Tax alerts

Tax Insights oktober 2021 - Wijzigingen in de Belgische btw-vrijstelling voor (para)medische activiteiten

8 October 2021
Met ingang van 1 januari 2022 wijzigt het materiële en personele toepassingsgebied van de btw-vrijstelling voor medische diensten ingrijpend.  Wat betekent dit in de praktijk?  

Tax Insights mei 2021 - Fiches 281.50 - inkomsten 2020

26 May 2021
Zoals elk jaar heeft de Belgische belastingadministratie haar richtlijnen uitgevaardigd voor het opstellen en indienen van de formulieren 281.50 met betrekking tot bepaalde kosten gemaakt door in België gevestigde vennootschappen en zelfstandigen. De uiterste datum is vastgesteld op 29 juni 2021 voor inkomstenjaar 2020 (aanslagjaar 2021).

Tax Insights mei 2021 - UBO - Deadline uploaden ondersteunende documenten en jaarlijkse verificatie uitgesteld

5 May 2021
Na de inwerkingtreding van het KB van 23 september 2020 tot wijziging van het KB van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register, is het vanaf nu verplicht om elk document in het UBO-register te uploaden waaruit blijkt dat de informatie in het register adequaat, nauwkeurig en actueel is.

Tax Insights april 2021 - Diverse btw-wijzigingen

20 April 2021
In het kader van de huidige COVID-crisis heeft de overheid een aantal btw-maatregelen genomen om bedrijven de nodige ademruimte te geven en de liquiditeit te bevorderen. Hierna volgt een overzicht. 

Tax Insights april 2021 - Registratie voor de nieuwe OSS-aangifte is open!

12 April 2021
Met het oog op de nieuwe btw-regels voor e-commerce die vanaf 1 juli 2021 in alle EU-lidstaten van kracht zijn, is de registratie voor de nieuwe OSS-aangiften in België vanaf 1 april 2021 mogelijk.

Tax Insights maart 2021 - Brusselse steunpremie voor niet-essentiële sectoren ingevolge COVID-19

17 March 2021
Het Brusselse Gewest biedt steun aan ondernemingen uit bepaalde sectoren die op 2 november 2020 moesten sluiten wegens de coronacrisis. Om aanspraak te kunnen maken op de premie dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. 

Tax Insights maart 2021 - Vergoedingen voor thuiswerk verduidelijkt in nieuwe circulaire

16 March 2021
Er werd nooit eerder zo vaak en op zulk grote schaal van thuis gewerkt als sinds het begin van de Covid-19 pandemie vorig jaar.

Tax Insights maart 2021 - Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme 4.0 – Actie voor 16 maart

9 March 2021
Ondernemingen met een exploitatiezetel gelegen in het Vlaams Gewest die een omzetdaling van minstens 60% kunnen aantonen voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 januari 2021, komen in aanmerking voor het Nieuwe Vlaams Beschermingsmechanisme 4.0.

Tax Insights maart 2021 - Btw-deadlines 31 maart 2021

9 March 2021
Uiterlijk op 31 maart 2021 dienen sommige belastingplichtigen bepaalde acties te ondernemen vanuit een btw-oogpunt. Hieronder zetten we de verschillende acties op een rijtje. 

Tax Insights maart 2021 - Vennootschapsbelasting – De wederopbouwreserve is eindelijk goedgekeurd door het federaal parlement

5 March 2021
Om het hoofd te bieden aan de financiële en economische moeilijkheden waarmee Belgische bedrijven geconfronteerd worden door de COVID-19-pandemie, heeft de federale overheid een reeks steunmaatregelen aangenomen om de liquiditeit en solvabiliteit van bedrijven en zelfstandigen in België te bevorderen. 

Tax Insights februari 2021 - Einde ongelijke fiscale behandeling van buitenlands onroerend goed

24 February 2021
De plenaire vergadering van de Kamer heeft op 11 februari 2021 een wetsontwerp goedgekeurd dat komaf maakt met de ongelijke behandeling van huurinkomsten uit buitenlands onroerend goed. België werd hiervoor reeds veroordeeld door het Europese hof van Justitie.

