Tax Insights december 2021 - Hervorming van het bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden

Als gevolg van de Federale begroting heeft de Belgische overheid beslist om het bestaand bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden aan te passen met een nieuw fiscaal regime dat in werking zal treden vanaf 1 januari 2022. Gelieve wel te noteren dat dit nieuwe regime nog voorgelegd dient te worden aan het Belgische parlement welke nog aanpassingen kan doen aan de hieronder aangehaalde wijzigingen. De voorlegging aan het parlement zal nog gebeuren voor het einde van dit jaar.

HUIDIGE REGIME

Het bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden werd door de Belgische overheid ingevoerd om België competitiever en aantrekkelijker te maken voor bedrijven die zich in België wilden vestigen. Dit deden ze door de loonkost voor buitenlandse werknemers en specialisten die in België tijdelijk op detachering waren te verlagen via het bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden. De voordelen die hiermee werden toegekend worden hieronder kort weergeven: 

  • De werknemer/bedrijfsleider wordt beschouwd als een fictief niet-rijksinwoner van België waardoor enkel het Belgische broninkomen aangegeven dient te worden;
  • De werknemer/bedrijfsleider mag een bepaald bedrag aan ‘tax free allowances’ aftrekken van zijn belastbaar inkomen;
  • De werknemer/bedrijfsleider mag de buitenlandse professionele werkdagen uitsluiten van belastingen in België.

Echter werd dit bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderlenden ingevoerd via een circulaire welke geen wettelijke basis heeft. Hierdoor en door de complexiteit van het huidige regime heeft de Belgische overheid besloten een nieuw regime te introduceren welke wel wettelijke basis zal hebben.

NIEUW REGIME

Het nieuw bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderlenden zal in werking treden op 1 januari 2022. Voor de werknemers die momenteel nog genieten van het huidige regime zal een transitieperiode van 2 jaar toegepast worden welke hieronder verder zal besproken worden. 

1.    Rijksinwonerschap

De personen die gebruik zullen maken van dit nieuwe regime, zullen beschouwd worden als een rijksinwoner van België en zullen niet meer als fictief niet-rijksinwoner aanzien worden zoals in het huidige regime. Het gevolg is dat zij nu ook hun wereldwijde inkomsten zullen moeten aangeven in België wat in een extra belasting zal resulteren. Deze personen kunnen nu wel zich beroepen op de dubbelbelastingverdragen tussen België en andere landen wat hiervoor niet het geval was.

Indien men een certificaat van rijksinwonerschap van de andere staat kan voorleggen aan de Belgische belastingadministratie, kan men wel nog als Belgisch niet-rijksinwoner behandeld worden.

2.    Voorwaarden

Werknemers die niet gekwalificeerd worden als onderzoekers of zelfstandige bedrijfsleiders die benoemd worden als bestuurder van een Belgische vennootschap dienen aan onderstaande voorwaarden te voldoen om te kunnen genieten van het nieuwe regime:

  • De werknemer of bedrijfsleider mag 60 maanden voorafgaand aan zijn tewerkstelling in België:

o    Niet belast zijn geweest als een rijksinwoner van België;
o    Minstens 150km van de Belgische grens hebben gewoond;
o    Niet belast zijn geweest op zijn professionele inkomsten als een niet-rijksinwoner van België;

  • De werknemer of bedrijfsleider dient rechtstreeks aangeworven te zijn uit het buitenland via een detachering of via een overplaatsing binnen een multinationale organisatie of non-profit organisatie;
  • Minimum verloning van € 75.000 bruto op jaarbasis.

Indien de werknemer gekwalificeerd kan worden als een onderzoeker dient men enkel te voldoen aan de tweede voorwaarde welke hierboven werd weergeven. Hiernaast dient de werknemer wel in het bezit te zijn van een master diploma in door de overheid specifiek vastgelegde domeinen. Verder dienen zij ook minimum 10 jaar ervaring hebben in deze domeinen. 

3.     Voordelen

  • 30% van het bruto jaarloon van de werknemer of bedrijfsleider zal gekwalificeerd worden als een kost eigen aan de werkgever welke belastingvrij behandeld zal worden (geplafonneerd op € 90.000,00);
  • De onderstaande kosten eigen aan de werknemer zijn niet opgenomen in de 30% regel, maar mogen ook als belastingvrij beschouwd worden:

o    Verhuis- en verplaatsingskosten;
o    Bepaalde schoolkosten (vanaf de leeftijd van 5 jaar);
o    Kosten voor de inrichting van de woning in België (equivalent van 1 maand huur);

  • Het nieuwe regime wordt toegekend voor een periode van 5 jaar met een mogelijke verlenging van 3 jaar;
  • Een verandering van werkgever betekent niet rechtstreeks het einde van het nieuwe regime indien aan alle voorwaarden nog steeds voldaan is;

4.    Aanvraagprocedure 

De aanvraag van het nieuwe regime zal ingediend moeten worden bij de Belgsiche overheid binnen de 3 maand nadat de werknemer of de bedrijfsleider zijn tewerkstelling in België heeft gestart. Daarnaast dient dit een gezamelijke aanvraag te zijn wat wil zeggen dat de werknemer of de bedrijfsleider samen met zijn werkgever een aanvraag dient in te dienen. 

De Belgische overheid heeft na het indienen 3 maanden de tijd om te antwoorden op deze aanvraag.

De werkgever zal hiernaast ook jaarlijks (voor 31 januari van het huidige jaar) een overzicht dienen te bezorgen aan de Belgische overheid met hierin alle werknemers en/of bedrijfsleiders die in het vorige jaar van het nieuwe regime genoten hebben.

TRANSITIE PERIODE

Rekening houdend met het feit dat dit nieuw regime zal ingaan op 1 januari 2022, heeft de Belgische overheid een transitie periode toegekend van 2 jaar voor werknemers en bedrijfsleiders die reeds op 1 januari 2022 al 5 jaar van het huidige regime genieten of voor de werknemers en bedrijfsleiders die niet voldoen aan de nieuwe voorwaarden van het nieuwe regime. Zij zullen tot en met 31 december 2023 nog kunnen genieten van het huidige regime en zullen als rijksinwoner beschouwd worden vanaf 1 januari 2024. 

Voor werknemers en bedrijfsleiders die op 1 januari 2022 nog niet 5 jaar genieten van het huidige regime en die wel aan de voorwaarden voldoen van het nieuwe regime, kunnen opteren om van het nieuwe regime te genieten. Indien men wenst te genieten van dit nieuwe regime dient men de Belgische overheid hiervan op de hoogte te brengen voor 30 juni 2022. 

Heb je vragen omtrent bovenstaande thema’s, aarzel dan niet om contact op te nemen met het RSM Belgium | Tax team ([email protected]).

RSM Belgium | Tax

download onze TAX INSIGHTS

tax_insights_small.jpg

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us