Bekendmakingen omtrent duurzaamheid en ESG in het kader van de SFDR - gevolgen voor investeerders en de entiteiten waarin geïnvesteerd wordt

Als aanvulling op de Sustainable Finance Disclosure Regulation ("SFDR") zijn op 25 juli 2022 in het Publicatieblad van de Europese Unie de langverwachte technische reguleringssnormen (Cf. Regulatory Technical Standards of "RTS") gepubliceerd.
Deze normen zijn gericht op de diverse financiële marktdeelnemers en adviseurs en bieden hun gedetailleerde richtlijnen voor de gegevens over duurzaamheid en over milieu, maatschappij en goed bestuur (Cf. Environment, Social and Governance of “ESG”) die zij openbaar moeten maken.
Het effect daarvan op andere, niet-financiële marktdeelnemers zal indirect, maar significant zijn. 

Het actieplan van de Europese Commissie

In 2018 lanceerde de Europese Commissie haar actieplan om duurzame groei te stimuleren met het oog op een groener Europa met een koolstof neutrale economie tegen 2050, om zo het akkoord van Parijs na te leven. Het doel is om niet alleen publieke middelen, maar ook privékapitaal te richten naar duurzame investeringen, omdat beide nodig zijn om deze doelstellingen te bereiken. Een belangrijke stap in dit proces is het aannemen van de SFDR als onderdeel van het pakket voor duurzame financiering.

Sustainable Finance Disclosure Regulation 

Doelstelling

Deze verordening beoogt de transparantie en aansprakelijkheid op het gebied van duurzaamheidsinvesteringen te bevorderen. Een tweede doelstelling is om het voor beleggers gemakkelijker te maken om concurrerende financiële producten en diensten te vergelijken op het gebied van duurzaamheid, en zodoende een betere bescherming tegen greenwashing te bieden.

Toepassingsgebied

De SFDR is van toepassing op twee types entiteiten: financiële marktdeelnemers (zoals kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, verzekeraars en vermogensbeheerders) en financiële adviseurs. De entiteiten die binnen het toepassingsgebied van de verordening vallen zijn diegenen die binnen de Europese Unie gevestigd zijn, alsook de buiten de EU gevestigde entiteiten die Europese beleggers benaderen. Voorts heeft de SFDR mogelijks gevolgen voor entiteiten buiten de EU via in de EU gevestigde dochterondernemingen en via druk vanuit de markt.

Vereisten

De SFDR legt de lat gelijk door, de manier waarop bedrijven duurzaamheid- en ESG-gerelateerde risico's en negatieve effecten bekendmaken, te standaardiseren. Zij verplicht financiële actoren en adviseurs om betrouwbare, begrijpelijke en vergelijkbare informatie te publiceren over de wijze waarop zij met dergelijke factoren rekening houden wanneer zij beleggingen of beleggingsvoorstellen doen. De informatieverplichtingen gelden zowel op niveau van de entiteit als op productniveau.  

Bekendmakingen op het niveau van de entiteit

Wanneer zij beleggingsdiensten en -producten aanbieden, moeten de onder de verordening vallende entiteiten op hun website de volgende informatie bekendmaken:

  • hun beleid omtrent duurzaamheidsrisico’s, waarin wordt uitgelegd hoe duurzaamheidsrisico's in het besluitvormingsproces omtrent beleggingen worden geïntegreerd;
  • de negatieve effecten van de beleggingsbeslissing of het beleggingsadvies op duurzaamheid, ook wel de "voornaamste negatieve effecten" genoemd; en 
  • hoe duurzaamheidsdoelstellingen en -risico's worden weerspiegeld en geïntegreerd in hun beloningsbeleid.

Bekendmakingen op productniveau

De SFDR draagt entiteiten binnen het toepassingsgebied op om productinformatie met betrekking tot duurzaamheid openbaar te maken voor zowel ESG-gerelateerde als niet-ESG-gerelateerde producten. Financiële actoren en adviseurs moeten de diensten en producten die zij aanbieden in een van de volgende drie categorieën indelen:

  • mainstream financiële producten zonder ESG-kenmerken (de zogenaamde "artikel 6-producten");
  • financiële producten met ESG-kenmerken (de zogenaamde "artikel 8-producten" of "lichtgroene producten"); en
  • financiële producten met duurzame beleggingsdoelstellingen (de zogenaamde "artikel 9-producten" of "donkergroene producten").

