TIJDELIJKE WERKLOOSHEID OVERMACHT

Net als vorig jaar, worden ook de periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona tot en met 31 december 2021 gelijkgesteld voor de berekening van de vakantierechten in 2022. Hetzelfde geldt voor de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wateroverlast door de overstromingen die in juli 2021 plaatsvonden in ons land.

 

SECTORAKKOORD PC200 2021-2022

De werkgevers- en werknemersorganisaties in het paritair comité 200 hebben een sectorakkoord gesloten waarvan onderstaande punten nuttig om weten zijn.

1.    Indexatie lonen december 2021

Werkgevers die vallen onder paritair comité 200 zijn verplicht om per 1 december 2021 een indexatie van 0,4% toe te passen op de lonen van hun bedienden. Dit houdt ook in dat wie de eindejaarspremie reeds in de maand november uitbetaalt, in december een herberekening hiervan zal moeten uitvoeren, gezien de eindejaarspremie gebaseerd moet zijn op het loon van december.

Als er in de periode 2021-2022 volgens de modaliteiten eigen aan de onderneming effectieve loonsverhogingen en/of andere voordelen in koopkracht toegekend werden die gelijkwaardig zijn, is deze verplichting niet van toepassing. Jaarlijkse loonsverhogingen die automatisch voortvloeien uit loonschalen op ondernemingsvlak gebaseerd op beroepservaring en/of anciënniteit worden niet aangerekend op de indexatie.

Deze indexatie is geen vervanging van de jaarlijkse indexatie op 1 januari. Per 1 januari 2022 zal u dus de lonen opnieuw moeten indexeren. De huidige prognose hiervoor is 3,18%.

2.    Coronapremie in functie van omzetstijging

Als uw onderneming een positieve bedrijfswinst heeft behaald in 2019 én 2020 (code 9901 op de jaarrekening), zal u verplicht zijn een coronapremie toe te kennen aan uw bedienden in dienst op 30 november 2021, en dit vóór 31 december 2021 in de vorm van consumptiecheques:

-    omzetstijging (code 70) of indien niet beschikbaar brutomargestijging (code 9900) van minstens 5%: 125,00 euro toe te kennen per bediende;
-    omzetstijging (code 70) of indien niet beschikbaar brutomargestijging (code 9900) van minstens 10%: 250,00 euro toe te kennen per bediende.

De periodes van tijdelijke werkloosheid corona worden hiertoe gelijkgesteld met effectieve prestaties. Voor deeltijdse bedienden wordt het bedrag pro rata toegekend op basis van hun arbeidsregime op 30 november 2021.

Uiterlijk op 15 december 2021 moet de werkgever een schriftelijke communicatie sturen aan de syndicale delegatie of bij ontstentenis hiervan aan de werknemers.

Het staat de werkgevers vrij om een hoger bedrag toe te kennen, met een maximum van 500,00 euro per bediende.

3.    Tussenkomst woon-werkverkeer

Vanaf 1 januari 2022 wordt de jaarlijkse bruto grens waaronder tegemoetkoming in het privé-vervoer verplicht is, verhoogd van 27.750,00 euro naar 29.680,00 euro.

Daarnaast zal de fietsvergoeding verschuldigd aan een regelmatige gebruiker van de fiets voor woon-werkverkeer vanaf 1 juli 2022 verhoogd worden van 0,10 euro naar 0,20 euro per effectief afgelegde km, met een maximum van 8 euro per arbeidsdag (m.a.w. voor een maximum van 40 km heen en terug). Deze is enkel cumuleerbaar met de tussenkomst voor openbaar vervoer.

4.    Uitbreiding opleidingsdagen

Voor de periode 2022-2023 wordt het aantal opleidingsdagen als volgt uitgebreid:

-    minstens 20 werknemers: gemiddelde van 6 dagen per VTE (nu: 5);
-    minstens 10 werknemers: gemiddelde van 4,5 dagen per VTE (nu:4);
-    minder dan 10 werknemers: gemiddelde van 4 dagen per VTE blijft.

 

KLEIN VERLET OVERLIJDEN VOOR FEITELIJK SAMENWONENDEN

Het klein verlet voor een overlijden is nu ook van toepassing op feitelijk samenwonenden. Tot 24 juli 2021 was dit recht enkel voorbehouden voor gehuwden en wettelijk samenwonenden.

 

WIJZIGINGEN MOBILITEITSBUDGET  

Het federaal mobiliteitsbudget wordt vanaf 1 januari 2022 toegankelijker. Voor werknemers die door promotie in aanmerking komen voor een bedrijfswagen, geldt momenteel nog een wachttijd van 12 maanden. Vanaf 1 januari 2022 kunnen zulke werknemers echter onmiddellijk instappen in het mobiliteitsbudget. 

De wachttermijn voor werkgevers blijft ongewijzigd. Het mobiliteitsbudget kan pas ingevoerd worden nadat er minstens 36 maanden een bedrijfswagen aangeboden wordt aan de werknemers. De bestaande uitzondering hierop voor startende werkgevers blijft gelden.

De grenzen van het mobiliteitsbudget werden eveneens aangepast:

-    moet minstens 3.000,00 euro per jaar bedragen;
-    mag maximaal 1/5de van het totale bruto jaarloon van de werknemer bedragen, met een maximum van 16.000,00 euro. 

Wie al een mobiliteitsbudget toekent, moet het lopende plan tegen 1 januari 2022 aanpassen aan de nieuwe regels. Er is immers geen overgangsperiode. Hierop geldt een uitzondering voor de toegekende mobiliteitsbudgetten die dateren van vóór de publicatie van deze wet in het Belgisch Staatsblad: deze moeten pas binnen bovenstaande minimum- en maximumgrenzen liggen tegen 1 januari 2023.

 

TELEWERK OPNIEUW VERPLICHT

De overheid heeft in ons land vanaf 20 november 2021 opnieuw een verplichting tot telewerk opgelegd wegens de stijgende coronacijfers. In functies waar telewerk mogelijk is, mag men maximum 1 dag per week op het werk aanwezig zijn in het kader van een terugkeermoment. Vanaf 13 december 2021 (en in eerste instantie tot 28 januari 2022) worden dat maximum 2 dagen. De werknemers kunnen niet verplicht worden deel te nemen aan zulke terugkeermomenten.

Er mag te allen tijde een maximum aanwezigheid van 20% zijn op de werkvloer, freelancers etc. inbegrepen. Voor micro-ondernemingen ligt de limiet op 5 medewerkers.

Net zoals in het voorjaar moet uiterlijk op de 6de kalenderdag van de maand een telewerkaangifte worden ingediend die betrekking heeft op de situatie van de 1ste werkdag van de maand met daarin het totaal aantal personen die werken bij de onderneming en het aantal personen daarvan die een functie uitoefenen die niet telewerkbaar is. 

Voor de periode tot en met 31 december 2021 gaat het echter uitzonderlijk over de situatie op woensdag 24 november 2021 en moet de aangifte uiterlijk op dinsdag 30 november 2021 ingediend zijn. Als er geen wijzigingen zijn in de daaropvolgende maand, moet er geen nieuwe aangifte worden ingediend. De aangifteplicht geldt niet voor kmo’s waar minder dan 5 personen werken (ongeacht hun arbeidsrelatie).

 

Heb je vragen omtrent bovenstaande thema’s, aarzel dan niet om contact op te nemen met het RSM Belgium Tax team ([email protected]).