Werkgeversdiensten

 

De Belgische arbeidswetgeving en de personenbelasting in België veranderen op sneltempo en worden steeds complexer terwijl de werkgelegenheid op een grotere wereldwijde schaal dan voorheen gebeurt.

Dit gecombineerd met de strikte interpretatie van de regels door de overheidsinstanties, niet enkel in België maar over de hele wereld, leidt ertoe dat deskundig advies een absolute vereiste is om in staat te zijn om uw weg te vinden door het labyrint van rechtsregels. Onze specialisten van de Fiscale & Werkgeversdiensten streven ernaar met u samen te werken om de personeelskosten voor bedrijven te optimaliseren en tegelijkertijd het hoogst mogelijke nettoresultaat te waarborgen voor het individu, zij het als zelfstandige of als werknemer. Gelet op de steeds hogere administratieve last die gepaard gaat met het tewerkstellen van personeel in België, is ons bedrijfssegment Fiscale & Werkgeversdiensten speciaal gericht op het beheer van deze procedure, in samenwerking met onze klanten.

1. IMMIGRATIEFORMALITEITEN

De immigratie speelt een cruciale rol in de huidige mondiale bedrijfsomgeving. RSM verstrekt gespecialiseerd advies over immigratie aan een breed scala aan klanten en biedt ondersteuning op het vlak van compliance vereisten van haar klanten.

Op basis van uw bedrijfsbehoeften kunnen wij bepalen welke oplossing de beste is voor uw specifiek geval. RSM biedt een praktijkgerichte aanpak om te waarborgen dat uw onderneming de nodige werknemers naar België kan overbrengen binnen de kortst mogelijke termijn.

2. RSM InterPay - LOONADMINISTRATIE EN COÖRDINATIE

Na de ontwikkeling van een remuneratiebeleid komt de werkelijke uitvoering van de maandelijkse loonlijst van uw werknemers.

Gelet op het steeds complexere karakter van de Belgische wetgeving en de talrijke vereisten die op werkgevers in België worden opgelegd, heeft RSM een specifieke benadering ontwikkeld om de loonlijstprocedure samen met uw klanten te beheren.

RSM kan uw loonlijst behandelen van A tot Z alsof RSM uw intern HR-departement was. Indien nodig, kan deze bijstand veel intensiever zijn dan de dienst die u wordt aangeboden door normale loonlijst aanbieders. Dergelijke intense begeleiding is ideaal voor bedrijven met beperkte HR-middelen in België of met een beperkte kennis van de Belgische wetgeving.

RSM verzekert de naleving van de wetgeving door de kennis van onze specialisten op het vlak van Belgische loonlijstkwesties met de hulp van onze fiscale specialisten. RSM verzamelt de loonlijstinstructies in het door u als werkgever gewenste formaat, zet deze om in instructies voor de loonlijst-software, controleert de uitvoer van de software inzake de interne en externe compliance en verzendt de loonbrieven samen met de betaalinstructies. De loonbrieven kunnen rechtstreeks aan de werknemers worden overgemaakt.

Indien gewenst, kunnen wij de werknemer over zijn loonbrief informeren in het Nederlands, Frans of Engels. RSM houdt ook alle wetgevende veranderingen die een invloed zullen hebben op de loonlijst nauwlettend in de gaten, informeert de werkgever indien nodig en verstrekt advies inzake de uitvoering van de veranderingen van de loonlijst.

3.FISCALE FORMALITEITEN

Werken in België houdt in dat er aan verschillende formaliteiten moet worden voldaan. Deze formaliteiten zijn meestal wettelijke vereisten zoals het invullen van een jaarlijkse aangifte in de personenbelasting, maar soms biedt het vervullen van een formaliteit toegang tot een gunstigere fiscale behandeling zoals de bijzondere belastingregeling voor buitenlandse leidinggevenden en specialisten.

De specialisten bij RSM zijn zich bewust van deze formaliteiten en kunnen advies verstrekken en verzekeren dat de praktische compliance-aspecten worden behandeld.

4. HR, SOCIALE EN ARBEIDSKWESTIES

De specialisten bij RSM hebben praktische ervaring op het vlak van het Belgisch arbeidsrecht. Binnen het team verzekert de combinatie van kennis op het vlak van arbeidsrecht en fiscaal recht dat de door RSM aangeboden oplossing de hoogst mogelijke waarde biedt aan uw organisatie.