Voor elk van deze categorieën gelden specifieke openbaarmakingsvereisten op productniveau. Deze informatie kan worden gevraagd in de vorm van precontractuele informatie (bv. productbrochures of prospectussen), informatie op de productwebsite en periodieke productverslagen.

Inwerkingtreding en RTS

De SFDR, die sinds 10 maart 2021 van toepassing is, wordt intussen vergezeld en aangevuld door de RTS. Deze normen hebben betrekking op de exacte inhoud, methodologie en presentatie van de informatie die krachtens de verordening openbaar moet worden gemaakt en verbeteren de kwaliteit en de vergelijkbaarheid van deze gegevens. Zij omvatten diverse en gedetailleerde voorschriften voor de openbaarmaking van de impact van entiteiten op ESG-indicatoren. Ze werden op 25 juli 2022 gepubliceerd en zullen vanaf 1 januari 2023 van toepassing zijn.

Aangezien de toepassingsdatum van de RTS snel nadert, zal de vereiste informatie voor het eerst openbaar moeten worden gemaakt tussen 1 januari 2023 en 30 juni 2023, voor wat de referentieperiode tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022 betreft.
Bijgevolg moeten sommige entiteiten die onder de richtlijn vallen, beginnen met het verzamelen van alle door de SFDR en de RTS vereiste informatie met betrekking tot hun huidige boekjaar om volgend jaar aan deze nieuwe en gedetailleerde informatievereisten te voldoen.

Hoe dit gevolgen kan hebben voor u

Met dit tijdschema voor ogen moeten de entiteiten die onder het toepassingsgebied van de SFDR en de bijbehorende RTS vallen zich nu al beginnen voor te bereiden. Financiële marktdeelnemers en adviseurs moeten de vereiste informatie verzamelen en analyseren van de ondernemingen waarin zij investeringen hebben of aanbieden. Daarnaast dienen zij ook passende systemen in te voeren om naleving van de verordening te bereiken en te behouden. Indien de vereiste informatie niet onmiddellijk beschikbaar is, moeten zij de stap zetten om deze informatie rechtstreeks op te vragen bij de ondernemingen in dewelke ze investeren.

Hoewel de SFDR en de bijbehorende RTS dus niet rechtstreeks van toepassing zijn op de niet-financiële marktdeelnemers, zullen deze entiteiten indirect wel worden beïnvloed. Aangezien de entiteiten die onder het toepassingsgebied vallen meer data nodig zullen hebben van de ondernemingen waarin zij beleggen of waaraan zij leningen verstrekken, moeten laatstgenoemden zich voorbereiden op het verstrekken van relevante en accurate gegevens.

De gegevens in kwestie hebben betrekking op een breed scala aan indicatoren in verband met ESG-onderwerpen. Hoewel de vereisten uitgebreid en gedetailleerd zijn, zal de opgevraagde informatie voornamelijk betrekking hebben op specifieke onderwerpen die relevant zijn voor de activiteiten van de onderneming in kwestie.

Voorbeelden van onderwerpen waarover een entiteit zoals een kredietinstelling of vermogensbeheerder nadere informatie zou kunnen vragen zijn onder meer, maar niet uitsluitend: koolstofvoetafdruk, waterverbruik en recycling, genderdiversiteit in het bestuur, beleid ter voorkoming van arbeidsongevallen, beleid inzake anticorruptie en blootstelling aan controversiële wapens.  

Hoe RSM u kan helpen

Het moment om u voor te bereiden op het delen van de nodige openbaarmakingen in het kader van de SFDR en RTS is nu. Financiële marktpartijen en adviseurs zullen beginnen met het verzamelen van de nodige gegevens om ervoor te zorgen dat zij aan de verordening voldoen. Zij zullen de ondernemingen waarin zij investeringen hebben of waaraan zij kapitaal verstrekken benaderen en, waar nodig, ESG- en duurzaamheid gerelateerde gegevens opvragen.

Als u wilt bespreken hoe u zich het beste kunt voorbereiden op een mogelijk verzoek om informatie van uw investeerder of als u meer wilt weten over dit onderwerp en over de mogelijke gevolgen hiervan voor u en voor uw onderneming, neem dan gerust contact met ons op.

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us