Tax Insights - 02- 2019 - Bewijs toepassing BTW-vrijstelling intracommunautaire leveringen

Met ingang van 1 januari 2020 zullen de voorwaarden betreffende het bewijs (van vervoer) van de vrijgestelde intracommunautaire leveringen binnen Europa geuniformiseerd zijn, zodat een einde wordt gesteld aan de talrijke discussies in dit verband.

Tot op vandaag vereist de Belgische btw-wetgeving dat de verkoper te allen tijde in het bezit moet zijn van alle stukken waaruit de echtheid van de verzending of het vervoer van de goederen (buiten België) blijkt. Die stukken zijn onder meer de contracten, de bestelbons, de vervoerdocumenten en de betalingsstukken. Sinds 2016 aanvaardt de Belgische fiscus eveneens het “bestemmingsdocument” als bewijs van de verzending van de goederen van de ene EU Lidstaat naar de andere.

Met ingang van 1 januari 2020 dient het volgende onderscheid gemaakt te worden:

1. Verkoper staat in voor het vervoer

Indien de goederen vervoerd worden door of voor rekening van de verkoper, dient deze in het het bezit te zijn van ten minste:

 • Twee niet tegenstrijdige bewijsstukken van lijst a) (zie hieronder), uitgereikt door twee onafhankelijke partijen, OF
 • Eén enkel stuk uit lijst b) (zie hieronder) in combinatie met één niet tegenstrijdig bewijsstuk van lijst a) dat het vervoer bevestigt, uitgereikt door twee onafhankelijke partijen.

2. Koper staat in voor het vervoer

Indien de goederen door of voor rekening van de koper vervoerd worden, dient het bewijs van de correcte toepassing van de btw-vrijstelling ten minste te bestaan uit:

 • Een schriftelijke verklaring van de koper, die bevestigt dat de goederen vervoerd of verzonden werden door de koper of een derde partij, voor rekening van de koper en waarbij de Lidstaat van bestemming van de goederen vermeld wordt, EN
 • De volgende stukken:
  • Twee niet tegenstrijdige bewijsstukken van lijst a) (zie hieronder), uitgereikt door twee onafhankelijke partijen, OF
  • Eén enkel stuk uit lijst b) (zie hieronder) in combinatie met één niet tegenstrijdig bewijsstuk van lijst a) dat het vervoer bevestigt, uitgereikt door twee onafhankelijke partijen.

3. De volgende documenten worden aanvaard als bewijsstukken

Lijst a :
Documenten betreffende het vervoer of de verzending van de goederen, zoals een behoorlijk ondertekend CMR document, een (lucht)vrachtbrief, een factuur van de transporteur.

Lijst b :

 • Een verzekeringspolis betreffende het vervoer of de verzending van de goederen, of bankafschriften betreffende de betaling van het vervoer;
 • Officiële documenten verstrekt door een officiële instantie, zoals een notaris, betreffende de aankomst van de goederen in de Lidstaat van bestemming:
 • Een ontvangstbewijs, uitgereikt door de magazijnbewaarder in de Lidstaat van bestemming, dat bevestigd dat de goederen worden opgeslagen in die Lidstaat.

4. Opmerking: btw-nummer koper

Naast het bewijs van vervoer van de goederen, dienen de verkopers ook steeds na te gaan of het door de koper opgegeven btw-identificatienummer geldig is én toebehoort aan de koper (via: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html).

5. Sancties

Indien ingeval van een btw-controle, onvoldoende bewijs kan voorgelegd worden betreffende het vervoer van de goederen (of betreffende het btw-identificatienummer van de afnemer), zal de verschuldigde btw (stanaard tarief 21%) worden nageheven, vermeerderd met boeten (10% van de verschuldigde btw) en laattijdigheidsinterest (9,6% per jaar van de verschuldigde btw).

6. Conclusie

Het niet-naleven van voormelde voorwaarden kunnen aanleiding geven tot aanzienlijke financiële sancties. Wij raden u dan ook om de huidige procedures die worden toegepast om het nodige bewijs te verzamelen, in kaart te brengen en de nodige acties te ondernemen om ook in 2020 over de nodige bewijstukken te beschikken.
Indien u bijkomende informatie wenst in verband met bovenstaande, of assistentie betreffende het nazicht van de huidige bewijsstukken betreffende intracommunautaire leveringen, staat het tax team van RSM België te uwer beschikking.

 

Download onze Tax Insight

 

tax_insights_small.jpg

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us