Tax Insights februari 2021 - Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (cao nr. 90 bonus)

9 February 2021
Het niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel is een collectieve bonus die verbonden is aan het behalen van bepaalde doelstellingen die kennelijk onzeker zijn bij de invoering van het bonusplan.

Tax Insights januari 2021 - UBO-Register : Jaarlijkse verificatieverplichting - Verantwoordingsstukken

19 January 2021
De implementatie van het Belgisch UBO-register heeft tot op vandaag al flink wat inkt doen vloeien.

Tax Insights januari 2021 - De fiscus zal kadastraal inkomen bepalen van buitenlandse panden

8 January 2021
De Belgische fiscus zal het kadastraal inkomen bepalen van buitenlandse panden dewelke door Belgische inwoners verhuurd worden.

Tax Insights november 2020 - Dubbele belasting op dividenden van Franse oorsprong – de Belgische fiscus opnieuw teruggefloten

27 November 2020
Op 15 oktober 2020 heeft het Belgische Hof van Cassatie, het hoogste rechtscollege in ons land, voor de tweede keer al geoordeeld dat de dubbele belasting op dividenden van Franse oorsprong niet wettelijk is.

Tax Insights november 2020 - VAT - 6% btw op afbraak- en heropbouwwerken

13 November 2020
De ministerraad heeft een nieuw akkoord bereikt in verband met de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% op afbraak- en heropbouwwerken van privéwoningen.

Tax Insights september 2020 - Update fiscale steunmaatregelen Coronacrisis - Vennootschapbelasting

15 September 2020
Met de wet van 15 juli 2020 houdende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie, ondertussen gedoopt als de zogenaamde Corona III-wet, voorziet de federale wetgever in een nieuw resem fiscale steunmaatregelen om de verreikende impact van de COVID-19 crisis op onze economie te temperen.

Tax Insights augustus 2020 - COVID-maatregelen: Geen decembervoorschot in 2020

26 August 2020
Eenieder die in België gehouden is periodieke btw-aangiften in te dienen, moet uiterlijk op 24 december een btw-voorschot betalen dat in principe gelijk is aan de btw die verschuldigd is op basis van de vorige btw-aangifte (derde kwartaal/november). 

Tax Insights juli 2020 - Nieuwe Covid-19 maatregelen – Vennootschapsbelasting en Belasting Niet Inwoners – vennootschappen

9 July 2020
Het coronavirus blijft een grote impact hebben op de Belgische economie. Bedrijven doen er alles aan om een faillissement te vermijden en ondervinden moeilijkheden met het keren van de precaire financiële situatie waarin ze zich momenteel bevinden. 

Tax Insights juni 2020 - Zomerregeling voor btw-aangifteverplichtingen

29 June 2020
Tijdens de zomervakantie kan het voor bedrijven moeilijk zijn om de naleving van haar btw-verplichtingen goed op te volgen. 

Tax Insights juni 2020 - Coronavirus: Impact COVID-19 op Transfer Pricing beleid

12 June 2020
De uitbraak van het coronavirus neemt de wereldeconomie en het bedrijfsleven in een nooit eerder geziene wurggreep. Globaal hebben inmiddels quasi alle landen drastische maatregelen moeten overwegen ter bestrijding van deze pandemie. Het behoeft weinig betoog dat gesloten landsgrenzen een stevige rem zetten op de internationale handel.

Tax Insights juni 2020 - De impact van het coronavirus op internationale tewerkstelling: België neemt samen met buurlanden uitzonderlijke maatregelen op het vlak van internationaal belastingrecht

11 June 2020
De verspreiding van het coronavirus heeft verregaande gevolgen voor ondernemingen, tewerkstelling en de maatschappij over de hele wereld. Landen hebben uitgebreide maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Verschillende van deze maatregelen houden in dat landen hun grenzen sluiten.

Tax Insights Juin 2020 - Coronavirus: tijdelijke btw-verlaging in horecasector

9 June 2020
Via deze weg wensen wij u te informeren over de verdere steunmaatregelen die de Belgische fiscale administratie heeft ingevoerd in het kader van de Coronacrisis.