Wij kunnen u begeleiden met betrekking tot de vele arbeidsrechtelijke vereisten en bij het opstellen van uw bedrijfsbeleid, arbeidsreglementen en arbeidsovereenkomsten.

5.SOCIALE ZEKERHEID

Werken in een grensoverschrijdende context heeft niet alleen gevolgen op fiscaal vlak, maar tevens op het gebied van de sociale zekerheid. De sociale zekerheid heeft een invloed op de belangrijkste bezorgheden van uw werknemers zoals pensioen, arbeidsongeschiktheid en de ziektekostenverzekering.

In Europa is het uitgangspunt dat personen die onder de EU-regelgeving vallen, slechts worden onderworpen aan de wetgeving van één enkele lidstaat. Gewoonlijk is de wetgeving van de lidstaat waar de activiteit wordt uitgevoerd van toepassing ("lex loci laboris"). Er bestaan echter veel afwijkingen van deze algemene regel en onze specialisten kunnen u daarin begeleiden. Bovendien kunnen we helpen bij bepaalde compliance-kwesties zoals bij de A1 verklaring of de verklaring van dekking.

6. FISCAAL ADVIES

Het zo complexe Belgisch wetgevend landschap biedt tevens besparingsmogelijkheden. Samen met de internationale verdragen die bindend zijn ten aanzien van landen, kunnen onze specialisten begeleiding bieden op het vlak van een groot aantal remuneratietechnieken en loonstructuren. Dit kan gaan van het ontwerp tot de uitvoering van een loonverdeling (“salary split”), van kosten voor de werknemer tot eenmalige aan resultaat gebonden bonusplannen tot O&O belastingvrijstellingen en aanmoedigingsmaatregelen op basis van eigen vermogen.

7. BIJZONDERE BELASTINGREGELING VOOR BUITENLANDSE LEIDINGGEVENDEN EN SPECIALISTEN

De Belgische Belastingadministratie verleent bijzondere belastingvoordelen aan niet-Belgische leidinggevenden en werknemers met speciale vaardigheden die tijdelijk werden toegewezen om een activiteit uit te oefenen in België. Deze reeks voordelen heet de Bijzondere Belastingregeling.

De Bijzondere Belastingregeling werd door de Belgische overheid ontworpen om buitenlandse multinationale ondernemingen en onderzoeks- en ontwikkelingscentra aan te trekken om de economische groei te stimuleren en nieuwe banen te creëren.

De voordelen van de bijzondere belastingregeling zijn de belastingvrije vergoedingen tot EUR 11.250 per jaar (in sommige gevallen EUR 29.750), de vrijstelling van alle buitenlandse zakenreizen van de personenbelasting in België en de behandeling als een Belgische niet-ingezetene, hoewel u in België verblijft.

RSM kan u begeleiden inzake de bijzondere belastingregeling en de tijdige aangifte bij de Belgische belastingoverheden verzekeren.

8. AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

De zesde staatshervorming en de bijhorende regionalisering van de belastingen heeft de reeds complexe Belgische belastingregels nog ingewikkelder gemaakt. De Belgische wetgeving voorziet in een jaarlijkse verplichting om een formulier inzake de aangifte in de personenbelasting in te vullen, zowel voor de Belgische inwoners als de niet-ingezetenen. Deze jaarlijkse belastingaangifte vergelijkt de bedrijfsvoorheffing die wordt geheven op de loonlijst met de huidige tarieven van de personenbelasting en bepaalt of een individu bedragen kan terugvorderen van de overheden of moet bijbetalen naast hetgeen wat al werd ingehouden.

RSM verstrekt bijstand, zowel aan particulieren als aan ondernemingen, om de lasten die gepaard gaan met de jaarlijkse aangifte van het belastingformulier. Onze bijstand is sterk afgestemd op uw behoeften en varieert van een presentatie van de Belgische personenbelasting in uw bedrijf, tot workshops over specifieke onderwerpen, de voorbereiding van de volledige belastingaangifte of face-to-face vergaderingen om eventuele vragen te bespreken.

