RSM Belgium
Languages

Languages

Tax Insights - 09-2019 -Brexit : actiepunten voor een ‘no-deal’ scenario

Een no-deal Brexit op 31 oktober 2019 blijft tot de mogelijkheden behoren. 

Hierna herhalen we nog even de actiepunten die zeker ondernomen moeten worden om klaar te zijn voor een no-deal Brexit.
 

1. Aanvraag EORI nummer

Om goederen te kunnen in- en uitvoeren van en naar de EU, dient elke onderneming te beschikken over een EORI-nummer. Indien u nog geen EORI-nummer heeft (of dit werd toegekend door het VK), en u goederen verhandelt of zal verhandelen met het VK in de nabije toekomst, dient alvast een EORI-nummer te worden aangevraagd. Ook een bijkomend EORI-nummer in het VK is nodig indien u goederen in het VK wenst in te voeren.

2. Analiseer en pas uw ERP-systemen aan

Kijk alle handelingen na die u heeft met het VK (zowel in- als uitgaand, goederen en diensten). Niet alleen de  factuurvermeldingen dienen aangepast te worden, maar ook de correcte rapportering van de diverse transacties van en naar het VK (btw-aangiften, listing intracommunautaire handelingen en Intrastat aangiften) dient verzekerd te worden.

Voor goederenleveringen dient de vermelding op de facturen te wijzigen van “Vrijgestelde intracommunautaire levering- artikel 39bis WBTW” naar ‘Vrijgestelde uitvoer - artikel 39, § 1 WBTW”. Daarnaast moet er voor elke goederenlevering een uitvoerdocument worden opgesteld. 

Ook belangrijk is dat de B2B leveringen van goederen en diensten naar het VK niet langer in vak 44 of vak 46 van de btw-aangifte dienen te worden gerapporteerd, maar in vak 47. Bovendien dienen deze niet langer opgenomen te worden in de listing intracommunautaire handelingen, noch in de Intrastat aangifte.

Indien u elektronische diensten levert aan particulieren of niet-btw-plichtigen in het VK, waarvoor u momenteel het MOSS-systeem gebruikt, zal u vanaf 1 november 2019 een btw-nummer moeten aanvragen in het VK en lokale btw aanrekenen.

Voor inkomende handelingen zullen er eveneens wijzingen zijn, en moet er op een andere manier worden gerapporteerd in de btw-aangifte. De aankoop van goederen vanuit het VK zal onderworpen zijn aan invoer-btw en eventueel invoerrechten (zie ook volgende punten).

3. ET 14.000 – vergunning : verlegging van invoer btw naar de btw-aangifte

Indien u vaak goederen aankoopt vanuit het VK, kan het nuttig zijn om een ET 14.000-vergunning aan te vragen. Vanaf Brexit zullen deze aankopen immers kwalificeren als invoer van goederen, waarop invoer-btw moet worden afgedragen. In principe moet u deze invoer-btw meteen afdragen aan de douane op het moment van invoer.

Om te vermijden dat u hoge bedragen aan invoer-btw moet voorfinancieren, kan u een ET 14.000-vergunning aanvragen. Deze vergunning laat toe om de invoer-btw te verleggen naar uw periodieke btw-aangifte, waardoor de btw niet meer meteen op het moment van de invoer moeten worden betaald.

In het kader van Brexit kan u deze vergunning reeds aanvragen, maar deze zal slechts worden toegekend zodra Brexit een feit is.

4. Teruggaafverzoek Britse btw

Indien u als Belgische btw-plichtige btw heeft betaald in het VK in 2018 of 2019, kan deze nog tot 31 oktober 2019 teruggevorderd worden via het elektronische EU teruggaafportaal (INTERVAT- applicatie VATRefund). Let wel op: de deadline voor een teruggaafverzoek voor btw uit 2018 is zoals normaal 30 september 2019. De deadline voor btw uit 2019 (tot 31 oktober) is 30 september 2020, maar elektronische verzoeken voor UK btw kunnen slechts tot 31 oktober 2019.

Teruggaafverzoeken ingediend na 31 oktober 2019 dienen de meer omslachtige teruggaafprocedure van de 13e Richtlijn te volgen (overeenkomstig de Britse regelgeving, d.w.z. verzoeken dienen te gebeuren per fiscaal jaar lopende van 1 juli tot 30 juni, en moeten ingediend worden voor 31 december van het betreffende jaar).

5. Immigratie

Na de Brexit van 31 oktober 2019, zal het VK niet langer onderworpen zijn aan de Europese regelgeving rond vrije beweging van personen en zullen zij vrij zijn hun eigen immigratiesysteem te implementeren. Momenteel is het nog niet duidelijk hoe dit nieuwe systeem er zal uitzien en welke impact de Brexit zal hebben op de vrije beweging van personen in de overige Unielidstaten. Voormalig Premier van het VK, Theresa May, overwoog de Europese regels rond vrije beweging langzaamaan te laten verdwijnen gedurende een overgangsperiode. Deze plannen werden intussen reeds ingetrokken. Het is mogelijk dat het VK migratie vanuit het Europese vasteland zal beperken door werk- en verblijfscriteria op te leggen aan onderdanen van de Europese Unie, gelijkaardig aan het systeem dat nu reeds van toepassing is voor niet-Europese onderdanen. Na de Brexit introduceert het VK mogelijks een nieuw immigratiesysteem waaronder EU-onderdanen moet voldoen aan zekere vaardigheids- of diplomavereisten. Anderzijds is het mogelijk dat het VK de Europese Unie zal verlaten, maar toch lid zou willen blijven van de Europese Vrijhandelszone en/of de Europese Economische Ruimte. In dit geval kan het VK mogelijks niet anders dan onbeperkte immigratie vanuit de Europese Unie te accepteren. Het valt aldus af te wachten hoe deze discussie zal evolueren.