Tax Insights mei 2020 - Coronavirus: 6% btw op mondmaskers en hydroalcoholische gels

18 May 2020
Via deze weg wensen wij u te informeren over de verdere steunmaatregelen die de Belgische fiscale administratie heeft ingevoerd in het kader van de Coronacrisis.

Tax Insights mei 2020 - COVID-19: Vermindering onroerende voorheffing wegens improductiviteit

18 May 2020
In het kader van de laatste ontwikkelingen rond het coronavirus (COVID-19), hebben politieke overheden zowel op federaal als regionaal niveau, tal van maatregelen aangekondigd om bedrijven een financiële ruggesteun te geven en dit in hoofdzaak door uitstel te voorzien van betaling van diverse belastingen. 

Tax Insights mei 2020 - De impact van het coronavirus op internationale tewerkstelling: dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland

13 May 2020
De verspreiding van het coronavirus heeft verregaande gevolgen voor ondernemingen, tewerkstelling en de maatschappij over de hele wereld. Landen hebben uitgebreide maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Verschillende van deze maatregelen houden in dat landen hun grenzen sluiten.

Tax Insights mei 2020 - Fiches 281.50 – Inkomsten 2019

7 May 2020
Elke vennootschap dient jaarlijks individuele fiches 281.50 op te maken voor de tijdens dat kalenderjaar betaalde of toegekende commissies, makelaarslonen,  restorno’s, vacatiegelden, erelonen, gratificaties of vergoedingen of voordelen van alle aard, etc. die voor de verkrijgers in België of in het buitenland belastbare inkomsten zijn. 

Tax Insights mei 2020 - Geen cash vergeten (terug te vragen)?

6 May 2020
1. WAT?  Naast de diverse binnenlandse mogelijkheden om liquididiteitsproblemen te vermijden op het vlak van btw (versnelde teruggaaf, omschakelingen van maand- naar kwartaalaangiften of omgekeerd, etc.) wordt vaak de teruggaaf van buitenlandse btw over het hoofd gezien. 

Tax Insights april 2020 - De impact van het coronavirus op internationale tewerkstelling

14 April 2020
De verspreiding van het coronavirus heeft verregaande gevolgen voor ondernemingen, tewerkstelling en de maatschappij over de hele wereld. Landen hebben uitgebreide maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Verschillende van deze maatregelen houden in dat landen hun grenzen sluiten.

Tax Insights april 2020 - Corona: Regionale steunpremies voor ondernemingen

8 April 2020
Naar aanleiding van de COVID-19 uitbraak (coronavirus), werden er diverse steunmaatregelen getroffen, zowel op federaal als op gewestelijk niveau. 

Tax Insights april 2020 - Afsluiting van het boekjaar 2019 met een Corona bril!

6 April 2020
De maatregelen die de voorbije weken werden genomen inzake COVID-19 (het Corona virus), hebben ongetwijfeld een economische weerslag op uw onderneming.

Tax Insights maart 2020 - Versnelde btw-teruggaaf / uitstel betaling btw bijzondere btw-aangiften ingevolge de Corona crisis

30 March 2020
Via deze weg wensen wij u te informeren over de verdere steunmaatregelen die de Belgische fiscale administratie heeft ingevoerd voor alle btw-plichtigen in het kader van de Coronacrisis.

Tax Insights maart 2020 - Corona: schenking van hulpgoederen aan ziekenhuizen

26 March 2020
In het kader van de coronoacrisis heeft de federale regering nieuwe fiscale maatregelen genomen ter ondersteuning en bevordering van de solidariteit. Deze nieuwe maatregelen hebben betrekking op zowel de btw als de inkomstenbelasting en werden inmiddels reeds toegelicht in een Circulaire. Deze maatregelen blijven van kracht tot 30 juni 2020.  

Tax Insights Maart 2020 - Corona: evenementen en btw-recuperatie

25 March 2020
Over heel de wereld worden elke dag talloze evenementen geannuleerd of uitgesteld ten gevolge van de verspreiding van het COVID-19 virus. Voor de organisatoren is de afgelasting van een evenement meestal een financiële opdoffer, het loont dus zeker de moeite om btw terug te vorderen waar mogelijk.

