסים על חידושו של נוהל גילוי מרצון והוראת השעה על בקשות לגילוי מרצון. מטרת הנוהל והוראת השעה הינה לעודד נישומים (עוסקים, יחידים ובעלי תפקידים בתאגידים שעברו עבירות על חוקי המס...
מאמרים ופרסומים
26 February 2018
      עדכונים והודעות תקנות מס הכנסה – הפחתת עיצום כספים בשל אי זיהוי או דיווח לצורך יישום הסכם ה-  FATCA ברשומות פורסמו תקנות מס הכנסה (הפחתה של סכום העיצום הכספים בשל אי-זיהוי או דיווח לצורך יישום הסכם פטקא), התשע"ח-2018 ("התקנות"). במסגרת התקנות...
News article
17 April 2018
ראיון עם ראובן שיף שפורסם בעיתון מעריב ב- 9 במאי 2018. בראיון, דן ראובן בשינויים מרחיקי הלכת שעובר עולם המס בארץ ובעולם בשנים האחרונות בהיבטים של מס הכנסה ומיסים אחרים ובחוקים חדשים, המאפשרים שיתוף פעולה להעברת מידע על הון בין מדינות. כמו כן הוא...
מאמרים ופרסומים
17 April 2018
רו"ח ראובן שיף, שייסד לפני 40 שנה את פירמת RSM שיף הזנפרץ ושות' רו"ח, מדבר על האתגרים העומדים כיום בפני רו"ח, על מנהלים כמנהיגים ועל חשיבותה של אינטליגנציה רגשית על הפירמה: “את המשרד הקמתי בדיוק לפני 40 שנה כבחור צעיר והתחלתי לעבוד עם מזכירה אחת. כ...

Pages