Tax Insights april 2020 - Corona: Regionale steunpremies voor ondernemingen

Naar aanleiding van de COVID-19 uitbraak (coronavirus), werden er diverse steunmaatregelen getroffen, zowel op federaal als op gewestelijk niveau. 

Via deze weg wensen wij u te informeren over de corona steunpremies die de verschillende regio’s hebben ingevoerd. U vindt achtereenvolgens de maatregelen die van toepassing zijn in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.   

 
VLAANDEREN

Op Vlaams niveau kunnen ondernemingen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de corona hinderpremie of corona compensatiepremie.

1. Hinderpremie 

Komt u in aanmerking voor de Vlaamse hinderpremie? 

Ondernemingen die in het Vlaams Gewest gevestigd zijn en die door de opgelegde maatregelen van de Belgische overheid verplicht dienen te sluiten, komen in aanmerking voor de corona hinderpremie. 

Een overzicht van bedrijven die getroffen worden door de verplichte sluitingsmaatregelen, is hier terug te vinden. Voor horeca is het afdoende dat de verbruikszaal verplicht wordt gesloten, zelfs indien er in een afhaalservice wordt voorzien, om in aanmerking te komen voor de corona hinderpremie. 

Ondernemingen die onder de verplichte sluitingsmaatregelen vallen, en die online verkopen verderzetten of opstarten, hebben eveneens recht op de hinderpremie. 

Bedrijven die er vrijwillig voor opteren om te sluiten, hebben geen recht op de hinderpremie. 

Om in aanmerking te komen voor de corona hinderpremie, moeten er bepaalde voorwaarden voldaan zijn: 

 • De onderneming is een vennootschap met rechtspersoonlijkheid of een buitenlandse onderneming ingeschreven in België met een vergelijkbaar statuut, met steeds minstens één werkende vennoot of één VTE in dienst (RSZ-ingeschrevene); 
 • Het betreft een zelfstandige in hoofdberoep of een zelfstandige in bijberoep die op basis van het beroepsinkomen sociale bijdragen in hoofdberoep moet betalen; 
 • Het gaat om een vereniging met een economische activiteit, met minstens één VTE in dienst (RSZ-ingeschrevene);
 • De onderneming moet volgens de KBO een actieve status hebben (dus niet van toepassing voor ondernemingen in staat van faillissement, vereffening, stopzetting, etc.);
 • De onderneming heeft een actieve exploitatie- of uitbatingszetel in het Vlaams Gewest. Om in aanmerking te komen voor de corona hinderpremie is het dus noodzakelijk dat er een winkel of een publiek toegankelijke fysieke inrichting, waar voordien al klanten werden ontvangen, door de maatregelen verplicht gesloten is. Zo kan bijvoorbeeld een personal trainer die zijn diensten op verplaatsing aanbiedt en geen eigen accommodatie uitbaat, niet in aanmerking komen voor de corona hinderpremie. 

Er wordt in principe slechts één corona hinderpremie per ondernemingsnummer toegekend. Indien de onderneming echter meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft, dan heeft men recht op maximaal 5 corona hinderpremies per onderneming en dit in zoverre er telkens minstens één VTE in dienst is (RSZ-ingeschrevene) per bijkomende vestiging. Er moet ook telkens maar één aanvraag worden ingediend, in het geval van meerdere exploitatie- of uitbatingszetels. 

Hoeveel bedraagt de premie en hoe verloopt de aanvraagprocedure? 

Voor de sluitingsperiode tot en met 5 april 2020 bedraagt de hinderpremie 4.000 EUR. Vanaf 6 april tot het einde van de maatregelen, hebben bedrijven en zelfstandigen die recht hebben op de hinderpremie, automatisch recht op een premie van 160 EUR per sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag. Voor deze premie hoeft er geen nieuwe aanvraag ingediend te worden indien u reeds recht had op de corona hinderpremie. 

De corona hinderpremie kan enkel worden aangevraagd, via een online applicatie.  Een handleiding kan u hier terugvinden. Zorg ervoor dat vooraleer u aan de registratie begint, u onderstaande informatie in uw bezit heeft: 

 • e-ID en kaartlezer en pincode of andere digitale sleutel; 
 • Belgisch rekeningnummer van de onderneming; 
 • Normale openingsdagen van de onderneming, zoals deze waren voor de corona maatregelen; 
 • Een link naar de website van de onderneming. Via het toekennen van een specifieke volmacht, kan ook RSM deze aanvraag voor u indienen.

De aanvraag moet ingediend zijn binnen de 30 kalenderdagen na afloop van de verplichte sluitingsperiode. Onder voorbehoud betekent dit dat de aanvraag, uiterlijk 19 mei 2020 moet ingediend worden. 

Is het mogelijk om de hinderpremie te cumuleren met ander steunmaatregelen? 

De hinderpremie kan worden gecumuleerd met andere steunmaatregelen zoals het overbruggingsrecht als zelfstandige. 

