RSM Belgium
Languages

Languages

Tax Insights april 2020 - Afsluiting van het boekjaar 2019 met een Corona bril!

De maatregelen die de voorbije weken werden genomen inzake COVID-19 (het Corona virus), hebben ongetwijfeld een economische weerslag op uw onderneming.

Indien uw vennootschap de voorbije jaren winstgevend is geweest, is het mogelijk dat u voor het af te sluiten boekjaar 2019 (aanslagjaar 2020) een belangrijke som aan vennootschapsbelasting dient te betalen, terwijl u voor het lopende boekjaar 2020 misschien wel met een financiële kater achterblijft. Daarbij komt nog dat de winst in AJ 2020 onderworpen wordt aan het tarief van 29,58%, terwijl het tarief vanaf AJ 2021 daalt naar 25%.

Naast de Corona steunmaatregelen die de overheid reeds heeft aangekondigd, kan het bijgevolg de moeite lonen om na te gaan of u het belastbaar inkomen van aanslagjaar 2020 kan optimaliseren.   

Daarbij kunnen de volgende optimalisaties bij de afsluiting van boekjaar 2019 eventueel soelaas bieden:

 • De algemene vergadering die in 2020 moet beslissen over de jaarrekening per 31/12/2019 zou kunnen beslissen tot de uitkering van een tantième (in plaats van een dividenduitkering of een toevoeging aan de reserves). Dergelijke tantièmes als een winstuitkering aan de bestuurders zijn onder bepaalde voorwaarden bij de uitkerende vennootschap een aftrekbare beroepskost, aan te rekenen op het resultaat van 2019, terwijl ze bij de genieter belastbaar zijn op het ogenblik van de uitkering, namelijk in 2020.
 • Ga na of uw afschrijvingsregels fiscaal optimaal zijn. Zo is het voor activa verkregen of tot stand gebracht tot en met 31 december 2019 nog mogelijk om het degressief afschrijvingsstelsel toe te passen. Deze mogelijkheid verdwijnt onherroepelijk voor activa die u vanaf 1 januari 2020 heeft verworven.
 • Het kan opportuun zijn om nog bijkomende voorzieningen voor risico’s en kosten te boeken. Onder bepaalde voorwaarden kunnen dergelijke voorzieningen worden geboekt voor onder meer: garantieverplichtingen, hangende geschillen voortkomende uit door de vennootschap omschreven wettelijke of contractuele verplichtingen, bepaalde milieuverplichtingen zoals bodemsanering, ontslagen na betekening van het ontslag of SWT, de vergoeding verkregen wegens schadegevallen.      
 • Waardeverminderingen op dubieuze debiteuren kunnen onder bepaalde voorwaarden worden geboekt. Voor vorderingen waarvan de inning onzeker is op basis van omstandigheden die zich hebben voorgedaan tijdens het belastbaar tijdperk, kan een waardevermindering worden aangelegd.    
 • Zorg voor een optimale voorraadwaardering, ook voor goederen in bewerking en bestellingen in uitvoering. 
 • Verzeker u van het feit dat er een (marktconforme) interest wordt toegekend op credit rekening-couranten.
 • Optimaliseer het gebruik van overlopende rekeningen (bv. maximaal gebruik van te ontvangen facturen, toe te rekenen kosten, over te dragen inkomsten). Zo kunnen bv. opbrengsten ontvangen in 2019 worden overgedragen naar 2020 indien deze betrekking hebben op 2020.   
 • Onder bepaalde voorwaarden kunnen gerealiseerde meerwaarden gespreid worden belast.
 • Bepaalde gewestelijke steunmaatregelen zoals tewerkstellingspremies, beroepsoverstap-premies en bepaalde kapitaal- interestsubsidies kunnen worden vrijgesteld van vennootschapsbelasting
 • Optimalisatie van de fiscale aftrekken zoals de aftrek voor innovatie-inkomsten en de investeringsaftrek
 • Is het resultaat van de vennootschap vanuit het oogpunt van transfer pricing of interne verrekenprijzen binnen een groepscontext een marktconform resultaat? Optimalisaties zijn mogelijk via aangepaste interne verrekenprijzen, managementvergoedingen, betalingen van licenties, royalty’s of interesten.    

De lijst hiervoor is indicatief en zeker niet volledig, maar deze geeft reeds enkele ideeën weer die onder bepaalde omstandigheden en mits naleving van de voorwaarden uit het fiscale wetboek kunnen toegepast worden. Een beoordeling van deze wettelijke voorwaarden is noodzakelijk in functie van de concrete situatie van de vennootschap. Om u ervan te verzekeren dat dergelijke boekhoudkundige en/of fiscale optimalisaties bij de jaarafsluiting fiscaal correct doorgevoerd worden, kan u steeds beroep doen op uw vertrouwde contactpersoon binnen RSM InterTax.

Indien u bijkomende informatie wenst in verband met bovenstaande, of BTW assistentie, staat het tax team van RSM Belgium te uwer beschikking: [email protected].

RSM INTERTAX

Download onze Tax Insights

tax_insights_small.jpg

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us