Eerder dit jaar werd de ‘wet houdende diverse fiscale bepalingen’ dd. 21 januari 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Binnen het bestek van deze Tax Insights wordt kortstondig stilgestaan bij één van deze bepalingen die de regelgeving rond de fiscale fiches 281.50 grondig wijzigde met als doel de administratieve rompslomp in hoofde van bedrijven te verlichten. 

Voor een goed begrip herinneren we eraan dat in beginsel elke vennootschap jaarlijks individuele fiches 281.50 dient op te maken voor de tijdens dat kalenderjaar betaalde of toegekende commissies, makelaarslonen, restorno’s, vacatiegelden, erelonen, gratificaties of vergoedingen of voordelen van alle aard, en dergelijke die voor de verkrijgers in België of in het buitenland belastbare inkomsten zijn. 

Een en ander leidde ertoe dat alle commissies, vergoedingen, e.d. die aan buitenlandse ontvangers werden toegekend steevast vermeld moesten worden op fiches 281.50 in zoverre de kosten of baten een grensbedrag van €125 overschreden.

NIEUWE REGELING

Met het oog op een welgekomen administratieve vereenvoudiging voorziet de voornoemde wet voortaan in de afschaffing van de verplichting om een fiche 281.50 indien:

  • de beoogde kosten verbonden zijn aan leveringen of diensten verricht door een belastingplichtige gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein); 

en

  • voor dergelijke handelingen een wettelijke of reglementaire verplichting bestaat om een factuur of een gelijkaardig document in de plaats daarvan op te stellen.

Hogergenoemde wet heeft tevens aan de Koning de bevoegdheid gegevens een grensbedrag in te voeren, waaronder de ficheverplichting zonder meer niet geldt. Het plafond bedraagt thans €250 en geldt per jaar en per leverancier van goederen of dienstverrichter. 

De nieuwe regeling inzake de ficheverplichting geldt voor betaalde of toegekende inkomsten vanaf 1 januari 2021.

De fiches 281.50 en samenvattende opgaven voor kalenderjaar 2021 moeten uiterlijk 29 juni 2022 (elektronisch) worden ingediend. 

Vennootschappen die deze verplichtingen niet zouden naleven, riskeren strenge sancties. In voorkomend geval kan de belastingadministratie overgaan tot het vestigen van een afzonderlijke aanslag wegens geheime commissielonen van 100% (of 50% indien de verkrijger een rechtspersoon is).

Indien uw fiscale fiches gewoonlijk door ons kantoor worden ingediend, zal uw dossierbeheerder zoals gebruikelijk de indiening hiervan verzekeren, en dit binnen de wettelijke termijn.

Heb je vragen omtrent bovenstaande thema’s, aarzel dan niet om contact op te nemen met het RSM Belgium | Tax team ([email protected]). 

RSM Belgium | Tax

DOWNLOAD onze TAX INSIGHTS

tax_insights_small.jpg