Belgium
Languages

Languages

Tax Insights februari 2021 - Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (cao nr. 90 bonus)

Het niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel is een collectieve bonus die verbonden is aan het behalen van bepaalde doelstellingen die kennelijk onzeker zijn bij de invoering van het bonusplan.

Indien de toekenning van de voordelen voldoet aan een aantal voorwaarden, zoals bepaald in de desbetreffende regelgeving in collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90, genieten deze een bijzondere sociaalrechtelijke en fiscale behandeling.

In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over hoe zo’n bonusplan cao nr. 90 moet worden opgesteld en ingevoerd en welke de voordelige sociaalrechtelijke en fiscale behandeling is.

COLLECTIEVE BONUS

Het niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel of de cao nr. 90 bonus is een voordeel verbonden aan de collectieve resultaten van een onderneming, een groep van ondernemingen of van een welomschreven groep van werknemers waartussen een onderscheid wordt gemaakt op basis van objectieve criteria. De toekenning ervan hangt af van de verwezenlijking van collectieve doelstellingen die duidelijk aflijnbaar, transparant, definieerbaar/meetbaar, verifieerbaar en bovendien kennelijk onzeker zijn bij de invoering van het bonusplan.

De doelstellingen dienen telkens behaald te zijn gedurende een bepaalde referentieperiode dewelke minstens 3 maanden bedraagt. In de praktijk opteren werkgevers vaak voor een referentieperiode van 1 jaar.

INVOERINGSPROCEDURE

Indien er voor de betrokken werknemers in de onderneming een vakbondsafvaardiging aanwezig is, moet de invoering van het bonusplan gebeuren via collectieve arbeidsovereenkomst. Wanneer er geen vakbondsafvaardiging aanwezig is voor de werknemers voor wie het bonusplan zal worden ingevoerd, moet een toetredingsakte worden opgesteld. Bovendien is er voorzien in een raadplegings- en informatieplicht aan de werknemers.

De neerlegging of indiening van het opgestelde ontwerp van het bonusplan dient te gebeuren voordat een derde van de referentieperiode verstreken is. Indien men dus opteert voor een referentieperiode van een jaar, dient het bonusplan uiterlijk bij het verstrijken van de vierde maand te zijn neergelegd. Daarop zal het bevoegde paritair comité een beslissing nemen inzake het bonusplan en het al dan niet goedkeuren.

SOCIAALRECHTELIJKE EN FISCALE BEHANDELING

Indien het bonusplan op een correcte manier werd opgesteld, geïmplementeerd en uitgevoerd en de bonus overschrijdt het bedrag van 3.447,00 euro (bedrag van toepassing voor 2021) bruto niet, is er door de werkgever een bijzondere socialezekerheidsbijdrage op verschuldigd van 33% en door de werknemer een solidariteitsbijdrage van 13,07%. Daarnaast en in tegenstelling tot een gewone cash bonus is de werkgever geen vakantiegeld verschuldigd op de cao nr. 90 bonus.

In hoofde van de werkgever is de cao nr. 90 bonus fiscaal volledig aftrekbaar. In hoofde van de werknemer wordt het niet-recurrente resultaatsgebonden voordeel vrijgesteld van belastingen ten belope van een maximumbedrag van 2.998,00 euro (d.i. het brutobedrag minus de solidariteitsbijdrage van 13,07%).

Hieronder vindt u een cijfervoorbeeld waarbij de vergelijking gemaakt wordt met een gewone, cash bonus.

2021

Cao nr. 90 bonus

Cash bonus

Werkgeverskost

4.584,51 EUR

4.584,51 EUR*

Bruto

3.447,00 EUR

3.595,69 EUR

Socialezekerheidsbijdragen

- 450,52 EUR

- 469,96 EUR

Belastingen

0,00

- 1.672,27 EUR**

Netto voor de werknemer

2.996,48 EUR

1.453,46 EUR

Ratio kost – netto

65,36 %

31,70 %

* De patronale bijdragen RSZ werden geschat op 27,5 %.

** Voor de berekening van de belastingen werd rekening gehouden met het maximale marginale tarief, namelijk 53,5 %.

 

Voornamelijk door de voordelige fiscale behandeling levert de cao nr. 90 bonus met dezelfde werkgeverskost ongeveer dubbel zoveel netto op voor de werknemer vergeleken met een cash bonus.

RSM Belgium kan u assisteren bij het opstellen en implementeren van een cao nr. 90 bonusplan. Indien gewenst, kunnen wij u ook adviseren over en begeleiden bij het vastleggen van specifieke, meetbare en verifieerbare collectieve doelstellingen.

Indien u bijkomende informatie wenst in verband met bovenstaande of assistentie, staat het Tax team van RSM Belgium te uwer beschikking ([email protected]). 

RSM InterTax

download onze TAX INSIGHTS

tax_insights_small.jpg

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us