Tax Insights Maart 2020 - Bijkomende steunmaatregelen ingevolge de Corona crisis

18 March 2020
Via deze weg wensen wij u te informeren over de steunmaatregelen die de Belgische fiscale administratie heeft ingevoerd voor alle vennootschappen in het kader van de Coronacrisis. Gelieve te noteren dat onderstaande verlengde termijnen automatisch worden toegestaan en dat uzelf hieromtrent geen actie dient te ondernemen.

Tax Insights maart 2020 - De gevolgen van het coronavirus voor uw onderneming

16 March 2020
Naar aanleiding van de maatregelen die de Belgische overheid heeft genomen inzake de verspreiding van het coronavirus, zit u mogelijk met een aantal vragen omtrent eventuele afwezigheid van werknemers en/of betaalmoeilijkheden.

Tax Insight januari 2020 - Mobiliteitsvergoeding vernietigd door het Grondwettelijk Hof

31 January 2020
Met een arrest van 23 januari 2020 vernietigt het Grondwettelijk Hof de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van de mobiliteitsvergoeding of zogenaamde ‘cash for car’. Deze wet trad in werking op 1 januari 2018 en voorziet in de mogelijkheid voor een werknemer om zijn bedrijfswagen in te leveren in ruil voor een geldelijke vergoeding.

Tax Insights december 2019 - Btw decembervoorschot

9 December 2019
In het algemeen hoeven er voor btw geen voorschotten (meer) te worden betaald. Een uitzondering hierop blijft het decembervoorschot.

Tax Insights november 2019 - EU btw-actieplan: 'Quick Fixes' treden in werking op 1 januari 2020

26 November 2019
Elke belastingplichtige die handelingen verricht binnen de Europese Unie (EU) is verplicht om te voldoen aan de Europese btw-regels en formaliteiten. Vanaf 1 januari 2020 zullen er enkele wijzigingen worden doorgevoerd onder de vorm van vier ‘Quick Fixes’.

Tax Insights november 2019 - Nieuw WVV – Dwingende bepalingen van toepassing vanaf 1 januari 2020

22 November 2019
Op 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna genoemd, ‘WVV’) in werking getreden. Zoals reeds vermeld in onze eerdere Tax Insight van de maand juni heeft de wetgever voorzien in een overgangsperiode voor per 1 mei 2019 reeds bestaande vennootschappen.

Tax Insights - 10-2019 - Effectentaks vernietigd door het Grondwettelijk Hof

28 October 2019
Met het arrest van 17 oktober 2019 vernietigde het Grondwettelijk Hof de wet van 7 februari 2018 op de effectentaks dewelke op 10 maart 2018 is in werking getreden. Deze taks was verschuldigd door personen die titularis waren van één of meer effectenrekeningen in België of in het buitenland.

Tax Insights - 09-2019 - UBO-Register: Gedoogbeleid tot 31 december 2019

1 October 2019
Uiterlijk tegen 30 september 2019 dienen de gegevens van uiteindelijke begunstigde(n) van vennootschappen en juridische entiteiten via hun wettelijke vertegenwoordigers voor een eerste maal opgenomen te worden in het UBO (Ultimate Beneficial Owner)-Register.

Tax Insights - 09-2019 -Brexit : actiepunten voor een ‘no-deal’ scenario

12 September 2019
Een no-deal Brexit op 31 oktober 2019 blijft tot de mogelijkheden behoren.  Hierna herhalen we nog even de actiepunten die zeker ondernomen moeten worden om klaar te zijn voor een no-deal Brexit.  

Tax Insights - 08-2019 -Antimisbruikbepaling

21 August 2019
Hervorming vennootschapsbelasting – Wijziging afsluitingsdatum boekjaar – Nieuwe circulaire  

Tax Insights - 08-2019 -Buitenlandse btw-teruggaafverzoek

12 August 2019
1. Wat? Elke belastingplichtige loopt wel hier of daar buitenlandse btw op, die uiteraard niet gerecupereerd kan worden via de Belgische btw-aangifte, maar wel via de zogenaamde 8e Richtlijn btw-teruggaafprocedure. 

