UBO REGISTER : OPENBARE TOEGANG tijdelijk opgeschort

 

Het UBO-register werd ingevoerd door een Europese richtlijn in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het centraliseert informatie (bv. naam, voornaam, woonplaats, nationaliteit, enz.) met betrekking tot de uiteindelijke begunstigden van vennootschappen, A(I)SBL, stichtingen, trusts en gelijkaardige juridische constructies gevestigd in Belgiƫ. Het doel is om de autoriteiten in staat te stellen om gemakkelijk te identificeren welke natuurlijke personen controle uitoefenen over een vennootschap of rechtspersoon die informatieplichtig is.

Sinds 2018 is de toegang tot het UBO-register aanzienlijk uitgebreid. Aanvankelijk was het UBO-register enkel toegankelijk voor de autoriteiten, voor verplichte entiteiten die onder de antiwitwaswet vallen (bv. notarissen, advocaten, belastingadviseurs, ...) en voor personen die een rechtmatig belang aantonen om de in het UBO-register opgenomen informatie te raadplegen. Na een wijziging van de Europese richtlijn werd het UBO-register toegankelijk voor het publiek, evenals de meeste informatie die erin wordt verstrekt.

 

ARREST VAN HET HOF VAN DE EUROPESE UNIE

 

In een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 22 november 2022 wordt geoordeeld dat de onvoorwaardelijke toegang tot het UBO-register in strijd is met de grondrechten en niet strookt met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van persoonsgegevens. Volgens het Hof vormt de onvoorwaardelijke toegang tot de informatie in het UBO-register een onevenredige inmenging in het nagestreefde doel van algemeen belang, namelijk de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

De Europese richtlijn zal dus moeten worden aangepast en het is vervolgens aan de lidstaten om hun nationale wetgeving hierop aan te passen.

Op dit moment is het UBO-register alleen toegankelijk voor de bevoegde autoriteiten en voor de entiteiten die onder de antiwitwaswet vallen.

 

 

Indien u vragen heeft over bovenstaande onderwerpen, aarzel dan niet om contact op te nemen met het RSM Belgium Tax team ([email protected]).