RSM Belgium
Languages

Languages

Tax alerts

Tax Insights - 09-2019 - UBO-Register: Gedoogbeleid tot 31 december 2019

1 October 2019
Uiterlijk tegen 30 september 2019 dienen de gegevens van uiteindelijke begunstigde(n) van vennootschappen en juridische entiteiten via hun wettelijke vertegenwoordigers voor een eerste maal opgenomen te worden in het UBO (Ultimate Beneficial Owner)-Register.

Tax Insights - 09-2019 -Brexit : actiepunten voor een ‘no-deal’ scenario

12 September 2019
Een no-deal Brexit op 31 oktober 2019 blijft tot de mogelijkheden behoren.  Hierna herhalen we nog even de actiepunten die zeker ondernomen moeten worden om klaar te zijn voor een no-deal Brexit.  

Tax Insights - 08-2019 -Antimisbruikbepaling

21 August 2019
Hervorming vennootschapsbelasting – Wijziging afsluitingsdatum boekjaar – Nieuwe circulaire  

Tax Insights - 08-2019 -Buitenlandse btw-teruggaafverzoek

12 August 2019
1. Wat? Elke belastingplichtige loopt wel hier of daar buitenlandse btw op, die uiteraard niet gerecupereerd kan worden via de Belgische btw-aangifte, maar wel via de zogenaamde 8e Richtlijn btw-teruggaafprocedure. 

Tax Insights - 07-2019 - Transfer pricing documentatieverplichting: Deadline lokaal dossier 27 september 2019 – Jaarlijkse notificatieplicht (275 CBCNOT): voortaan enkel in geval van wijzigingen

4 July 2019
De transfer pricing documentatieverplichting werd ingevoerd door de Programmawet van 1 juli 2016. De wetgeving is in lijn met de drievoudige documentatieplicht (Landenrapport, Lokaal dossier en Groepsdossier) van Actie 13 van het OESO BEPS project.

Tax Insights - 06-2019 - Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

3 July 2019
Op 28 februari 2019 heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd. De wet van 23 maart 2019 tot invoering van deze substantiële hervorming werd op 4 april 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 

Tax Insights - 05-2019 - Fiches 281.50 – Inkomsten 2018

7 June 2019
Elke vennootschap dient jaarlijks individuele fiches 281.50 op te maken voor de tijdens dat kalenderjaar betaalde of toegekende commissies, makelaarslonen,  restorno’s, vacatiegelden, erelonen, gratificaties of vergoedingen of voordelen van alle aard, etc. die voor de verkrijgers belastbare inkomsten zijn. 

Tax Insights - 04-2019 - Toekenning aandelen en voordelen van alle aard door buitenlandse groepsondernemingen

18 April 2019
In de Tax Insight van augustus 2018 bespraken we reeds de waarschijnlijke invoering van een verplichting tot opmaak van een fiscale fiche en inhouding van bedrijfsvoorheffing ingeval gratis aandelen, aandelen met korting of andere voordelen van alle aard worden toegekend door een buitenlandse groepsonderneming aan werknemers van de Belgische groepsonderneming.

Tax Insights - 04-2019 - Afzonderlijke aanslag van 5% bij onvoldoende bedrijfsleidersbezoldiging: afgeschaft

9 April 2019
Het wetsvoorstel tot afschaffing van de afzonderlijke aanslag van 5% bij onvoldoende bedrijfsleidersbezoldiging werd donderdag 4 april 2019 door de Kamer in plenaire vergadering algemeen goedgekeurd.

Tax Insights - 02- 2019 - Brexit – UK ondernemingen in België - Aansprakelijke vertegenwoordiging

26 February 2019
In het kader van een steeds realistischer wordende “no deal” Brexit, heeft de Belgische btw-administratie een overgangsregeling bekend gemaakt betreffende de omschakeling van een “directe btw-registratie” naar een btw-registratie via de aanstelling van een individuele aansprakelijke vertegenwoordiger.

Tax Insights - 02- 2019 - Sociétés, ASBL, AISBL, fondations, trust et fiducies : Le Registre UBO Vennootschappen, maatschappen, VZW’s en stichtingen: UBO-Register

22 February 2019
De termijn waarbinnen de gegevens van uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen, (internationale) vzw’s, stichtingen, trusts en fiducieën in het UBO-register (“Centraal register voor uiteindelijke begunstigden”) geregistreerd moeten worden, werd recent verlengd. De deadline voor deze registratie werd uitgesteld van 31 maart tot 30 september 2019.