Tax Insights - 07-2019 - Transfer pricing documentatieverplichting: Deadline lokaal dossier 27 september 2019 – Jaarlijkse notificatieplicht (275 CBCNOT): voortaan enkel in geval van wijzigingen

4 July 2019
De transfer pricing documentatieverplichting werd ingevoerd door de Programmawet van 1 juli 2016. De wetgeving is in lijn met de drievoudige documentatieplicht (Landenrapport, Lokaal dossier en Groepsdossier) van Actie 13 van het OESO BEPS project.

Tax Insights - 06-2019 - Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

3 July 2019
Op 28 februari 2019 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd. De wet van 23 maart 2019 tot invoering van deze substantiële hervorming werd op 4 april 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 

Tax Insights - 05-2019 - Fiches 281.50 – Inkomsten 2018

7 June 2019
Elke vennootschap dient jaarlijks individuele fiches 281.50 op te maken voor de tijdens dat kalenderjaar betaalde of toegekende commissies, makelaarslonen,  restorno’s, vacatiegelden, erelonen, gratificaties of vergoedingen of voordelen van alle aard, etc. die voor de verkrijgers belastbare inkomsten zijn. 

Tax Insights - 04-2019 - Toekenning aandelen en voordelen van alle aard door buitenlandse groepsondernemingen

18 April 2019
In de Tax Insight van augustus 2018 bespraken we reeds de waarschijnlijke invoering van een verplichting tot opmaak van een fiscale fiche en inhouding van bedrijfsvoorheffing ingeval gratis aandelen, aandelen met korting of andere voordelen van alle aard worden toegekend door een buitenlandse groepsonderneming aan werknemers van de Belgische groepsonderneming.

Tax Insights - 04-2019 - Afzonderlijke aanslag van 5% bij onvoldoende bedrijfsleidersbezoldiging: afgeschaft

9 April 2019
Het wetsvoorstel tot afschaffing van de afzonderlijke aanslag van 5% bij onvoldoende bedrijfsleidersbezoldiging werd donderdag 4 april 2019 door de Kamer in plenaire vergadering algemeen goedgekeurd.

Tax Insights - 02- 2019 - Brexit – UK ondernemingen in België - Aansprakelijke vertegenwoordiging

26 February 2019
In het kader van een steeds realistischer wordende “no deal” Brexit, heeft de Belgische btw-administratie een overgangsregeling bekend gemaakt betreffende de omschakeling van een “directe btw-registratie” naar een btw-registratie via de aanstelling van een individuele aansprakelijke vertegenwoordiger.

Tax Insights - 02- 2019 - Sociétés, ASBL, AISBL, fondations, trust et fiducies : Le Registre UBO Vennootschappen, maatschappen, VZW’s en stichtingen: UBO-Register

22 February 2019
De termijn waarbinnen de gegevens van uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen, (internationale) vzw’s, stichtingen, trusts en fiducieën in het UBO-register (“Centraal register voor uiteindelijke begunstigden”) geregistreerd moeten worden, werd recent verlengd. De deadline voor deze registratie werd uitgesteld van 31 maart tot 30 september 2019.

Tax Insights - 02- 2019 - Brexit : btw-actiepunten vóór 29 maart 2019

18 February 2019
Hoogstwaarschijnlijk verlaat de UK de Europese Unie zonder “deal” op 29 maart 2019 om middernacht. Hoewel er nog héél veel onduidelijkheid bestaat over de praktische gevolgen hiervan, bezorgen wij u hierbij een paar actiepunten die in elk geval reeds kunnen genomen worden vóór deze datum.

Tax Insights - 02- 2019 - Bewijs toepassing BTW-vrijstelling intracommunautaire leveringen

15 February 2019
Met ingang van 1 januari 2020 zullen de voorwaarden betreffende het bewijs (van vervoer) van de vrijgestelde intracommunautaire leveringen binnen Europa geuniformiseerd zijn, zodat een einde wordt gesteld aan de talrijke discussies in dit verband.

