RSM Belgium
Languages

Languages

Tax Insights - 07-2019 - Transfer pricing documentatieverplichting: Deadline lokaal dossier 27 september 2019 – Jaarlijkse notificatieplicht (275 CBCNOT): voortaan enkel in geval van wijzigingen

De transfer pricing documentatieverplichting werd ingevoerd door de Programmawet van 1 juli 2016. De wetgeving is in lijn met de drievoudige documentatieplicht (Landenrapport, Lokaal dossier en Groepsdossier) van Actie 13 van het OESO BEPS project. Belgische vennootschappen waarvan het boekjaar aanvang neemt op of na 1 januari 2016, moeten voldoen aan deze rapporteringsverplichtingen.

Deze regels worden uiteengezet in de artikelen 321/1 – 321/7 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB92).

1. Landenrapport

 

 • Elke Belgische vennootschap die de uiteindelijke moederentiteit is van een multinationale groep met een totaal van 750 miljoen euro of meer geconsolideerde bruto-groepsopbrengsten, is verplicht een landenrapport (275 CBC) in te dienen.
 • Een Belgische groepsentiteit die niet de uiteindelijke moederentiteit van een multinationale groep is, moet alsnog een landenrapport indienen, indien één van de volgende voorwaarden vervuld is: 
 • De uiteindelijke moederentiteit van de multinationale groep is in het rechtsgebied waarvan zij fiscaal inwoner is niet verplicht om een landenrapport in te dienen; of
 • De Belgische groepsentiteit maakt deel uit van een groep waar de uiteindelijke moederentiteit gevestigd is in een land waarmee België geen uitwisselingsakkoord heeft;
 • Er is sprake van een systematische nalatigheid vanwege het rechtsgebied waarvan de uiteindelijke moederentiteit fiscaal inwoner is.

2. Groepsdossier / lokaal dossier

 

 • De verplichting om jaarlijks het groepsdossier (‘275 MF’) en het lokaal dossier (‘275 LF’) in te dienen, geldt voor elke Belgische groepsentiteit van een multinationale groep die, voor het boekjaar dat onmiddellijk voorafgaat aan het laatste afgesloten boekjaar, één van onderstaande criteria overschrijdt, zoals blijkt uit haar statutaire jaarrekening:
 • Een totaal van 50 miljoen euro aan bedrijfs- en financiële opbrengsten met uitsluiting van de niet-recurrente opbrengsten;
 • Een balanstotaal van tenminste 1 miljard euro;
 • Jaargemiddelde van het personeelsbestand van 100 voltijdse equivalenten.
 • Het Groepsdossier moet elektronisch ingediend worden binnen de 12 maanden na het afsluiten van de rapporteringsperiode van de multinationale groep. Het lokaal dossier moet worden ingediend binnen dezelfde periode als de aangifte in de vennootschapsbelasting.
 • Een inlichtingenformulier bij het lokaal dossier dient ingevuld te worden wanneer voor ten minste één van de bedrijfseenheden binnen de Belgische groepsentiteit de drempelwaarde van 1.000.000 euro aan grensoverschrijdende transacties met groepsentiteiten werd overschreden in het laatst afgesloten boekjaar. In zulks geval moet het inlichtingen formulier worden ingevuld voor elke bedrijfseenheid die deze drempelwaarde overschrijdt. 

3. CbC-Notificatie

 

 • Artikel 321/3 WIB92 voert een notificatieplicht voor de Belgische groepsentiteiten van een multinationale groep die ingevolge artikel 321/2, § 4 WIB92 verplicht een landenrapport moeten indienen.
 • Deze Belgische groepsentiteiten worden ertoe gehouden de Belgische belastingadministratie uiterlijk op de laatste dag van de rapporteringsperiode van de multinationale groep te laten weten of zij de uiteindelijke moederentiteit is, of ze dan wel de surrogaatmoederentiteit is, of ze de Belgische groepsentiteit overeenkomstig artikel 321/2, §2 WIB92 is. Indien ze geen van deze zouden zijn, moeten ze de identiteit van de rapporterende entiteit aangeven. 

Belgische entiteiten die hun boekjaar afsluiten per 31 december 2018 en die de grenswaarden overschrijden, moeten het Landenrapport en/of het Groepsdossier ten laatste op 31 december 2019 indienen. Deze documenten moeten worden ingediend via MyMinfinPro, het platform van de Belgische fiscale administratie, in een XML-formaat. 

Het lokaal dossier dient binnen dezelfde termijn als de aangifte vennootschapsbelasting elektronisch te worden ingediend, d.i. in principe voor 27 september 2019.

Country-by-country obligation (275 CBCNOT)

Om de administratieve rompslomp voor Belgische ondernemingen enigszins te verlichten, moet de notificatieplicht inzake het landenrapport voortaan niet meer jaarlijks gebeuren, maar enkel wanneer de te verstrekken inlichtingen ten opzichte van de vorige referentieperiode gewijzigd zouden zijn. Deze regeling werd opgenomen in de artikelen 35 en 36 van de Wet van 2 mei 2019 houdende diverse bepalingen zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 mei 2019. Deze wetswijziging is van toepassing voor rapporteringsperiodes die eindigen per 
31 december 2019 of later. 

Administratieve sancties

Wordt het landenrapport, het groepsdossier of het lokaal dossier niet, laattijdig of onvolledig ingediend, dan kan de Belgische groepsentiteit vanaf de tweede inbreuk een administratieve sanctie opgelegd krijgen die schommelt tussen de 1.250 EUR en 25.000 EUR.

Het bedrag van de geldboete hangt af van de aard van de inbreuk alsook van het aantal overtredingen: 
 

Aard van de inbreuk

Geldboete

 

 

Overtreding ten gevolge van omstandhigheden onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige

0

Overtreding niet toe te schrijven aan kwade trouw of aan het opzet belasting te ontduiken

 

1ste overtreding

0

2e overtreding

1.250

3e overtreding

6.250

4e overtreding

12.500

Volgende overtredingen

25.000

Overtreding toe te schrijven aan kwade trouw of aan het opzet belasting te ontduiken

 

1ste overtreding

12.500

Volgende overtredingen

25.000

 

Mocht u bijkomende informatie of assistentie wensen in verband met het bovenstaande, staat het tax team van RSM België uiteraard steeds te uwer beschikking ([email protected]).

RSM INTERTAX 
Vertegenwoordigd door
PETER VAN ROMPAEY
Partner

 

Download onze Tax Insight

 

tax_insights_small.jpg

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us