Tax Insights juni 2020 - De impact van het coronavirus op internationale tewerkstelling: België neemt samen met buurlanden uitzonderlijke maatregelen op het vlak van internationaal belastingrecht

De verspreiding van het coronavirus heeft verregaande gevolgen voor ondernemingen, tewerkstelling en de maatschappij over de hele wereld. Landen hebben uitgebreide maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Verschillende van deze maatregelen houden in dat landen hun grenzen sluiten. Dit zorgt ervoor dat reizen voor professionele doeleinden zeer moeilijk, indien niet onmogelijk, geworden is. Bijgevolg is het werkpatroon en werklocatie van verscheidene werknemers en zelfstandigen gewijzigd ten gevolge van deze uitzonderlijke crisissituatie. In onze nieuwsbrief van april en mei 2020 haalden we reeds aan hoe deze coronacrisis mogelijks gevolgen heeft vanuit een sociaalrechtelijk of internationaal belastingrechtelijk oogpunt. Hierbij bezorgen wij u een update in dit verband.

BELGIË NEEMT SAMEN MET BUURLANDEN UITZONDERLIJKE MAATREGELEN OP HET VLAK VAN INTERNATIONAAL BELASTINGRECHT

Personenbelasting moet meestal betaald worden in het land van de woonplaats. Werknemers die echter in grensoverschrijdende situaties werken, zijn mogelijks belastbaar in andere landen dan hun woonland. Deze regels zijn over het algemeen gebaseerd op fysieke aanwezigheid in een land. Ten gevolge van de coronamaatregelen, werken nu werknemers wellicht vaker van thuis in hun woonland. Vanuit een internationaal belastingrechtelijk oogpunt blijven de algemene regels om te bepalen welk land bevoegd is om belastingen te heffen, gewoonweg van toepassing, ook gedurende deze uitzonderlijke periode.

Bij wijze van uitzondering hebben de Belgische autoriteiten een overeenkomst bereikt met de buurlanden met betrekking tot een aantal specifieke en uitzonderlijke maatregelen ten gevolge van de Covid-19 pandemie. In onze nieuwsbrief van mei 2020 bespraken we reeds de uitzonderlijke maatregelen overeengekomen in dit verband tussen België en Nederland dewelke intussen verlengd werden tot en met 30 juni 2020. Nu werden er ook gelijkaardige maatregelen genomen tussen België en Duitsland. Indien werknemers van thuis werken ten gevolge van de coronacrisis, zullen deze thuiswerkdagen geacht worden te zijn gepresteerd in het land waar de betrokken persoon zou gewerkt hebben los van of buiten de coronamaatregelen. Deze regel kan niet worden toegepast op werkdagen gedurende dewelke de werknemer in elk geval van thuis of in derde landen zou hebben gewerkt buiten de coronacrisis om. Het is belangrijk om in dit verband goed bij te houden in een reiskalender waar men welke dagen gewerkt heeft omwille van welke redenen, eventueel samen met een attest van de werkgever waarin melding wordt gemaakt van de dagen dat de werknemer thuis heeft gewerkt omwille van de coronacrisis. De Duitse en Belgische autoriteiten zijn overeengekomen dat deze uitzonderlijke coronamaatregelen alvast gelden voor de periode vanaf 11 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. Gelieve te noteren dat zij voorzien hebben in een mogelijkheid tot verlenging van deze periode, indien zij hiermee allebei akkoord gaan. Van deze mogelijkheid werd intussen ook gebruik gemaakt: de overeenkomst werd verlengd tot en met 30 juni 2020.

Frankrijk kwam met België in navolging van de coronacrisis al tot een overeenkomst met betrekking tot de grensarbeiders. Ook nu staan zij toe, los van de grensarbeidersregeling en op een uitzonderlijke en tijdelijke basis, dat de dagen waarop een natuurlijke persoon van thuis werkt in zijn woonstaat uitsluitend wegens de maatregelen die genomen zijn ter bestrijding van de verspreiding van Covid-19, mogen beschouwd worden als dagen waarop werd gewerkt in de staat waar die persoon normaal gezien zou gewerkt hebben en dit op voorwaarde dat die staat de genoemde inkomsten daadwerkelijk belast. Ook het akkoord tussen België en Frankrijk is geldig tussen 
11 maart 2020 en 31 mei 2020. Indien beide landen hiermee akkoord zijn, zou deze overeenkomst nog kunnen worden verlengd.

Eerder kwam ook Luxemburg al tot een akkoord met België met betrekking tot grensarbeiders en de 24-dagenregel. Nu zijn beide landen eveneens tot gelijkaardige afspraken gekomen zoals België ook heeft gemaakt met de andere buurlanden: de dagen waarop een natuurlijke persoon van thuis werkt in zijn woonstaat uitsluitend wegens de maatregelen die genomen zijn ter bestrijding van de verspreiding van Covid-19, mogen beschouwd worden als dagen waarop werd gewerkt in de staat waar die persoon normaal gezien zou gewerkt hebben zonder de coronamaatregelen en dit op voorwaarde dat die staat de genoemde inkomsten daadwerkelijk belast. Dit akkoord is voorlopig geldig van 11 maart 2020 tot en met 30 juni 2020 en kan verlengd worden indien beide landen het hiertoe eens zouden zijn.

Op uitzonderlijke maatregelen in deze specifieke omstandigheden na, is het van belang om in gedachten te houden dat de algemene regels om te bepalen welk land bevoegd is om belastingen te heffen, gewoon van toepassing blijven, ook gedurende deze uitzonderlijke periode van crisis.

Indien u bijkomende informatie wenst in verband met bovenstaande of assistentie, staat het tax team van RSM Belgium te uwer beschikking: [email protected].

RSM INTERTAX

Download onze Tax Insights

tax_insights_small.jpg

How can we help you?

Contact us by phone +32 (0)2 379 34 70 or submit your questions, comments, or proposal requests.

Email us