RSM Belgium
Languages

Languages

Tax Insight 12-2017: transfer pricing deadline uitgesteld naar 31 maart 2018

De Belgische fiscale administratie heeft, op 28 november 2017, meegedeeld dat er uitstel wordt verleend voor het indienen van het Groepsdossier, het Notificatieformulier, het Landenrapport en het Lokaal dossier, die opgemaakt moeten worden door Belgische entiteiten (ultieme moeder entiteit wat het Landenrapport betreft) van multinationale groepen, en waarvoor de oorspronkelijke indieningsdatum 31 december 2017 was.

In juli 2016 werd de wetgeving inzake transfer pricing goedgekeurd door de Belgische regering en trad ze in werking. De wetgeving is in lijn met de drievoudige documentatieplicht (Landenrapport, Lokaal dossier en Groepsdossier) van Actie 13 van het OESO BEPS project. Belgische vennootschappen waarvan het boekjaar aanvang neemt op of na 1 januari 2016, moeten voldoen aan deze nieuwe documentatie vereisten.

Deze regels worden uiteengezet in de artikelen 321/1 – 321/7 van het Belgische WIB92.

 

 • Landenrapport
  • Elke Belgische groepsentiteit die de uiteindelijke moederentiteit van een multinationale groep is, moet binnen 12 maanden na de laatste dag van de rapporteringsperiode bij de Belgische administratie bevoegd voor de vestiging van de inkomstenbelastingen een landenrapport indienen dat betrekking heeft op die rapporteringsperiode. De verplichtingen gelden voor multinationale groepen die, voor de rapporteringsperiode die onmiddellijk voorafgaat aan de laatste afgesloten rapporteringsperiode, een totaal van 750 miljoen euro of meer geconsolideerde bruto-groepsopbrengsten behalen zoals dat tot uiting komt in de geconsolideerde jaarrekening van die groep. Een Belgische groepsentiteit die niet de uiteindelijke moederentiteit van een multinationale groep is, moet een landenrapport indienen, dat betrekking heeft op de laatst afgesloten rapporteringsperiode van de multinationale groep waarvan ze een groepsentiteit is, indien een van de volgende voorwaarden vervuld is:
  • de uiteindelijke moederentiteit van de multinationale groep is in het rechtsgebied waarvan zij fiscaal inwoner is niet verplicht om een landenrapport in te dienen; of
  • uiterlijk 12 maanden na de laatste dag van de rapporteringsperiode heeft het rechtsgebied waarvan de uiteindelijke moederentiteit fiscaal inwoner is geen in werking zijnd kwalificerend akkoord tussen bevoegde autoriteiten waarbij België partij is; of
  • de Belgische administratie bevoegd voor de vestiging van de inkomstenbelastingen heeft aan de Belgische groepsentiteit laten weten dat er sprake geweest is van systematische nalatigheid vanwege het rechtsgebied waarvan de uiteindelijke moederentiteit fiscaal inwoner is.

 

 • Groepsdossier/Lokaal dossier
  • De verplichting geldt voor elke Belgische groepsentiteit van een multinationale groep die, voor het boekjaar dat onmiddellijk voorafgaat aan het laatste afgesloten boekjaar, één van onderstaande criteria overschrijdt, zoals blijkt uit haar statutaire jaarrekening:
   • een totaal van 50 miljoen euro aan bedrijfs- en financiële opbrengsten met uitsluiting van de niet-recurrente opbrengsten
   • een balanstotaal van 1 miljard euro
   • het jaargemiddelde van het personeelsbestand van 100 voltijdse equivalenten
  • Het groepsdossier moet binnen 12 maanden na de laatste dag van de rapporteringsperiode van de multinationale groep bij de Belgische administratie bevoegd voor de vestiging van de inkomstenbelastingen indienen. Een entiteit, dient bij haar aangifte een lokaal dossier in met betrekking tot het boekjaar waarop die aangifte betrekking heeft.
  • Een inlichtingenformulier bij het lokaal dossier dient slechts ingevuld te worden wanneer voor ten minste één van de bedrijfseenheden binnen de Belgische groepsentiteit de drempelwaarde van een totaal van 1.000.000 euro aan grensoverschrijdende transacties met groepsentiteiten werd overschreden in het laatste afgesloten boekjaar. In dat geval moet het inlichtingenformulier ingevuld worden voor elke bedrijfseenheid die deze drempelwaarde overschrijdt.

 

 • Notificatie
  • Elke Belgische groepsentiteit van een multinationale groep, die overeenkomstig artikel 321/2, § 4 een landenrapport moet indienen, zal de Belgische administratie bevoegd voor de vestiging van de inkomstenbelastingen laten weten of zij de uiteindelijke moederentiteit dan wel de surrogaatmoederentiteit of de groepsentiteit overeenkomstig artikel 321/2, § 2 is, en dit uiterlijk op de laatste dag van de rapporteringsperiode van die multinationale groep.

Belgische entiteiten die hun boekjaar afsluiten op 31 december 2016 en die de grenswaarden overschrijden, zullen het Landenrapport en / of het Groepsdossier ten laatste op 31 maart 2018 moeten indienen. Deze deadline is ook van toepassing voor het indienen van de notificatie inzake het Landenrapport voor Belgische entiteiten met een boekjaar eindigend op 31 december 2017. Deze documenten zullen ingediend moeten worden via MyMinfinPro, het platform van de Belgische fiscale administratie, in een XML format.

Gelieve als laatste op te merken dat het Lokaal dossier nog steeds ingediend moet worden op datum van de indiening van de belastingaangifte van de entiteit. Vennootschappen waarvan het boekjaar start op of na 1 januari 2016 en die hun aangifte nog moeten indienen, kunnen het Lokaal dossier in een XML-format of in PDF indienen via het e-mail adres [email protected]. Vennootschappen met een boekjaar dat start op of na 1 januari 2017, moeten het Lokaal dossier indienen in een XML-format via MyMinfinPro.

 

Indien u hierover bijkomende informatie wenst, staat het RSM tax team ter beschikking.

 

Dowload onze Tax Insights :

 

tax_insights_small.jpg

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us