De Belgische btw-wetgeving wordt vanaf 1 januari 2023 gewijzigd wat betreft de verjaringstermijn, de bewaringstermijn en de toepasselijke rentevoet.
Daarnaast is er een wetsontwerp goedgekeurd waarin de btw-keten en de verwerking van periodieke btw-aangifte gemoderniseerd zal worden vanaf 2024.

2023: Verlenging van de btw- verjaringstermijn

Tot op heden verstrijkt de verjaringstermijn inzake btw in principe op het einde van het derde jaar gevolgd op het jaar waarin de btw opeisbaar werd. In een aantal gevallen wordt deze termijn verlengd naar zeven jaar.

Vanaf 1 januari 2023 gelden de volgende verjaringstermijnen voor btw: 

  • 3 jaar: standaardtermijn;
  • 4 jaar: als de periodieke btw-aangifte niet of te laat wordt ingediend;
  • 7 jaar: als een btw-vrijstelling of een btw-aftrek ten onrechte werd toegepast of als er informatie wordt opgevraagd door andere landen;
  • 10 jaar: in geval van fraude.

2023: Bewaringstermijn

Ook de bewaringstermijn voor het bijhouden van de boeken en stukken wordt gewijzigd en zal verlengd worden van zeven jaar naar tien jaar. Voor onroerende goederen is deze termijn 15 jaar (of zelfs 25 jaar).

2023: Btw-rentevoeten

De rentevoet is momenteel vastgelegd op 0,8% per maand (of 9,6% op jaarbasis)

Met het oog op de harmonisatie van de rentevoeten in belastingzaken wordt de nieuwe rentevoeten als volgt vastgesteld:

  • verwijlintresten (intresten verschuldigd aan de Belgische staat): 4% boven op het tarief van de inkomstenbelasting (voor 2023: 8 %/ jaar);
  • moratoriuminteresten (intresten ten gunste van de belastingplichtige): 2 % boven op het tarief van de inkomstenbelasting (voor 2023: 6%).

2024: Hervorming van de “btw-keten”

De nieuwe regeling zal naar verwachting vanaf 2024 in werking treden en brengt de volgende wijzigingen met zich mee:

  • De btw-rekening courant wordt afgeschaft: de btw-rekening courant zal worden vervangen door de btw-provisierekening van waaruit het mogelijk zal zijn om uw btw-tegoed geheel of gedeeltelijk terug te vorderen of het resterende saldo te herverdelen naar aan ander type schuld (via MyMinfin). Een terugbetalingsverzoek via de btw-aangifte zal alleen mogelijk zijn voor het betreffende aangiftetijdvak.
  • Nieuwe aangifteperiode: de termijn voor het indienen van btw-aangiften per kwartaal wordt verlengd tot de 25ste van elke maand. Voor maandelijkse btw-aangiften blijft de indieningstermijn ongewijzigd (20ste van elke maand) en beide zullen strikt toegepast worden.
  • Laattijdige indiening: in geval van een laattijdige indiening van de btw-aangifte zal de belastingplichtige automatisch een voorstel voor de btw-aangifte ontvangen aan het einde van een periode van 3 maanden na het desbetreffende aangiftetijdvak. Dit voorstel zal gebaseerd zijn op het hoogste bedrag van de verschuldigde btw van de afgelopen 12 maanden (met een minimumbedrag aan verschuldigde btw van €2.100).

Indien u verder vragen heeft over het bovenstaande of hulp wenst, aarzel dan niet om ons te contacteren via [email protected]

 

RSM Belgium | Tax