Tax Insights - 01- 2019 - Hervorming vennootschapsbelasting : wetswijzigingen en verduidelijkingen

11 January 2019
Ingevolge de wet van 30 juli 2018 worden een aantal technische verbeteringen aangebracht aan de wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting (wet van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen, BS 10 augustus 2018).

Tax Insights -11 - 2018 - Nieuwe Btw-behandeling vouchers vanaf 1 januari 2019

12 November 2018
RSM informeert u Alle vouchers, uitgereikt na 31 december 2018 worden onderworpen aan een nieuw btw-regime, zoals bepaald door de Richtlijn 2016/ 1065/ EU. Ondanks het feit dat deze Richtlijn tot op heden niet is omgezet in de Belgische interne wetgeving, bezorgen wij u graag een overzicht van de belangrijkste principes.  

Tax Insights -10 - 2018 - Nieuwe transparantie-verplichtingen voor vennootschappen, maatschappen, VZW’s en stichtingen: UBO-Register

31 October 2018
De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna genoemd, ‘de Wet’) introduceerde reeds de invoering van een register van uiteindelijke begunstigden in het Belgisch landschap.

Tax Insights -10 - 2018 - Belgische dochterbedrijven voortaan ook socialezekerheids-bijdragen verschuldigd op aandelen van buitenlands moederbedrijf

30 October 2018
De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (hierna: RSZ) heeft vorige maand zijn instructies gewijzigd. Uit deze wijziging blijkt dat Belgische dochterbedrijven voortaan ook socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn op aandelen toegekend door het buitenlands moederbedrijf.  

Tax Insights -10 - 2018 - De forfaitaire vergoedingen voor binnenlandse dienstreizen vanaf 1 oktober 2018

30 October 2018
De maaltijdkosten gemaakt door een werknemer die voor beroepsdoeleinden reist binnen België, mogen - mits naleving van de voorwaarden - door de werkgever op forfaitaire wijze vergoed worden. De forfaits die ambtenaren van de Belgische Staat hiervoor ontvangen, gelden ook als norm voor de privésector en worden beschouwd als kosten eigen aan de werkgever, m.a.w.

Tax Insights -09-2018 - De forfaitaire vergoedingen voor buitenlandse dienstreizen sinds 6 juli 2018

24 September 2018
De kosten voor maaltijden, drank, lokaal vervoer, fooien en andere kleine uitgaven ter plekke gemaakt door een werknemer die voor beroepsdoeleinden naar het buitenland reist, mogen – mits naleving van de voorwaarden - door de werkgever op forfaitaire wijze vergoed worden.

Tax Insights 08-2018 Toekenning aandelen en voordelen van alle aard door buitenlandse groepsondernemingen

23 August 2018
De regering heeft tijdens de jongste begrotingsbesprekingen beslist een verplichting in te voeren tot opmaak van een fiscale fiche en inhouding van bedrijfsvoorheffing ingeval gratis aandelen, aandelen met korting of andere voordelen van alle aard worden toegekend door een buitenlandse groepsonderneming aan werknemers van de Belgische groepsonderneming.

Tax Insights 08-2018 Mobiliteitsbudget

20 August 2018
Eind vorige maand keurde de ministerraad een wetsontwerp goed voor de invoering van een mobiliteitsbudget vanaf 1 oktober 2018. Dit budget is een alternatief voor de bedrijfswagen. Werknemers kunnen hun bedrijfswagen inruilen voor een mobiliteitsbudget en dit bedrag vrij besteden aan duurzame(re) mobiliteit.

Tax Insights 07-2018 Intrastat : update Intrastat-aangifte voor verzendingen vanaf 2019

2 August 2018
Vanaf 2019 zullen er een aantal wijzigingen aan de Intrastat-aangifte voor verzendingen aangebracht worden. De Intrastat-aangifte voor verzendingen zal 2 bijkomende velden bevatten: - het land van herkomst van de goederen; - het btw-identificatienummer van de tegenpartij.