Tax Insights - 02- 2019 - Brexit : btw-actiepunten vóór 29 maart 2019

18 February 2019
Hoogstwaarschijnlijk verlaat de UK de Europese Unie zonder “deal” op 29 maart 2019 om middernacht. Hoewel er nog héél veel onduidelijkheid bestaat over de praktische gevolgen hiervan, bezorgen wij u hierbij een paar actiepunten die in elk geval reeds kunnen genomen worden vóór deze datum.

Tax Insights - 02- 2019 - Bewijs toepassing BTW-vrijstelling intracommunautaire leveringen

15 February 2019
Met ingang van 1 januari 2020 zullen de voorwaarden betreffende het bewijs (van vervoer) van de vrijgestelde intracommunautaire leveringen binnen Europa geuniformiseerd zijn, zodat een einde wordt gesteld aan de talrijke discussies in dit verband.

Tax Insights - 01- 2019 - Hervorming vennootschapsbelasting : wetswijzigingen en verduidelijkingen

11 January 2019
Ingevolge de wet van 30 juli 2018 worden een aantal technische verbeteringen aangebracht aan de wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting (wet van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen, BS 10 augustus 2018).

Tax Insights -11 - 2018 - Nieuwe Btw-behandeling vouchers vanaf 1 januari 2019

12 November 2018
RSM informeert u Alle vouchers, uitgereikt na 31 december 2018 worden onderworpen aan een nieuw btw-regime, zoals bepaald door de Richtlijn 2016/ 1065/ EU. Ondanks het feit dat deze Richtlijn tot op heden niet is omgezet in de Belgische interne wetgeving, bezorgen wij u graag een overzicht van de belangrijkste principes.  

Tax Insights -10 - 2018 - Nieuwe transparantie-verplichtingen voor vennootschappen, maatschappen, VZW’s en stichtingen: UBO-Register

31 October 2018
De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (hierna genoemd, ‘de Wet’) introduceerde reeds de invoering van een register van uiteindelijke begunstigden in het Belgisch landschap.

Tax Insights -10 - 2018 - Belgische dochterbedrijven voortaan ook socialezekerheids-bijdragen verschuldigd op aandelen van buitenlands moederbedrijf

30 October 2018
De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (hierna: RSZ) heeft vorige maand zijn instructies gewijzigd. Uit deze wijziging blijkt dat Belgische dochterbedrijven voortaan ook socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn op aandelen toegekend door het buitenlands moederbedrijf.  

Tax Insights -10 - 2018 - De forfaitaire vergoedingen voor binnenlandse dienstreizen vanaf 1 oktober 2018

30 October 2018
De maaltijdkosten gemaakt door een werknemer die voor beroepsdoeleinden reist binnen België, mogen - mits naleving van de voorwaarden - door de werkgever op forfaitaire wijze vergoed worden. De forfaits die ambtenaren van de Belgische Staat hiervoor ontvangen, gelden ook als norm voor de privésector en worden beschouwd als kosten eigen aan de werkgever, m.a.w.

Tax Insights -09-2018 - De forfaitaire vergoedingen voor buitenlandse dienstreizen sinds 6 juli 2018

24 September 2018
De kosten voor maaltijden, drank, lokaal vervoer, fooien en andere kleine uitgaven ter plekke gemaakt door een werknemer die voor beroepsdoeleinden naar het buitenland reist, mogen – mits naleving van de voorwaarden - door de werkgever op forfaitaire wijze vergoed worden.

Tax Insights 08-2018 Toekenning aandelen en voordelen van alle aard door buitenlandse groepsondernemingen

23 August 2018
De regering heeft tijdens de jongste begrotingsbesprekingen beslist een verplichting in te voeren tot opmaak van een fiscale fiche en inhouding van bedrijfsvoorheffing ingeval gratis aandelen, aandelen met korting of andere voordelen van alle aard worden toegekend door een buitenlandse groepsonderneming aan werknemers van de Belgische groepsonderneming.

Tax Insights 08-2018 Mobiliteitsbudget

20 August 2018
Eind vorige maand keurde de ministerraad een wetsontwerp goed voor de invoering van een mobiliteitsbudget vanaf 1 oktober 2018. Dit budget is een alternatief voor de bedrijfswagen. Werknemers kunnen hun bedrijfswagen inruilen voor een mobiliteitsbudget en dit bedrag vrij besteden aan duurzame(re) mobiliteit.