9. . KOSTEN EIGEN AAN DE WERKGEVER             

Eén van de belangrijkste verplichtingen van een werkgever is om de vereiste hulp, hulpmiddelen en materialen voor de uitvoering van het werk ter beschikking te stellen van zijn werknemers. Bedragen die een vergoeding zijn van kosten die ten laste moeten worden genomen door de werkgever worden uitgesloten van het begrip "vergoeding". Het betreft slechts kosten ten laste van de werkgever, voortvloeiend uit de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

De werknemer moet op basis van bewijsmateriaal kunnen aantonen dat de kostenvergoedingen overeenstemmen met de realiteit. RSM kan u bijstaan bij de bepaling van het juiste bedrag van de kosten eigen aan de werkgever en kan u begeleiden bij vragen inzake het aanslagbiljet, bij het opstellen van dossier ter staving en bij de implementatie van deze kostenvergoedingen in uw bedrijfsbeleid.

10. LOONVERDELING (“SALARY SPLIT”)

In de geglobaliseerde wereld van vandaag werken veel werknemers in grensoverschrijdende situaties. Werken in meer dan twee landen kan belangrijke gevolgen hebben op het vlak van de fiscaliteit en de sociale zekerheid. Personenbelastingen kunnen verschuldigd zijn in meer dan één land en gevolgen inzake de vennootschapsbelastingen kunnen zich voordoen. Er moet tevens worden bepaald in welk land de sociale zekerheid verschuldigd is. Verschillende formaliteiten moeten worden vervuld en een behoorlijke loonlijst-implementatie is een absolute vereiste. Samen met onze kantoren in andere landen kan RSM u helpen bij het structureren van de loonverdeling (“salary split”), kan het de naleving van de wetgeving verzekeren en kan het zorgen voor een correcte praktische implementatie.

11. EENMALIG AAN RESULTAAT GEBONDEN BONUSPLAN

Eenmalige aan resultaat gebonden voordelen zijn voordelen die verbonden zijn aan collectieve verwezenlijkingen van de vennootschap, van een bedrijfsgroep of een gedefinieerde groep werknemers, op basis van objectieve criteria. Deze voordelen zijn afhankelijk van de verwezenlijking van duidelijk gedefinieerde, transparante, definieerbare/meetbare en controleerbare doelstellingen die onzeker zijn bij de implementatie van het bonusplan. Deze voordelen zijn vrijgesteld van de personenbelasting en zijn slechts onderworpen aan een solidariteitsbijdrage van 13,07% door de werknemer en van 33% door de werkgever. Onze specialisten kunnen u bijstaan in de praktische uitvoering van dit soort bonusplannen.

12. O&O BELASTINGVRIJSTELLINGEN

België streeft ernaar om een belangrijk deel van het BBP te besteden aan onderzoek en ontwikkeling. Gelet op de belangrijke rol die bedrijven hierin hebben, bestaan er verschillende fiscale maatregelen om O&O te stimuleren. Eén van deze maatregelen is de O&O belastingvrijstelling die voorziet dat een bedrijf tot 80% wordt vrijgesteld van de overschrijving van de bedrijfsvoorheffing geheven op de lonen van de werknemers aan de Belgische belastingoverheden. Bepaalde vereisten worden, zowel aan de vennootschappen als aan de werknemers, opgelegd. RSM kan bijstand verlenen in het verkrijgen van dit belangrijk voordeel en dit binnen uw onderneming implementeren.

13. AANMOEDIGINGSMAATREGELEN OP BASIS VAN EIGEN VERMOGEN

In de loop der jaren hebben bedrijven getracht om goed presterende werknemers te belonen en hen aan de onderneming te binden door verschillende aanmoedigingsmaatregelen. België heeft voordelige belastingregelingen voor beloningen op basis van het eigen vermogen zoals aandelenopties en voorwaardelijk toegekende aandelen. Verschillende Belgische banken bieden producten aan die voordelen halen uit deze voordelige belastingregelingen. In het bijzonder wat de aandelenopties betreft, voorziet de Belgische specifieke wetgeving in verschillende gevallen in een forfaitaire belasting op het ogenblik van de toekenning die recht tegenover het standpunt van andere landen staan, die aandelenopties belasten op het ogenblik van de uitoefening ervan.

Voor verdere informatie kan u contact opnemen met

Kenny Ransquin

kenny2021-2_resize_-_copie.jpg

PROFIEL

 

BROCHURE Werkgeversdiensten

ges_brochure.jpg

Onze algemene voorwaarden raadplegen : Algemene_voorwaarden_fiduciaire_nl.pdf 

 

Our Newsletters