De bevoegde Minister van Financiën heeft bevestigd dat deze corona hinderpremie vrijgesteld is van vennootschapsbelasting. 

2. Compensatiepremie 

Komt u in aanmerking voor de Vlaamse compensatiepremie? 

Ondernemingen die in het Vlaams gewest gevestigd zijn en die niet verplicht moeten sluiten, maar zeer zware verliezen lijden door de corona maatregelen, komen in aanmerking voor de compensatiepremie. 

Het gaat dan om ondernemingen die kunnen aantonen dat ze een omzetverlies van -60% ervaren in de periode tussen  14 maart 2020 en 30 april 2020, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Ondernemingen in allerlei sectoren komen hiervoor in aanmerking, denk maar aan de evenementensector, dienstenleveranciers, schilders of loodgieters die enkel nog maar dringende herstellingswerken mogen uitvoeren, etc. 

Bedrijven die verplicht moeten sluiten, komen niet in aanmerking voor de compensatiepremie, maar kunnen zoals hierboven omschreven, van de corona hinderpremie genieten. 

Om in aanmerking te komen voor de corona compensatiepremie, moeten er bepaalde voorwaarden voldaan zijn: 

 • De onderneming moet in het Vlaams gewest gelegen zijn en niet verplicht gesloten zijn; 
 • Het betreft zelfstandigen in hoofdberoep of zelfstandigen in bijberoep die sociale bijdragen betalen als in hoofdberoep;
 • Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 EUR en 13.993,78 EUR kunnen genieten van een verminderde premie (voor details bedrag zie hieronder). Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar niet voor zelfstandigen in bijberoep die hun bijberoep combineren met een job als werknemer van 80% of meer; 
 • Er moet een omzetverlies van minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar zijn, met als referentieperiode 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020. Het is waarschijnlijk dat bij de indiening van de aanvraag een verklaring op eer zal moeten gegeven worden betreffende de omvang van het omzetverlies. In een latere fase zou het omzetverlies effectief gecontroleerd worden; 
 • Starters moeten een omzetverlies van -60% ten opzichte van het neergelegde financiële plan kunnen aantonen; 
 • Voor ondernemingen in de vorm van een vzw moet er ten minste één werknemer voltijds tewerkgesteld zijn om van de compensatiemaatregel te kunnen genieten; 
 • Het is niet noodzakelijk om over een fysieke inrichting te beschikken. 

Er wordt in principe slechts één premie per ondernemingsnummer toegekend. Indien de onderneming echter meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft, dan heeft men recht op maximaal 5 corona hinderpremies per onderneming. 

Hoeveel bedraagt de vergoeding en hoe verloopt de aanvraagprocedure? 

De compensatiepremie bedraagt 3.000 EUR voor zelfstandigen in hoofdberoep of zelfstandige in bijberoep die sociale bijdragen betalen als in hoofdberoep. Het gaat om een eenmalige premie. 

Voor zelfstandigen in bijberoep geldt er een verminderde premie van 1.500 EUR. 

De aanvraagprocedure van deze premie zal ook via een online platform verlopen, maar is nog niet beschikbaar. Bijgevolg is het nog niet duidelijk welke ondersteunende documenten bij de aanvraag dienen toegevoegd te worden. 

WALLONIË

Zoals in Vlaanderen voorziet ook de Waalse overheid, onder bepaalde voorwaarden, een vaste vergoeding voor zelfstandigen en ondernemingen die door de opgelegde maatregelen van de Belgische overheid volledig dienen te sluiten of die hun activiteiten hebben moeten staken in de strijd tegen de verspreiding van COVID-19. 

Komt u in aanmerking voor deze forfaitaire vergoeding? 

Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding, moeten er bepaalde voorwaarden voldaan zijn:  

 • Het betreft een natuurlijke persoon die zijn zelfstandige activiteit uitoefent in hoofdberoep of in bijberoep, en hiervoor sociale bijdragen als zelfstandige betaalt; of
 • Het betreft een kleine onderneming of een micro- onderneming . Dit houdt in dat:   
  • Het totaal aantal werknemers niet hoger ligt dan 50 FTE; 
  • Het jaarlijks omzetcijfer of balanstotaal bedraagt maximaal 10 miljoen EUR; 
  • De onderneming wordt voor niet meer dan 25% of een hoger percentage aangehouden door een andere onderneming of door meerdere ondernemingen; 
 • U behoort tot een van de volgende sectoren: catering (NACE-code 56, uitgezonderd 56.102), logies (NACE-code 55), reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten (NACE-code 79), detailhandel (NACE-code 47 - exclusief 47.20 en 47.73; code 47.62 komt in aanmerking, behalve wat betreft de krantenwinkels), persoonlijke diensten (NACE-code 96), exploitanten van autobussen (NACE-code 49.390), toeristische attracties (artikel 110 van het Waalse wetboek voor Toerisme), kermisartiesten (NACE-code 93.211), evenementensector (gedeeltelijk) (NACE-codes 82.300, 74.109, 90.023, 77.392, 77.293), personenvervoer te land binnen steden of voorsteden (NACE-code 49.310), carwash (NACE-code 45.206), rijscholen (NACE-code 85.531); 
 • De maatschappelijke zetel of exploitatiezetel van de onderneming is gelegen in Wallonië (op basis van de informatie opgenomen in KBO). 