Tax Insights 07-2018 Intrastat : update Intrastat-aangifte voor verzendingen vanaf 2019

2 August 2018
Vanaf 2019 zullen er een aantal wijzigingen aan de Intrastat-aangifte voor verzendingen aangebracht worden. De Intrastat-aangifte voor verzendingen zal 2 bijkomende velden bevatten: - het land van herkomst van de goederen; - het btw-identificatienummer van de tegenpartij.

Tax Insights 06-2018 Buitenlandse BTW-teruggaafverzoek

2 August 2018
1. Wat? Elke belastingplichtige loopt wel hier of daar buitenlandse btw op, die uiteraard niet gerecupereerd kan worden via de Belgische btw-aangifte, maar wel via de zogenaamde 8e Richtlijn btw-teruggaafprocedure.

Tax Insights 03- 2018 Btw op onroerende verhuur: alsnog goedgekeurd?

30 March 2018
De Belgische federale regering heeft onlangs de btw-hervorming inzake onroerende verhuur alsnog goedgekeurd Draagwijdte (B2B):  

Tax Insight 12-2017: Volledig Belgisch geldverkeer binnenkort toegankelijk voor gerecht en fiscus

23 December 2017
Er is een wet in de maak die het in 2011 opgerichte Centraal Aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België gevoelig uitbreidt. 1. Actuele staat

Tax Insight 12-2017: transfer pricing deadline uitgesteld naar 31 maart 2018

21 December 2017
De Belgische fiscale administratie heeft, op 28 november 2017, meegedeeld dat er uitstel wordt verleend voor het indienen van het Groepsdossier, het Notificatieformulier, het Landenrapport en het Lokaal dossier, die opgemaakt moeten worden door Belgische entiteiten (ultieme moeder entiteit wat het Landenrapport betreft) van multinationale groepen, en waarvoor de oo

Tax Insights 12-2017 - Btw december voorschot voor 24/12 te betalen!

7 December 2017
Vanaf dit jaar moeten btw-kwartaalaangevers, net zoals btw-maandaangevers vóór 24 december van elk jaar nagaan of zij al dan niet een december voorschot moeten betalen. Dit decembervoorschot is:

Tax Insights 12-2017 - Voordeel alle aard IT-apparatuur vanaf 2018

7 December 2017
Vanaf 1 januari 2018 zullen de voordelen alle aard onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing met betrekking tot het privégebruik van IT-apparatuur dat door het bedrijf gratis ter beschikking wordt gesteld, geactualiseerd worden.

Tax Insights 12-2017 B2G e-facturering: bent u er klaar voor?

1 December 2017
Uiterlijk eind november 2018 zullen de centrale overheidsdiensten niet langer facturen op papier aanvaarden. Dit betekent dat alle facturen verplicht elektronisch uitgereikt moeten worden.

Tax Insights 11-2017 Leveringen van goederen en diensten aan diplomatieke zendingen

11 November 2017
Nieuwe regels betreffende de toepassing van de btw-vrijstelling   Sinds 1 augustus 2017 geldt een overgangsregeling ten einde de btw-vrijstelling voor de levering van goederen en diensten aan diplomatieke missies en consulaire posten toe te passen.

Tax Insights 10-2017 - Optie btw op onroerende verhuur: on hold

25 October 2017
Het Kernkabinet heeft dit weekend totaal onverwacht beslist de aangekondigde hervormingen inzake btw en onroerende verhuur voorlopig niet in te voeren. De geplande invoering van een optioneel stelsel om onroerende goederen te kunnen verhuren mét btw zou een revolutie betekend hebben in vastgoedsector, met een (onverwacht?) grote budgettaire impact.

Tax Insight 07-2017 - Zomerakkoord

30 July 2017
Maatregelen genomen in het zomerakkoord van 26 juli 2017   Tarief Vennootschapsbelasting

Tax Insight 02-2017 - Fiscale nieuwigheden

26 February 2017
Aanpassingen aangebracht door de Programmawet van 25 december 2016 Andere fiscale nieuwigheden van toepassing vanaf 1 januari 2017 Maatregelen en wijzigingen verwacht in de loop van 2017 Indien u bijkomende informatie wenst in verband met bovenstaande, staat het Tax team van RSM België te uwer beschikking.

