RSM Belgium
Languages

Languages

Tax Insights - 02- 2019 - Brexit – UK ondernemingen in België - Aansprakelijke vertegenwoordiging

In het kader van een steeds realistischer wordende “no deal” Brexit, heeft de Belgische btw-administratie een overgangsregeling bekend gemaakt betreffende de omschakeling van een “directe btw-registratie” naar een btw-registratie via de aanstelling van een individuele aansprakelijke vertegenwoordiger.

Na de Brexit volstaat een rechtstreekse btw-identificatie in België niet langer voor UK ondernemingen (die niet in België gevestigd zijn voor btw-doeleinden). Vanaf dat ogenblik kwalificeren zij als buiten de Europese Unie gevestigde btw-plichtigen, die ertoe gehouden zijn zich te identificeren voor btw-doeleinden via de aanstelling van een individuele aansprakelijke vertegenwoordiger, zodra zij schuldenaar zijn van Belgische btw.

 

1. Timing

Gelet op het feit dat de erkenningsprocedure langer dan een maand kan duren, voorziet de Belgische
btw-administratie in een retro-actieve erkenning (vanaf de datum van de inwerkingtreding van de Brexit), voor zover het verzoek tot aanstelling en erkenning van een individuele aansprakelijke vertegenwoordiger bij de bevoegde diensten uiterlijk op 29 maart 2019 wordt ingediend.

Enkel en alleen in dit geval kan het bestaande Belgische btw-nummer (na afloop van de erkenningsprocedure) worden aangemerkt als een registratie via de aanstelling van een individuele aansprakelijke vertegenwoordiger, en dit met terugwerkende kracht tot de datum van de Brexit.

Er dient opgemerkt te worden dat de Belgische fiscus voorziet dat de erkenningsprocedure binnen de zes maanden na de Brexit zal afgerond zijn.

 

2. Voorwaarden erkenning  fiscale vertegenwoordiger

De voorwaarden en modaliteiten voor de btw-registratie via een aansprakelijke vertegenwoordiger zijn veel strikter dan voor een rechtstreekse identificatie.

De aansprakelijke vertegenwoordiger moet:

  • bekwaam zijn contracten aan te gaan;
  • in België gevestigd zijn;
  • voldoende solvabel zijn,
  • aanvaarden de buitenlandse onderneming te vertegenwoordigen.

De aansprakelijke vertegenwoordiger is in principe hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk met de buitenlandse onderneming tot voldoening van de verschuldigde Belgische btw, boeten, interesten en kosten.

Deze aansprakelijkheid kan evenwel beperkt worden tot een met de fiscus overeen te komen bedrag (in principe ¼ van de verschuldigde btw op jaarbasis). In dit geval dient een bankgarantie (bij een Belgische bank) dan wel een cash deposit (bij de Deposito en Consignatiekas) verstrekt te worden.

 

3. Verplichtingen aansprakelijke vertegenwoordiger

De aansprakelijke vertegenwoordiger wordt in de plaats gesteld van de niet in België gevestigde onderneming ten aanzien van alle rechten en verplichtingen inzake btw van deze laatste, en meer bepaald is de aansprakelijke vertegenwoordiger gehouden tot:

  • Het indienen van de periodieke btw-aangiften, intracommunautaire opgaven en klantenlistings;
  • Het tijdig voldoen van de verschuldigde btw
  • Het voeren van een btw-boekhouding
  • Het bewaren van stukken en boeken
  • Het opmaken van btw-nota’s (een bijzondere wijze van facturering is in principe van toepassing)

 

4. Hoe kan RSM Belgium u helpen?

RSM kan u verdere assistentie bieden bij de aanvraag van de erkenning van een individuele aansprakelijke vertegenwoordiger.  Onder bepaalde voorwaarden kan RSM eveneens als zodanig aangesteld worden.

Wij bezorgen u verdere Brexit updates zodra nieuwe ontwikkelingen zich voordoen en verdere richtlijnen van de fiscus voorhanden zijn.

 

Indien u bijkomende informatie en btw-assistentie wenst, aarzel dan niet contact op te nemen met het tax team van RSM Belgium (intertax@rsmbelgium.be)

 

Download onze Tax Insight

 

tax_insights_small.jpg

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us