Hoeveel bedraagt de vergoeding en hoe verloopt de aanvraagprocedure? 

De forfaitaire vergoeding bedraagt 5.000 EUR. Deze vergoeding wordt slechts één keer toegekend per onderneming geregistreerd in de KBO. De betaling hiervan zal rond midden april 2020 plaatsvinden. 

De aanvraagprocedure van deze vergoeding loopt via een online platform www.indemnitecovid.wallonie.be. Deze aanvraag moet worden verstuurd binnen de 60 dagen na de verplichte sluiting (geheel of gedeeltelijk) van de onderneming, die werd opgelegd in de strijd tegen COVID-19. 

Gelieve te noteren dat sectoren die niet verplicht worden om hun activiteiten te staken, in principe ook in aanmerking kunnen voor deze vergoeding. Echter, zullen zij de reden moeten kunnen motiveren waarom zij hun activiteiten hebben gestaakt op basis van ondersteunende documenten. Het betreft in dit verband exploitanten van autobussen, toeristische attracties, kermisactiviteiten, carwash, rijscholen en de evenementen sector.

 
Is het mogelijk om de forfaitaire vergoeding te cumuleren met ander steunmaatregelen? 

Naast de voormelde forfaitaire vergoeding, zijn er nog verschillende economische maatregelen getroffen, zowel op federaal niveau, als gewestelijk ter ondersteuning van zelfstandigen en ondernemingen die zwaar getroffen zijn door de maatregelen die werden genomen door de Belgische overheid in de strijd tegen COVID-19. 

In principe kunnen de overige steunmaatregelen gecumuleerd worden met de forfaitaire vergoeding. 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

Naast het Vlaams en Waals gewest, heeft ook de Brusselse overheid besloten om, onder bepaalde voorwaarden, een forfaitaire vergoeding toe te kennen aan zelfstandigen en ondernemingen die door de opgelegde maatregelen van de Belgische overheid, volledig dienen te sluiten of die hun activiteiten hebben moeten staken in de strijd tegen de verspreiding van COVID-19. 

Komt u in aanmerking voor deze forfaitaire vergoeding? 

Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding, moeten er bepaalde voorwaarden voldaan zijn:  

 • Het betreft een natuurlijke persoon die zijn professionele activiteit als zelfstandige uitoefent; of, 
 • De onderneming heeft een personeelsbestand dat niet groter is dan 50 VTE. 
 • U behoort tot een van de volgende sectoren: groothandel en detailhandel en herstellingen van auto’s, motorvoertuigen, motorfietsen (NACE-code 45 - 47), logies (NACE-code 55), restaurants (NACE-code 56), video en televisie programma productie, geluidopnames en muziek montage (NACE-code 59), reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten (NACE-code 79), diverse administratieve activiteiten ten behoeve van ondernemingen (NACE-code 82), onderwijs (NACE-code 85), Lotterijen en kansspelen (NACE-code 92), ontspanning, recreatie en sportactiviteiten (NACE-code 93), Reparatie van computers en consumentenartikelen (NACE-code 95), andere consumentendiensten (NACE-code 96). 
 • De maatschappelijke zetel of exploitatiezetel van de onderneming is gelegen in Brussel (op basis van de informatie opgenomen in KBO). 

Hoeveel bedraagt de vergoeding en hoe verloopt de aanvraagprocedure? 

De forfaitaire vergoeding bedraagt 4.000 EUR per exploitatiezetel gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een maximum van 20.000 EUR per onderneming. 

De vergoeding kan in principe slechts één keer worden toegekend, per onderneming ingeschreven in de KBO. 

De aanvraagprocedure van deze vergoeding loopt via een online platform www.primecovid.brussels . Deze aanvraag moet uiterlijk 18 mei 2020 worden ingediend. Gelieve te noteren dat het platform nog niet beschikbaar is, en vermoedelijk in april 2020 online zal staan. 

Is het mogelijk om de forfaitaire vergoeding te cumuleren met ander steunmaatregelen? 

Naast de voormelde forfaitaire vergoeding, zijn er nog verschillende economische maatregelen getroffen, zowel op federaal niveau, als gewestelijk ter ondersteuning van zelfstandigen en ondernemingen die zwaar getroffen zijn door de maatregelen die werden genomen door de Belgische overheid in de strijd tegen COVID-19. 

In principe kunnen de overige steunmaatregelen gecumuleerd worden met de forfaitaire vergoeding. 

Indien u bijkomende informatie wenst in verband met bovenstaande, of assistentie, staat het tax team van RSM Belgium te uwer beschikking: [email protected].

RSM INTERTAX

Download onze Tax Insights

tax_insights_small.jpg

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us