Tax Insight 02-2017 - Afschaffing van de betalingen van BTW kwartaalvoorschotten vanaf 1 april 2017!

5 February 2017
Verplichting tot het betalen van voorschotten voor kwartaalaangevers Nieuwe regels van toepassing vanaf 1 april 2017   Indien u bijkomende informatie wenst in verband met bovenstaande, of BTW assistentie, staat het tax team van RSM België te uwer beschikking. Bekijk ons Tax Insight :

Tax Insight 01-2017 - EORI-identificatie verplicht bij import

29 January 2017
Vanaf 9 januari 2017, is de EORI identificatie ook vereist wanneer men goederen invoert. Indien u u bijkomende informatie wenst of hulp bij een EORI-registratie kan RSM InterTax u hier meer informatie over verschaffen of u hierin bijstaan, of kan u zich wenden tot uw contactpersoon binnen RSM. Bekijk ons Tax Insight :

Tax Insight 12-2016 Veranderingen op til voor bestuurders van Luxemburgse ondernemingen

28 December 2016
Met ingang van 1 januari 2017 zijn de vergoedingen van bestuurders in Luxemburgse rechtspersonen, ongeacht of het gaat om bestuurders-rechtspersonen of bestuurders-fysieke personen, onderworpen aan btw in Luxemburg.  

Tax insight 10-2016 Stijging van de forfaitaire vergoeding voor structureel thuiswerken

9 October 2016
Meer gelijkheid in de forfaits voor kosten eigen aan de werkgever Kostenforfait onderdeel van het loon? Hoogte van de kostenvergoeding Dubbel gebruik

Tax insight 10-2016 Nieuws in verband met formaliteiten bij internationale handel

8 October 2016
Inwerkingtreding van een nieuw communautair douanewetboek - gevolgen op het vlak van btw (Beslissing E.T. 129.169 dd. 20 mei 2016) Vanaf nu kan het bewijs van vrijgestelde intracommunautaire levering ook aangetoond worden met een “bestemmingsdocument” (Beslissing E.T. 129.460 dd. 1 juli 2016)

Tax Insights 08-2016 : Documenteren van verrekenprijzen wordt wettelijke verplichting

22 August 2016
Documenteren van verrekenprijzen wordt wettelijke verplichting Welke vennootschappen? Groepsdossier opstellen … en lokaal dossier Sancties Inwerkingtreding Ontsnappen de KMO’s?

Tax insight 06-2016 BEPS- Octrooiaftrek

19 June 2016
De impact van BEPS op de octrooiaftrek – nieuwe regeling in de maak Problematiek Overgangsbepaling Inwerkingtreding Bekijk ons Tax Insight :  

Tax insight 06-2016 BEPS

12 June 2016
Bedrijven wereldwijd verwachten een verhoging van 5% effectieve belastingdruk als gevolg van nieuwe fiscale regels Bekijk ons Tax Insight:

Tax alert Maart 2016 BTW nieuws

3 March 2016
Rechtspersonen die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van vennootschappen Esthetische ingrepen en behandelingen Misbruik bij verkopen op afstand  

Tax alert Februari 2016

15 February 2016
De fiscus kondigt boetes aan voor het laattijdig indienen van fiscale fiches Aangifteverplichting Sancties bij niet-naleving van de aangifteverplichting  

Tax alert December 2015

5 January 2016
  Het recht op aftrek voor gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen: interessante evolutie! Wat de bedrijfswagens betreft Wat de andere roerende goederen betreft

Tax alert November 2015

26 November 2015
Update BTW

Tax alert October 2015

26 November 2015
Taxshift   Bekijk ons Tax Alert : taxalert-oktober_2015.pdf  

Tax alert april 2015

26 November 2015
BTW OP VOORSCHOTFACTUREN. OPEISBAARHEID VAN DE BTW – VERLENGING VAN DE OVERGANGSREGELING EN AANKONDIGING VAN WETSWIJZIGING - BESLISSING BTW NR. E.T.128.109 DD. 17.04.2015.

Tax alert November 2014

26 November 2015
BTW BESTUURDERS RECHTSPERSONEN We wensen u te informeren over de wijziging in de positie van de btwadministratie betreffende de onderworpenheid aan btw van rechtspersonen die handelen in de hoedanigheid van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar.  

Tax alert October 2014 Intercommunales

26 November 2015
ONDERWERPING VAN INTERCOMMUNALES AAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us