Tax Insights 06-2018 Buitenlandse BTW-teruggaafverzoek

2 August 2018
1. Wat? Elke belastingplichtige loopt wel hier of daar buitenlandse btw op, die uiteraard niet gerecupereerd kan worden via de Belgische btw-aangifte, maar wel via de zogenaamde 8e Richtlijn btw-teruggaafprocedure.

Tax Insights 03- 2018 Btw op onroerende verhuur: alsnog goedgekeurd?

30 March 2018
De Belgische federale regering heeft onlangs de btw-hervorming inzake onroerende verhuur alsnog goedgekeurd Draagwijdte (B2B):  

Tax Insight 12-2017: Volledig Belgisch geldverkeer binnenkort toegankelijk voor gerecht en fiscus

23 December 2017
Er is een wet in de maak die het in 2011 opgerichte Centraal Aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België gevoelig uitbreidt. 1. Actuele staat

Tax Insight 12-2017: transfer pricing deadline uitgesteld naar 31 maart 2018

21 December 2017
De Belgische fiscale administratie heeft, op 28 november 2017, meegedeeld dat er uitstel wordt verleend voor het indienen van het Groepsdossier, het Notificatieformulier, het Landenrapport en het Lokaal dossier, die opgemaakt moeten worden door Belgische entiteiten (ultieme moeder entiteit wat het Landenrapport betreft) van multinationale groepen, en waarvoor de oo

Tax Insights 12-2017 - Btw december voorschot voor 24/12 te betalen!

7 December 2017
Vanaf dit jaar moeten btw-kwartaalaangevers, net zoals btw-maandaangevers vóór 24 december van elk jaar nagaan of zij al dan niet een december voorschot moeten betalen. Dit decembervoorschot is:

Tax Insights 12-2017 - Voordeel alle aard IT-apparatuur vanaf 2018

7 December 2017
Vanaf 1 januari 2018 zullen de voordelen alle aard onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing met betrekking tot het privégebruik van IT-apparatuur dat door het bedrijf gratis ter beschikking wordt gesteld, geactualiseerd worden.

Tax Insights 12-2017 B2G e-facturering: bent u er klaar voor?

1 December 2017
Uiterlijk eind november 2018 zullen de centrale overheidsdiensten niet langer facturen op papier aanvaarden. Dit betekent dat alle facturen verplicht elektronisch uitgereikt moeten worden.

Tax Insights 11-2017 Leveringen van goederen en diensten aan diplomatieke zendingen

11 November 2017
Nieuwe regels betreffende de toepassing van de btw-vrijstelling   Sinds 1 augustus 2017 geldt een overgangsregeling ten einde de btw-vrijstelling voor de levering van goederen en diensten aan diplomatieke missies en consulaire posten toe te passen.

Tax Insights 10-2017 - Optie btw op onroerende verhuur: on hold

25 October 2017
Het Kernkabinet heeft dit weekend totaal onverwacht beslist de aangekondigde hervormingen inzake btw en onroerende verhuur voorlopig niet in te voeren. De geplande invoering van een optioneel stelsel om onroerende goederen te kunnen verhuren mét btw zou een revolutie betekend hebben in vastgoedsector, met een (onverwacht?) grote budgettaire impact.

Tax Insight 07-2017 - Zomerakkoord

30 July 2017
Maatregelen genomen in het zomerakkoord van 26 juli 2017   Tarief Vennootschapsbelasting

Tax Insight 02-2017 - Fiscale nieuwigheden

26 February 2017
Aanpassingen aangebracht door de Programmawet van 25 december 2016 Andere fiscale nieuwigheden van toepassing vanaf 1 januari 2017 Maatregelen en wijzigingen verwacht in de loop van 2017 Indien u bijkomende informatie wenst in verband met bovenstaande, staat het Tax team van RSM België te uwer beschikking.

Tax Insight 02-2017 - Afschaffing van de betalingen van BTW kwartaalvoorschotten vanaf 1 april 2017!