6. Europese Verordening 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

Sociale zekerheid van personen die zich binnen de Europese Unie verplaatsen, wordt momenteel geregeld in de Europese Verordening 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels. Deze Verordening is van toepassing in situaties van grensoverschrijdende tewerkstelling. Deze bepaalt dat men steeds slechts onder de wetgeving van één land valt en dat men dus slechts sociale premies of bijdragen betaalt in één land. 
Bovendien wordt bepaald dat men steeds dezelfde rechten en verplichtingen heeft als de onderdanen van het land waarin men sociaal verzekerd is. De principes en regels zoals bepaald in de Verordening zijn op dit moment nog steeds van toepassing op Britse onderdanen die wonen of werken in België en dit blijft het geval totdat het VK de Europese Unie verlaat, d.i. op 31 oktober 2019 ten laatste.
 
In geval van ‘No Deal’ tussen de Europese Unie en het VK, zal men vanaf 1 november 2019 in principe onderworpen zijn aan de wetgeving van het land waar men werkt of verblijft. Dit betekent, bijvoorbeeld, indien men werkt in het VK, men onderworpen is aan de wetgeving van het VK en dat men zich zal moeten richten tot de bevoegde Britse instanties. Vanaf 1 november 2019 zullen de socialezekerheidsrechten van Britse onderdanen die in België aanwezig zijn echter verder beschermd worden. De Belgische federale regering heeft hiertoe een wetgevend initiatief genomen dat voorziet dat de socialezekerheidssituatie van Britse onderdanen die wonen of werken in België, ongewijzigd blijft tot en met 31 december 2020 op basis van het wederkerigheidsprincipe tussen België en het VK. Hetzelfde geldt aldus voor Belgische onderdanen die werken in het VK op 31 oktober 2019. In de praktijk betekent dit dat de Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) geldig blijft tot en met 31 december 2020.

In het kader van detachering, zijn er twee mogelijke situaties: een detachering van een werknemer of zelfstandige ofwel van het VK naar België, ofwel omgekeerd van België naar het VK. In het eerste geval, zal de betrokkene onderworpen blijven aan de Britse sociale zekerheid tot en met 31 december 2020 en zal deze zich moeten richten tot de bevoegde Britse instanties. België zal de detacheringsattesten (A1 documenten) erkennen en zal de betrokkene niet onderwerpen aan dubbele bijdragebetaling tot en met 31 december 2020. In de omgekeerde situatie, zal de betrokkene onderworpen blijven aan de Belgische socialezekerheidswetgeving. De bestaande regels inzake detachering en bijdragenbetaling zullen verder worden toegepast tot eind volgend jaar.

7. Europese Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met oog op het verrichten van diensten

Op dit moment is ook de Europese Detacheringsrichtlijn nog steeds van toepassing in het VK. Deze Richtlijn garandeert een goede werkomgeving voor gedetacheerde werknemers. Iedere Unielidstaat heeft deze Europese Richtlijn moeten omzetten in nationale wetgeving, zo ook het VK. Na de Brexit zal deze Richtlijn logischerwijs niet langer van toepassing zijn en zal het VK vrij zijn om hierover zelf regels in te voeren. Ook op dit punt zullen we moeten afwachten wat de nieuwe regels betreffende detachering naar het VK zullen inhouden.

8. Acties: heeft uw bedrijf voldoende mogelijkheden om een no-deal Brexit op te vangen? 

Rekening houdend met voorgaande actiepunten, dient nagegaan te worden of uw bedrijf de nodige menselijke en technische capaciteit heeft om deze extra taken op te vangen. Kan u beroep doen op mensen met voldoende btw en douane kennis? Zijn uw IT systemen aangepast aan de gewijzigde situatie? Dienen de logistieke flows  (contractueel) te worden aangepast? Moeten bepaalde vergunningen/certificaten (opnieuw) worden aangevraagd? Is uw onderneming klaar om invoer-, uitvoeraangiften te kunnen indienen?

Daarnaast kan er een impact zijn op goederenstromen vanwege extra douanecontroles en formaliteiten. Ga na of u voldoende voorraden heeft, zodat levertermijnen kunnen worden nagekomen, zelfs als de goederenstroom met het VK bijvoorbeeld een tweetal weken stil ligt.

Ook mogelijke invoerrechten mogen niet uit het oog worden verloren, deze kunnen een belangrijke impact hebben op de winstmarges wegens hogere aankoopkosten.

9. Nuttige informatie op de websites van de Belgische en Britse btw-administraties

Ook de btw-administraties zijn zich volop aan het voorbereiden op Brexit. Zowel de Belgische als de Britse btw-administraties hebben een aparte rubriek op hun website met nuttige informatie over de impact van Brexit.

Link naar de website van de Belgische btw-administratie: https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit

Link naar de website van de UK btw-administratie: https://www.gov.uk/find-eu-exit-guidance-business

 

10. Hoe kan RSM Belgium u helpen?

RSM kan u verdere assistentie bieden bij voormelde actiepunten, maar kan u eveneens helpen de nodige specifieke maatregelen te identificeren die voor uw onderneming van toepassing zijn.

Wij bezorgen u verdere updates zodra nieuwe ontwikkelingen zich voordoen en verdere richtlijnen van de fiscus voorhanden zijn.

Indien u bijkomende informatie en assistentie wenst, aarzel dan niet contact op te nemen met het tax team van RSM Belgium.

RSM InterTax

 

Download onze Tax Insight

 

tax_insights_small.jpg

 

 

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us