Hatırlanacağı üzere;

7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 7194 sayılı Kanunla, ister tek işverenden isterse birden çok işverenden alınmış olsun, belli bir tutarı aşan ücret gelirleri için beyanname verme zorunluluğu getirilmiştir. Değişiklik öncesi, tek işverenden alınan ücretler tutara bakılmaksızın beyana tabi değildi.

2020 yılından itibaren yürürlüğe giren yeni uygulamaya göre, 2020 yılı ücret gelirleri toplamı 600.000,- TL'yi aşan mükellefler bu gelirlerini Mart/2021 ayı itibariyle verecekleri yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edeceklerdir. Ücret dışında elde edilen diğer gelirlerin (Kira geliri, temettü geliri, Eurobond faizi, yurt dışı faiz vb. gelirler) vergi beyanına dahil edilmesi kendi koşullarına ve beyan hadlerine bağlıdır.

Yapılan düzenlemenin esasen vergi yükünü arttırıcı etkisi bulunmamaktadır. Hatta yapılacak beyan, bazı durumlarda mükellefin lehine vergi yükünü azaltabilmektedir. Bu kapsamda; şahıs sigorta primleri, eğitim ve sağlık harcamaları, bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamalarının beyannamede indirim konusu yapılabilmesi nedeniyle iade edilecek vergi tutarı doğmaktadır.

Ancak; beyannamede indirim konusu yapılacak giderlere ilişkin bazı koşullar ve sınırlamalar olduğundan, beyannamelerin uzman kişilere hazırlatılmasında yarar bulunmaktadır.

Öte yandan vergi beyanı konusunda CRS adı verilen “ülkeler arası bilgi değişimi uygulamasını” da göz önünde bulundurmak gerekir. Zira vergi mevzuatına göre; Türkiye'de yerleşmiş olan kişiler tam mükellef statüsünde olup, gerek Türkiye içinde ve gerekse yurt dışında elde ettikleri gelirlerin (yurt dışı faiz, temettü, hisse senedi/tahvil satış kazancı gibi) tamamı üzerinden Türkiye'de vergilendirilirler.

RSM Turkey olarak; beyannamelerinizin doğru ve sağlıklı bir şekilde hazırlanması ve doğabilecek iade verginin mümkün olan en kısa sürelerde Vergi Dairelerinden nakden tahsili konusunda uzman kadrolarla size yardımcı olmak üzere hizmete hazır olduğumuzu hatırlatmak isteriz.

Konu hakkında aşağıdaki ilgili kişilerle mail veya telefon aracılığıyla temas kurmanız yeterlidir.

Saygılarımızla.

RSM Turkey

A.Cihat Kumuşoğlu

 

Mustafa Tılmaç: [email protected] Tel: 0 (212) 370 07 00

Serhat Serter: [email protected] Tel: 0 (212) 370 07 00

Nihat Yıldırım: [email protected] Tel: 0 (212) 370 07 00

 

İletişim Formu