5 February 2017
Verplichting tot het betalen van voorschotten voor kwartaalaangevers Nieuwe regels van toepassing vanaf 1 april 2017   Indien u bijkomende informatie wenst in verband met bovenstaande, of BTW assistentie, staat het tax team van RSM België te uwer beschikking. Bekijk ons Tax Insight :

Tax Insight 01-2017 - EORI-identificatie verplicht bij import

29 January 2017
Vanaf 9 januari 2017, is de EORI identificatie ook vereist wanneer men goederen invoert. Indien u u bijkomende informatie wenst of hulp bij een EORI-registratie kan RSM InterTax u hier meer informatie over verschaffen of u hierin bijstaan, of kan u zich wenden tot uw contactpersoon binnen RSM. Bekijk ons Tax Insight :

Tax Insight 12-2016 Veranderingen op til voor bestuurders van Luxemburgse ondernemingen

28 December 2016
Met ingang van 1 januari 2017 zijn de vergoedingen van bestuurders in Luxemburgse rechtspersonen, ongeacht of het gaat om bestuurders-rechtspersonen of bestuurders-fysieke personen, onderworpen aan btw in Luxemburg.  

Tax insight 10-2016 Stijging van de forfaitaire vergoeding voor structureel thuiswerken

9 October 2016
Meer gelijkheid in de forfaits voor kosten eigen aan de werkgever Kostenforfait onderdeel van het loon? Hoogte van de kostenvergoeding Dubbel gebruik

Tax insight 10-2016 Nieuws in verband met formaliteiten bij internationale handel

8 October 2016
Inwerkingtreding van een nieuw communautair douanewetboek - gevolgen op het vlak van btw (Beslissing E.T. 129.169 dd. 20 mei 2016) Vanaf nu kan het bewijs van vrijgestelde intracommunautaire levering ook aangetoond worden met een “bestemmingsdocument” (Beslissing E.T. 129.460 dd. 1 juli 2016)

Tax Insights 08-2016 : Documenteren van verrekenprijzen wordt wettelijke verplichting

22 August 2016
Documenteren van verrekenprijzen wordt wettelijke verplichting Welke vennootschappen? Groepsdossier opstellen … en lokaal dossier Sancties Inwerkingtreding Ontsnappen de KMO’s?

Tax insight 06-2016 BEPS- Octrooiaftrek

19 June 2016
De impact van BEPS op de octrooiaftrek – nieuwe regeling in de maak Problematiek Overgangsbepaling Inwerkingtreding Bekijk ons Tax Insight :  

Tax insight 06-2016 BEPS

12 June 2016
Bedrijven wereldwijd verwachten een verhoging van 5% effectieve belastingdruk als gevolg van nieuwe fiscale regels Bekijk ons Tax Insight:

Tax alert Maart 2016 BTW nieuws

3 March 2016
Rechtspersonen die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van vennootschappen Esthetische ingrepen en behandelingen Misbruik bij verkopen op afstand  

Tax alert Februari 2016

15 February 2016
De fiscus kondigt boetes aan voor het laattijdig indienen van fiscale fiches Aangifteverplichting Sancties bij niet-naleving van de aangifteverplichting  

Tax alert December 2015

5 January 2016
  Het recht op aftrek voor gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen: interessante evolutie! Wat de bedrijfswagens betreft Wat de andere roerende goederen betreft

Tax alert November 2015

26 November 2015
Update BTW

Tax alert October 2015

26 November 2015
Taxshift   Bekijk ons Tax Alert : taxalert-oktober_2015.pdf  

Tax alert april 2015

26 November 2015
BTW OP VOORSCHOTFACTUREN. OPEISBAARHEID VAN DE BTW – VERLENGING VAN DE OVERGANGSREGELING EN AANKONDIGING VAN WETSWIJZIGING - BESLISSING BTW NR. E.T.128.109 DD. 17.04.2015.

Tax alert November 2014

26 November 2015
BTW BESTUURDERS RECHTSPERSONEN We wensen u te informeren over de wijziging in de positie van de btwadministratie betreffende de onderworpenheid aan btw van rechtspersonen die handelen in de hoedanigheid van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar.  

Tax alert October 2014 Intercommunales

26 November 2015
ONDERWERPING VAN INTERCOMMUNALES AAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us